Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
896z dziś
5321z ostatnich 7 dni
22162z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i...

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wentylacji mechanicznej w piwnicy budynku w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
ul. Staromłyńska 10
70-561 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 48 49 300, tel.: 91 48 49 255 fax: 91 48 49 270
zamowienia@szczecin.wsa.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 48 49 300, t
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wentylacji mechanicznej w piwnicy budynku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy Ul. Staromłyńskiej 10" w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wentylacji mechanicznej w piwnicy budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy Ul. Staromłyńskiej 10" w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
Budynek przy Ul. Staromłyńskiej 10 znajduje się na terenie Starego Miasta w Szczecinie, którego układ historyczny wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków woj. zachodniopomorskiego. W piwnicach budynku - miejscu robót - zlokalizowane są pomieszczenia archiwum, wymagające zachowania szczególnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych, zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia nr 34 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2020 r. - ,,Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w sądach administracyjnych" - stanowiąca złaącznik do załącznika nr 4 niniejszego zapytania.
Powierzchnia kondygnacji podziemnej wynosi ok. 535 m2, wysokość w świetle - 2,5 m. Większość pomieszczeń posiada wentylację z niezależnym układem nawiewnym i wywiewnym na osobnych urządzeniach, jednak istnieją pomieszczenia nieposiadające wentylacji mechanicznej oraz pomieszczenia archiwum o ww. specjalnych wymaganiach klimatycznych. Nie następuje odzysk ciepła z powietrza wywiewanego. Istniejący układ kanałów w większości jest rozprowadzony jako widoczny, pod stropem pomieszczeń.
Obowiązki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy ww. inwestycji polegają na reprezentowaniu Inwestora i wykonywaniu zadań określonych w przepisem art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), w tym w szczególności:
2 z 5
1) udzielanie Zamawiającemu wsparcia merytorycznego, opiniowanie i kontrolowanie realizacji umowy na etapie projektowania rozbudowy i modernizacji systemu wentylacji, poprzez udzielanie opinii, udzielanie odpowiedzi na pytania i udzielanie informacji na piśmie lub formie bieżącej wymiany korespondencji mailowej,
2) konsultowanie i akceptacja proponowanych lub zalecanych zmian w dokumentacji projektowej, a także zmian nie powodujących zmian dokumentacji ale mających znaczenie dla realizacji przedmiotu umowy (zamiana urządzeń, wyposażenia, instalacji) w szczególności z uwzględnieniem przesłanki stosowania rozwiązań nowoczesnych oraz energooszczędnych,
3) udział w spotkaniach i naradach związanych z procesem realizacji inwestycji (projektowania i budowy) z udziałem Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zgodności wykorzystywanych materiałów, w szczególności pod kątem wykluczenia możliwości zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie ale także maszyn lub urządzeń nie spełniających wymogów określonych w dokumentacji projektowej,
5) weryfikacja usunięcia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) informowanie Zamawiającego o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, w szczególności opóźnieniach, przerwach w wykonywaniu prac, konieczności zmian w dokumentacji, zmian urządzeń i maszyn, stwierdzonych nie zgłoszonych i nie zaakceptowanych odstępstwach od przyjętej dokumentacji, przeszkodach nie przewidywanych w dokumentacji projektowej lub dokumentacji budynku,
7) udział w czynnościach odbioru częściowego, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji,
urządzeń technicznych sprawdzanie i odbiór robót w tym także udział w czynnościach Zamawiającego związanych z odbiorem końcowym,
8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót (także przez podwykonawców) oraz usunięcia zgłaszanych lub ujawnionych wad lub usterek ale także niezgodności wykonywania prac z dokumentacja projektową,
9) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy obejmujących zdarzenia mające znaczenie dla procesu budowlanego, wpisy zaleceń i poleceń oraz kontrola ich wykonywania,
10) weryfikowanie wykonania wpisów do dziennika robót budowalnych dokonywanych przez kierownika budowy,
11) realizację obowiązków Zamawiającego jako inwestora na terenie budowy, związanych z nadzorowaniem i kontrolą robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi przepisami w zakresie nadzoru oraz wykonawstwa robót budowlanych,
12) wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych odpowiednim wpisem w dzienniku budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
13) upoważnienie do żądania w imieniu Zamawiającego od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować realizację robót niezgodnie z projektem,
14) kontrolę standardów i jakości robót realizowanych w oparciu o projekt,
3 z 5
15) kontrolę realizacji wytycznych Zamawiającego,
16) kontrolę realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót, objętych nadzorem,
17) opiniowanie konieczności wykonania robót dodatkowych,
18) koordynację wszystkich robót przewidywanych do realizacji w ramach realizowanego zadania,
19) przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia niezwłocznie,
20) zobowiązanie wykonawcy robót do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
21) wykonanie odbiorów częściowych i końcowych robót,
22) kontrola wykonanej dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami doświadczenia życiowego,
23) opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego wszelkich zmian w realizacji robót, w szczególności dotyczących:
a) pominięcia danej roboty,
b) wykonania robót dodatkowych,
c) wykonania robót zamiennych,
d) wykonania robót uzupełniających,
e) konieczności zmiany kolejności robót,
f) konieczności zmiany terminu wykonania robót,
g) konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót,
h) zmiany przebiegu instalacji, nawet niemających wpływu na wydajność lub energochłonność instalacji,
i) zmiany urządzeń lub ich parametrów technicznych,
24) przedstawienie opinii lub wycen w ważnych sprawach finansowych i prawnych,
25) akceptowanie postanowień umowy z podwykonawcami oraz akceptowanie podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę w terminach ustawowych, weryfikacja zakresu prac wykonanych przez podwykonawców oraz należnego im wynagrodzenia.

