Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
304z dziś
4723z ostatnich 7 dni
21477z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prowadzenie zimowego utrzymania nawierzchni ulic

Przedmiot:

Prowadzenie zimowego utrzymania nawierzchni ulic

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Otwock
Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
zamowienia@otwock.pl
https://otwock.ezamawiajacy.pl/pn/otwock/demand/notice/public/68115/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prowadzenie zimowego utrzymania nawierzchni ulic utwardzonych oraz gruntowych i tłuczniowych na terenie Otwocka od 01.11.2022 r. do 31.03.2023 r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Powadzenie zimowego utrzymania nawierzchni ulic utwardzonych oraz gruntowych i tłuczniowych na terenie Otwocka od 01.11.2022 r. do 31.03.2023 r
A. STANDARD A (pełny)
Utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni utwardzonych o długości około 100 km przy użyciu 4 pługosolarek poprzez spłużenie i / lub posypanie materiałem do usuwania śliskości , zgodnie z zakresem rzeczowym niniejszego wniosku, przy zachowaniu następujących standardów:
a) zapewnienie przejezdności, tj. usunięcie śniegu i śliskości w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od czasu wystąpienia śliskości i opadów śniegu,
b) w przypadku opadów lub ustania opadów, luźny śnieg lub błoto pośniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 4 godz.,
c) zaspy lub języki śnieżne przy wysepkach, azylach itp., muszą zostać uprzątnięte w ciągu 6 godz. od chwili ustania opadów,
d) zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą musi mieć miejsce przed wystąpieniem tego stanu, a w przypadku nagłego lub niespodziewanego zjawiska, spłużenie i posypanie skuteczną dawką środków chemicznych i uszorstniających musi mieć miejsce w czasie do 2 godz. licząc od momentu wystąpienia zjawiska.
e) do posypywania jezdni należy stosować odpowiednie materiały chemiczne lub ich mieszanki w proporcjach zgodnych z obowiązującymi przepisami, gwarantujące uzyskanie powyższych standardów.
f) W przypadkach uzasadnionych warunkami pogodowymi i specyfiką terenów Miasta Otwocka Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie innych środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce, kruszywa oraz mieszanki powyższych środków.
B. STANDARD B (nocny)

Nocne utrzymanie zimowe nawierzchni wskazanych jezdni utwardzonych o długości około 50 km przy użyciu 1 pługosolarki poprzez spłużenie i / lub posypanie materiałem do usuwania śliskości , zgodnie z zakresem rzeczowym niniejszego wniosku, przy zachowaniu następujących standardów:
a) zapewnienie przejezdności, tj. usunięcie śniegu i śliskości w czasie nie dłuższym niż 6 godz. od czasu wystąpienia śliskości i opadów śniegu,
b) w przypadku opadów lub ustania opadów, luźny śnieg lub błoto pośniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 8 godz.,
c) zaspy lub języki śnieżne przy wysepkach, azylach itp., muszą zostać uprzątnięte w ciągu 12 godz. od chwili ustania opadów,
d) do posypywania jezdni należy stosować odpowiednie materiały chemiczne lub ich mieszanki w proporcjach zgodnych z obowiązującymi przepisami, gwarantujące uzyskanie powyższych standardów.
e) W przypadkach uzasadnionych warunkami pogodowymi i specyfiką terenów Miasta Otwocka Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie innych środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce, kruszywa oraz mieszanki powyższych środków.
C. STANDARD C (częściowy)

