Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zatory
ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory
powiat: pułtuski
+29 741 0394, Faks: +29 741 0387
ug@zatory.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zatory
Wadium: ---
Nr telefonu: +29 741 0394, Faks:
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa i montaż urządzeń zabawowych
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wraz z montażem elementów placu zabaw w miejscowościach Gładczyn i Cieńsza w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2022 r. godz. 12:15.

Składanie ofert:
VI. Termin i miejsce składania ofert
1.TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 03.08.2022r. o godz. 12.00.
2.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePuap pod adresem:
/44x8rem4hh/SkrytkaESP
/44x8rem4hh/skrytka
zatytułowaną następująco: ,,Oferta na dostawę i montaż urządzeń zabawowych"

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do dnia 09.09.2022 r.

Wymagania:
Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.zatory.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym zapytaniu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
V. Postanowienia ogólne:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferta przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, składana jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność
i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw
informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na
podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy
użyciu którego został złożony, czas jego złożenia.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty
to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego
dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
VII. Kryterium oceny ofert
1. K1-Kryterium oceny ofert - Cena ofertowa brutto - 60%
Cena brutto najniższej oferty
K1= -------------------------------------- x 60pkt
Cena brutto badanej oferty
K2-Kryterium Gwarancja- 40%
12 miesiące od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego - 0 pkt
24 miesięcy od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego - 20 pkt
36 miesięcy od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego - 40 pkt
K= K1+K2
K- całkowita liczba punktów,
K1 - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena ofertowa brutto",
K2 - punkty uzyskane w kryterium ,,Okres gwarancji",
2. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia na formularzu oferty stanowiącym załącznik
do niniejszego zapytania.
4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wykonawcy, musi być podana w PLN cyfrowo
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownie.
5.Okres gwarancji winien być określony w miesiącach i nie może być krótszy niż 12 miesięcy ani
dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający
uzna na podstawie oświadczenia o akceptacji przez Wykonawcę wszystkich postanowień zapytania
ofertowego, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy od dnia obustronnie
podpisanego protokołu odbioru końcowego - za co Wykonawca otrzyma 0 pkt.
7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: końcówkę poniżej 5 należy pominąć, końcówkę
równą i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.
8. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w termie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
VIII. Sposób obliczenia ceny oferty:
? Na cenę ofert składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT),
? Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół),
? Wykonawca poda wartość brutto w złotych polskich.
IX. Warunki płatności: przelew na konto.
X. Wymagane dokumenty:
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz oferty; formularz oferty stanowi odpowiednio załącznik nr 2,
2) specyfikacje techniczne lub opis proponowanych urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą urządzenia objęte ofertą (specyfikacja musi zawierać opis spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu oraz opisie przedmiotu zamówienia).
XI. Informacje dotyczące wybory najkorzystniejszej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
XII. Dodatkowe informacje
1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w jednej spośród podanych form:
- w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePuap; - w wersji elektronicznej na adres: zp@zatory.pl
4. W przypadku wpłynięcia w terminie składania ofert tylko jednej oferty, która będzie spełniała wymogi Zamawiającego zgodnie z zapytaniem ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
5. Zwrot kosztów postępowania - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Kontakt:
5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych są: Sylwia
Dworecka tel. 29 741-03-94 wew. 26.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.