Dokument nr: ADM.250.16.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 sierpnia 2022 roku za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zamowienia@szczecin.wsa.gov.pl .
Oferty oraz innego rodzaju korespondencję (np. zaświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, inne informacje) należy przekazywać do Zamawiającego drogą elektroniczną podając w tytule znak sprawy ADM.250.16.2022 na adres: zamowienia@szczecin.wsa.gov.pl .

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji zamówienia:
Okres realizacji przedmiotu zamówienia określa się od daty podpisania umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.
Termin wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę określono na dzień:
ETAP I do dnia 12 października 2022 r.
ETAP II w roku 2023, w terminie 90 dni od dnia przekazania placu budowy.r

Wymagania:
4. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:
Kryterium oceny ofert będzie cena brutto za ww. usługę
Cena = 100%
Cenę należy podać w walucie polskiej PLN.
Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
6. Opis sposobu przygotowania ofert:
a) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. b) Ofertę stanowi Formularz ofertowy - uzupełniony Załącznik nr 1, oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 2. c) Do oferty należy dołączyć: - kopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. ze zm.) w specjalności niezbędnej do realizacji wskazanego przedmiotu zamówienia, - potwierdzenie członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117 t.j.) d) Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres zamowienia@szczecin.wsa.gov.pl. e) Chwilą wpływu oferty jest data rejestracji wiadomości na serwerze Zamawiającego. f) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien wycofać złożoną ofertę oraz złożyć nową lub dodatkowo umieścić informację ,,Zmiana oferty". g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych. h) Zamawiający nie rozpatrzy ofert: - nie zawierających wyceny, - niepodpisanych, - złożonych po terminie. i) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Format dokumentu .pdf lub inny powszechnie używany (.doc, .docx, .txt, .rtf). j) Oferta i załączniki powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający edycję. k) Oferta wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty skan oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii pełnomocnictwa. l) Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: ,,INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI". Zaleca się wydzielenie ich w złożonej ofercie.
7. Zmiana treści zapytania ofertowego unieważnienie postępowania
a) Zamawiający może odpowiadać na pytania wykonawców dotyczące postępowania, o ile zapytanie wpłynie do Zamawiającego na 2 dni przed ustalonym terminem składania ofert.
5 z 5
b) Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zapytania Ofertowego do terminu składania ofert. Istotna zmiana Zapytania Ofertowego może spowodować zmianę terminu składania ofert.
c) Zmiana treści Zapytania Ofertowego zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie i będzie wiążąca dla wykonawców.
d) Zamawiający ma prawo odmowy zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana.
e) Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn w każdym czasie.
f) Zamawiający może prowadzić negocjacje z wykonawcą.
9. Termin związania ofertą
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
11. Informacje dodatkowe
a) Złożenie Zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (nie rodzi skutków prawnych zawarcia umowy).
b) Postępowanie może być unieważnione lub odwołane w każdym czasie, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
c) Oferty Wykonawców uzyskane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe mogą stanowić podstawę do udzielenia zamówienia albo być podstawą do dalszych negocjacji.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Justyna Witkowska, tel. 91 48 49 300

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.