Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
ul. Monte Cassino 18
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
(16) 677-50-01, 677-50-02, faks: (16) 677-50-03
sekretariat@wszp.pl
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=31631266
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: (16) 677-50-01, 677-
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
zaprasza do złożenia ofert na: ,,Sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu"
1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
4. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do projektu umowy

CPV: 39715300-0

Dokument nr: 30/ZiM/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 05.08.2022 r., godz. 10.15.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=31631266
Termin złożenia oferty: 05.08.2022 r., godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
3. Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogów zawartych w opisie właściwości przedmiotu zamówienia - indywidualnie wg treści załącznika nr 1 do projektu umowy
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:
1) wypełnionego Formularza oferty - Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty
2) wypełnionego załącznika nr 1 do projektu umowy
3) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
5) oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO - Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę /w danej części zamówienia.
Ofertę należy złożyć w języku polskim.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez platformę zakupową SmartPZP. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych o za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/ Oferta może zostać złożona na formularzu innym niż formularz ofertowy stanowiący załącznik nr Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w formularzu oferty.
Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 03.09.2022r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferty przesłane po terminie wskazanym w pkt 5 (termin złożenia oferty) nie będą
rozpatrywane.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Warunki realizacji zamówienia, (warunki płatności, termin dostawy, termin gwarancji):
Szczegółowe zagadnienia dotyczące realizacji zamówienia uregulowane są w projekcie umowy.
Warunki płatności:
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności, za dostarczony towar na podstawie faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę w terminie do 60 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat. Faktura zostanie wystawiona za zamówiony i dostarczony towar. Pozostałe warunki płatności określa załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty - projekt umowy.
Termin dostawy:
Termin realizacji/dostaw określony w Załączniku nr 1 do projektu umowy sukcesywnie w terminie do 2 - óch dni roboczych( w godz. 7:30-14.00) licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia ( oprócz sobót, niedziel i świąt) Termin ważności asortymentu:
Termin gwarancji na asortyment stanowiący przedmiot umowy będzie nie krótszy niż 12 m-cv licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: (cena)
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
L.p. Opis kryterium: cena Znaczenie (waga %) Opis metody przyznania punktów - wg wzoru matematycznego -
1. Cena - wartość brutto podana w formularzu cenowym (wg Załącznika nr 1 ) 100% Cena oferty o najniższej wartości brutto ---x max. Ilość pkt x 100% Cena oferty badanej brutto
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Każda oferta podlegać będzie przeliczeniu wg podanego powyżej wzoru matematycznego.
3. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium
Cena (C) - waga kryterium 100 %.
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu umowy.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z niniejszego Zaproszenia, z załącznika nr 1 do projektu umowy, oraz istotnych postanowień umowy określonych w projekcie umowy
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (rDz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego w treści załącznika nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty
8. Zamawiający zastrzega, aby żadna cena z pozycji formularza cenowego nie została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny którejkolwiek pozycji lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty.
9. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
10. Wykonawca poda w Załączniku nr 1 do projektu umowy - stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty.
11. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
13. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Termin zadawania pytań przez Wykonawców: do 02.08.2022 r. do godz. 10.00.
W przypadku zadania pytań przez Wykonawcę po w/w terminie, Zamawiający nie jest zobowiązany udzielić na nie odpowiedzi.
Termin udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców: do 03.08.2022 r.
W przypadku braku odpowiedzi na pytania w w/w terminie, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Patrycja Woidylak

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.