Dobowe utrzymanie zimowe nawierzchni wskazanych skrzyżowań i fragmentów jezdni utwardzonych o długości około 30 km przy użyciu 1 pługosolarki poprzez spłużenie i / lub posypanie materiałem do usuwania śliskości , zgodnie z zakresem rzeczowym niniejszego wniosku, przy zachowaniu następujących standardów:
a) zapewnienie przejezdności, tj. usunięcie śniegu i śliskości w czasie nie dłuższym niż 6 godz. od czasu wystąpienia śliskości i opadów śniegu,
b) w przypadku opadów lub ustania opadów, luźny śnieg lub błoto pośniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 8 godz.,
c) zaspy lub języki śnieżne przy wysepkach, azylach itp., muszą zostać uprzątnięte w ciągu 12 godz. od chwili ustania opadów,
d) do posypywania jezdni należy stosować odpowiednie materiały chemiczne lub ich mieszanki w proporcjach zgodnych z obowiązującymi przepisami, gwarantujące uzyskanie powyższych standardów.
e) W przypadkach uzasadnionych warunkami pogodowymi i specyfiką terenów Miasta Otwocka Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie innych środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce, kruszywa oraz mieszanki powyższych środków.
2. Utrzymanie do 110 km dróg gruntowych i tłuczniowych wskazanych bezpośrednio przez Zamawiającego poprzez płużenie, a w sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może żądać od Wykonawcy posypania nawierzchni tych dróg odpowiednim materiałem.
3. Akcja zimowego utrzymania nawierzchni ulic na terenie Otwocka będzie prowadzona od daty zawarcia umowy, nie później jednak niż 01.11.2022 r. do 31.03.2023 r.:
a) określony termin może ulec przesunięciu w zależności od występujących warunków atmosferycznych i/lub na zlecenie Zamawiającego,
b) za dobę w rozumieniu niniejszego wniosku uznaje się czas od godz. 00:00 do godz. 00:00 dnia następnego.
4. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy wykonywać w taki sposób, aby powstałe utrudnienia w ruchu były minimalne.
5. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobową łączność telefoniczną oraz e - mailową. Musi być zapewniona łączność całodobowa z osobą nadzorującą prace będące przedmiotem zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w okresie obowiązywania umowy zakresu rzeczowego.
7. Rozliczenie prac zimowego utrzymania będzie następowało w oparciu o ceny za 1 km utrzymania zimowego w ciągu doby.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
20.000,00 zł brutto w listopadzie 2022 r.
80.000,00 zł brutto w grudniu 2022r., styczniu 2023r, lutym 2023 r. i marcu 2023 r.
miesięcznego wynagrodzenia za pełnienie dyżuru mającego na celu zapewnieniu pełnej gotowości 4 pojazdów z załogą do natychmiastowego podjęcia akcji.

W ramach powyższego wynagrodzenia Wykonawca zapewni:

1) w listopadzie 2022r. wykonanie zimowego utrzymania do 80 km dróg w cenie 250zł
za 1 km ponadto 20.000,00 zł brutto za pełnienie dyżuru
2) w grudniu 2022r. , wykonanie zimowego utrzymania do 160 km dróg w cenie 49zł za 1 km, kolejne 100 km w cenie 99 zł. za 1 km. ponadto 80.000,00 zł brutto za pełnienie dyżuru
3) w styczniu 2023r wykonanie zimowego utrzymania do 160 km dróg w cenie 49zł za 1 km, kolejne 100 km w cenie 99 zł. za 1 km., ponadto 80.000,00 zł brutto za pełnienie dyżuru
4) w lutym 2023r wykonanie zimowego utrzymania do 160 km dróg w cenie 49zł za 1 km, kolejne 100 km w cenie 99 zł. za 1 km. ponadto 80.000,00 zł brutto za pełnienie dyżuru
5) w marcu 2023r wykonanie zimowego utrzymania do 160 km dróg w cenie 49zł za 1 km, kolejne 100 km w cenie 99 zł. za 1 km. ponadto 80.000,00 zł brutto za pełnienie dyżuru
6) pozostałe wyjazdy w kwocie wynikającej ze złożonej oferty.

Wyjazdy w cenie 49,00zł., 99,00 zł., 250,00 zł. za 1 km nie sumują się na kolejne miesiące

