Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
900z dziś
5326z ostatnich 7 dni
22167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Realizacja PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot:

Realizacja PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 616 02 68, tel. 690 407 347
cpd@fdds.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 22 616 02 6
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1.1.2 Przedmiotem zamówienia jest realizacja PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY CENTRUM POMOCY DZIECIOM FUNDACJI DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ" PRZY UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 20/24 W WARSZAWIE. DZ. EW. NR 11/2 Z OBRĘBU 70511
Zakres zadania zgodnie z Załącznikiem nr 1 (Projekt) i Załącznikiem nr 2 (Przedmiar).

Składanie ofert:
Ofertę, w terminie do 05.08.2022 r. należy złożyć w zaszyfrowanej formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: cpd@fdds.pl.

Miejsce i termin realizacji:
1.1.3 Praca będąca przedmiotem postępowania ma być wykonywana w okresie do 31.10.2022.

Wymagania:
1.1.4 Finansowanie zamówienia
Zamówienie to jest współfinansowane ze środków własnych Zamawiającego.
1.2. Oferenci
1.2.1. Warunki wymagane od Oferentów.
Oferenci muszą spełnić następujące warunki udziału:
1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadają niezbędne kompetencje i doświadczenie udokumentowane realizacją w ostatnich 5 latach;
3. W zakresie realizacji robót budowlanych dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, w szczególności:
- jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej; - jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie I stopnia w kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów zieleni. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej w zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
4. Posiadają ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
5. Znają prawa dzieci, zawarte w szczególności w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 nr 120 poz. 526 ) oraz ich działalność nie narusza tych praw, np. poprzez zatrudnianie małoletnich niezgodnie z prawem albo finansowanie działań wojennych, zagrażających bezpieczeństwu dzieci.
6. W terminie do 03.08.2022 wezmą udział w oględzinach terenu realizacji przedmiotu zamówienia, w celu zapoznania się Wykonawcy z terenem, na którym będą prowadzone prace.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
1.2.2. Wykluczeni z postępowania ofertowego są Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem zapytania ofertowego wyrządzili szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, chyba że niewykonanie lub należyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności.
1.2.3. Oferenci ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę wraz z następującymi załącznikami:
1. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji zamówienia;
2. Kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca usługi jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
3. Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat zamówień o podobnym charakterze z podaniem wartości każdej realizacji oddzielnie, dat ich realizacji, zakresu, odbiorców oraz dokumentacji fotograficznej.
4. Oświadczenie, że znane są im prawa dzieci, zawarte w szczególności w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 nr 120 poz. 526 ) oraz ich działalność nie narusza tych praw, np. poprzez zatrudnianie małoletnich niezgodnie z prawem albo finansowanie działań wojennych, zagrażających bezpieczeństwu dzieci.
1.2.4. Oferta powinna zawierać:
1. Wartość oferty netto i brutto wraz z dodatkowymi kosztami, jeśli dotyczą i będą ponoszone przez Zamawiającego np. koszty dostawy, materiałów, ubezpieczenia, cła i akcyzy, za wykonanie całości zadania opisanego niniejszym Zapytaniem. Oferta powinna być podzielona na koszty główne oraz koszty dodatkowe z podziałem na kategorie.
2. Termin ważności oferty/termin związania ofertą.
3. Termin realizacji oferty.
1.3. Jedna oferta
Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę spowoduje, że wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.
1.4. Koszty udziału w przetargu
Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
2. DOKUMENTY ZAMÓWIENIA
2.1. Wyjaśnienia treści dokumentów zamówienia
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Oferenta, które otrzymał najpóźniej 3 dni przed terminem składania ofert.
3. PRZYGOTOWANIE OFERT
3.1. Dokumenty składające się na ofertę
Złożona oferta w jednym egzemplarzu zawierać musi następujące dokumenty:
a) Oferta wykonania zamówienia;
b) Dokumenty formalne wymagane wg pkt 1.2.3.;
c) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
Oferta nie może zawierać zmian, ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Oferenta. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez Oferenta.
Oferta musi zawierać numerację stron i załączników.
W przypadku składania ofert w formie elektronicznej osoba upoważniona do reprezentacji oferenta składa podpis elektroniczny lub równoważny.
3.2. Termin związania ofertą
Oferent będzie związany ofertą przez okres określony w ofercie, nie krótszy jednak niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
Tytuł maila: ,,Ogród - CPD Warszawa". Hasło do pliku zawierającego ofertę przesyła się w tej samej formie, w oddzielnym mailu z dopiskiem "Dostęp do oferty Ogród - CPD Warszawa".
Ofertę uznaje się za doręczoną po otrzymaniu potwierdzenia jej odczytania przez FDDS.
4.2. Oferty złożone po terminie
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie zostaną uwzględnione w przetargu i nie zostaną zwrócone Oferentom
4.3. Zmiana lub wycofanie ofert
Oferenci mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego Zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w punkcie 4.1.
5. OCENA OFERT
5.1. Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami
Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Oferenta w postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana. Zamawiający może skierować do Oferenta zapytanie w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących braków formalnych.
5.2. Przystąpienie do negocjacji
Wśród oferentów, którzy otrzymają pozytywną ocenę formalną, Zamawiający zaprosi do negocjacji co najmniej 1 oferenta w celu przeprowadzenia negocjacji zamówienia.
5.3. Wybór oferenta
Po przeprowadzeniu negocjacji osoba odpowiedzialna za zapytanie wraz z zarządem podejmą decyzję o wyborze oferenta. Informację o wyborze oferty otrzymają wszystkie podmioty biorące udział w negocjacjach.
5.4. Unieważnienie
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny do czasu wyboru oferty. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
5.5. Zastrzeżenia
5.7.1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
5.7.2. Wyłącza się z przedmiotu zamówienia dostawę ogrodowych mebli mobilnych.
5.7.3. Wyłącza się z przedmiotu zamówienia wywozy wszelkich materiałów. Obowiązkiem Wykonawcy będzie jedynie załadowanie kontenera podstawionego przez Zamawiającego. 5.7.4. Skorzystanie z możliwości "lub równoważne" wymaga każdorazowo uzyskania akceptacji Zamawiającego. 5.7.5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie robót zgodnie z p. 5 Opisu do projektu: ,,Zasady wykonywania robót na podstawie niniejszej dokumentacji i dokumentów powiązanych".

Kontakt:
Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest: Zbigniew Gołos, tel. 690 407 347, e-mail: zbigniew.golos@fdds.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.