CPV: 90620000-9, 90630000-2

Dokument nr: 2022/BZP 00282712, WZP.271.48.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-08-05 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://otwock.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem Platformy Zamawiającego
https://otwock.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:1.1. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl w zakładce,,Korespondencja".2. Ogólne zasady korzystania z Platformy, ;2.1.zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasto Otwock ; https://otwock.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.2.2.
Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego; podaje adres e -mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". 2.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 2.4.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".3.Zamawiający zgodnie określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:3.1. dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,3.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.4.Zamawiający
określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wtxt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,gml, rng, xsl,xslt,TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.5. Zamawiający określa informacje natemat
kodowania i czasu odbioru danych tj.:5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://otwock.ezamawiajacy.pl/pn/otwock/demand/notice/public/68115/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: https://otwock.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-03-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.48.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Powadzenie zimowego utrzymania nawierzchni ulic utwardzonych oraz gruntowych i tłuczniowych na terenie Otwocka od 01.11.2022 r. do 31.03.2023 r
A. STANDARD A (pełny)
Utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni utwardzonych o długości około 100 km przy użyciu 4 pługosolarek poprzez spłużenie i / lub posypanie materiałem do usuwania śliskości , zgodnie z zakresem rzeczowym niniejszego wniosku, przy zachowaniu następujących standardów:
a) zapewnienie przejezdności, tj. usunięcie śniegu i śliskości w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od czasu wystąpienia śliskości i opadów śniegu,
b) w przypadku opadów lub ustania opadów, luźny śnieg lub błoto pośniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 4 godz.,
c) zaspy lub języki śnieżne przy wysepkach, azylach itp., muszą zostać uprzątnięte w ciągu 6 godz. od chwili ustania opadów,
d) zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą musi mieć miejsce przed wystąpieniem tego stanu, a w przypadku nagłego lub niespodziewanego zjawiska, spłużenie i posypanie skuteczną dawką środków chemicznych i uszorstniających musi mieć miejsce w czasie do 2 godz. licząc od momentu wystąpienia zjawiska.
e) do posypywania jezdni należy stosować odpowiednie materiały chemiczne lub ich mieszanki w proporcjach zgodnych z obowiązującymi przepisami, gwarantujące uzyskanie powyższych standardów.
f) W przypadkach uzasadnionych warunkami pogodowymi i specyfiką terenów Miasta Otwocka Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie innych środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce, kruszywa oraz mieszanki powyższych środków.
B. STANDARD B (nocny)

Nocne utrzymanie zimowe nawierzchni wskazanych jezdni utwardzonych o długości około 50 km przy użyciu 1 pługosolarki poprzez spłużenie i / lub posypanie materiałem do usuwania śliskości , zgodnie z zakresem rzeczowym niniejszego wniosku, przy zachowaniu następujących standardów:
a) zapewnienie przejezdności, tj. usunięcie śniegu i śliskości w czasie nie dłuższym niż 6 godz. od czasu wystąpienia śliskości i opadów śniegu,
b) w przypadku opadów lub ustania opadów, luźny śnieg lub błoto pośniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 8 godz.,
c) zaspy lub języki śnieżne przy wysepkach, azylach itp., muszą zostać uprzątnięte w ciągu 12 godz. od chwili ustania opadów,
d) do posypywania jezdni należy stosować odpowiednie materiały chemiczne lub ich mieszanki w proporcjach zgodnych z obowiązującymi przepisami, gwarantujące uzyskanie powyższych standardów.
e) W przypadkach uzasadnionych warunkami pogodowymi i specyfiką terenów Miasta Otwocka Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie innych środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce, kruszywa oraz mieszanki powyższych środków.
C. STANDARD C (częściowy)

Dobowe utrzymanie zimowe nawierzchni wskazanych skrzyżowań i fragmentów jezdni utwardzonych o długości około 30 km przy użyciu 1 pługosolarki poprzez spłużenie i / lub posypanie materiałem do usuwania śliskości , zgodnie z zakresem rzeczowym niniejszego wniosku, przy zachowaniu następujących standardów:
a) zapewnienie przejezdności, tj. usunięcie śniegu i śliskości w czasie nie dłuższym niż 6 godz. od czasu wystąpienia śliskości i opadów śniegu,
b) w przypadku opadów lub ustania opadów, luźny śnieg lub błoto pośniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 8 godz.,
c) zaspy lub języki śnieżne przy wysepkach, azylach itp., muszą zostać uprzątnięte w ciągu 12 godz. od chwili ustania opadów,
d) do posypywania jezdni należy stosować odpowiednie materiały chemiczne lub ich mieszanki w proporcjach zgodnych z obowiązującymi przepisami, gwarantujące uzyskanie powyższych standardów.
e) W przypadkach uzasadnionych warunkami pogodowymi i specyfiką terenów Miasta Otwocka Zamawiający może wyrazić zgodę na zastosowanie innych środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w zimowym utrzymaniu dróg w Polsce, kruszywa oraz mieszanki powyższych środków.
2. Utrzymanie do 110 km dróg gruntowych i tłuczniowych wskazanych bezpośrednio przez Zamawiającego poprzez płużenie, a w sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może żądać od Wykonawcy posypania nawierzchni tych dróg odpowiednim materiałem.
3. Akcja zimowego utrzymania nawierzchni ulic na terenie Otwocka będzie prowadzona od daty zawarcia umowy, nie później jednak niż 01.11.2022 r. do 31.03.2023 r.:
a) określony termin może ulec przesunięciu w zależności od występujących warunków atmosferycznych i/lub na zlecenie Zamawiającego,
b) za dobę w rozumieniu niniejszego wniosku uznaje się czas od godz. 00:00 do godz. 00:00 dnia następnego.
4. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy wykonywać w taki sposób, aby powstałe utrudnienia w ruchu były minimalne.
5. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobową łączność telefoniczną oraz e - mailową. Musi być zapewniona łączność całodobowa z osobą nadzorującą prace będące przedmiotem zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w okresie obowiązywania umowy zakresu rzeczowego.
7. Rozliczenie prac zimowego utrzymania będzie następowało w oparciu o ceny za 1 km utrzymania zimowego w ciągu doby.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
20.000,00 zł brutto w listopadzie 2022 r.
80.000,00 zł brutto w grudniu 2022r., styczniu 2023r, lutym 2023 r. i marcu 2023 r.
miesięcznego wynagrodzenia za pełnienie dyżuru mającego na celu zapewnieniu pełnej gotowości 4 pojazdów z załogą do natychmiastowego podjęcia akcji.

W ramach powyższego wynagrodzenia Wykonawca zapewni:

1) w listopadzie 2022r. wykonanie zimowego utrzymania do 80 km dróg w cenie 250zł
za 1 km ponadto 20.000,00 zł brutto za pełnienie dyżuru
2) w grudniu 2022r. , wykonanie zimowego utrzymania do 160 km dróg w cenie 49zł za 1 km, kolejne 100 km w cenie 99 zł. za 1 km. ponadto 80.000,00 zł brutto za pełnienie dyżuru
3) w styczniu 2023r wykonanie zimowego utrzymania do 160 km dróg w cenie 49zł za 1 km, kolejne 100 km w cenie 99 zł. za 1 km., ponadto 80.000,00 zł brutto za pełnienie dyżuru
4) w lutym 2023r wykonanie zimowego utrzymania do 160 km dróg w cenie 49zł za 1 km, kolejne 100 km w cenie 99 zł. za 1 km. ponadto 80.000,00 zł brutto za pełnienie dyżuru
5) w marcu 2023r wykonanie zimowego utrzymania do 160 km dróg w cenie 49zł za 1 km, kolejne 100 km w cenie 99 zł. za 1 km. ponadto 80.000,00 zł brutto za pełnienie dyżuru
6) pozostałe wyjazdy w kwocie wynikającej ze złożonej oferty.

Wyjazdy w cenie 49,00zł., 99,00 zł., 250,00 zł. za 1 km nie sumują się na kolejne miesiące
4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają następujące warunki w postępowaniu: a) nie podlegają wykluczeniu - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego b) którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia (niezbędnym minimum sprzętowym i transportowym)
Liczba sprzętu i transportu powinna być taka, aby zapewniała technologiczną ciągłość prac, jednak nie powinna być mniejsza niż:
o pługosolarka - 2 szt. o pojemności min. 1,2 m3 z systemem nagrywania video całej trasy celem pokazania historii trasy pojazdu (wyprodukowane po 2000 r.);
o pługosolarka - 2 szt. o pojemności min. 3,5 m3 z systemem nagrywania video całej trasy celem pokazania historii trasy pojazdu (wyprodukowane po 2000 r.);
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa - dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,
2) wystąpienia zmiany terminu realizacji umowy w związku z:
a) wystąpieniem nieprzewidzianych, niekorzystnych warunków atmosferycznych uzasadniających podjęcie działań związanych z należytym utrzymaniem ulic na terenie Otwocka,
b) opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
d) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-09-03

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.