Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
552z dziś
4210z ostatnich 7 dni
20141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu pomieszczenia sanitarnego

Przedmiot:

Wykonanie remontu pomieszczenia sanitarnego

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
powiat: świdwiński
tel. kontaktowy:94 364 80 12
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świdwin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. kontaktowy:94 3
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: wykonania remontu pomieszczenia sanitarnego z wyodrębnieniem toalety dla osób z niepełnosprawnościami w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Świdwinie w ramach realizacji projektu ,,Dostępna szkoła".
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu istniejącego
pomieszczenia sanitarnego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie, Ul. Armii Krajowej 19, tak, aby spełniało one warunki toalet dla osób z niepełnosprawnościami - zgodnie z opracowaniem technicznym stanowiącym załącznik jrr 1 do niniejszego zapytania.
2. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie:
a) niezbędnych rozbiórek ścian i posadzek,
b) przekuć pod instalacje sanitarne i elektryczne,
c) wymiany stolarki drzwiowej,
d) posadzek z warstwą izolacyjną,
e) okładzin ściennych z płyt kartonowo-gipsowych,
f) licowania ścian płytkami,
g) robót malarskich,
h) robót wykończeniowych,
i) instalacji elektrycznych,
j) instalacji wodno-kanalizacyjnych,
k) wentylacji,
l) robót uzupełniających nieuwzględnionych w pkt. a) - k)
3. Dla ułatwienia dokonania wyceny zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, Zamawiający załącza przedmiar robót na roboty budowlane -załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, ale tylko jako DOKUMENT POMOCNICZY.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w miejscu opisanym
w przedmiocie zamówienia w celu ustalenia wartości zamówienia. Wizja lokalna winna się odbyć na koszt własny Wykonawcy.
5. Roboty rozliczane będą wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera oprócz kosztów obejmujących remont pomieszczenia, wszystkie koszty związane z realizacja zadania a niezbędne do wykonania zakresu robót, tj. podatek VAT, roboty przygotowawcze, zabezpieczające teren budowy, roboty porządkowe, koszty energii elektrycznej, koszty poboru wody.
6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnych z STWiOR stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.
7. Wykonane roboty objęte zostaną trzyletnią gwarancją Wykonawcy.

Dokument nr: OZKS.3037.8.3.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem ,,Oferta na remont pomieszczenia sanitarnego z wyodrębnieniem toalety dla osób z niepełnosprawnościami w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Świdwinie w ramach realizacji projektu ,,Dostępna szkoła" osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 3 sierpnia 2022 r. do godz. 12;00 w sekretariacie Urzędu Miasta Świdwin, plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 9 grudnia 2022 r.

Wymagania:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Urząd Miasta Świdwin zaprasza do składania ofert i przedstawienia ceny na wykonanie remontu i przebudowy pomieszczenia sanitarnego z wyodrębnieniem toalety dla osób z niepełnosprawnościami w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Świdwinie w ramach realizacji projektu ,,Dostępna szkoła".
1. Postępowanie oraz zamówienie nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)
2. Zapytanie ofertowe realizowane jest w oparciu o procedury określone w Zarządzeniu Nr WO/10/21 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Świdwin wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryterium ceny -100 % cena.
2. Cena wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie najniższą zaoferowaną cenę obejmującą wykonanie całego zadania.
V. NIEZBĘDNE WYMAGANIA
1. Posiadanie uprawnień określonych w rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. póz. 2351, z 2022 r. póz. 88) niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do przeprowadzenia wizji w terenie.
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Złożenie oferty nie gwarantuje udzjelenia zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
FORMA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
o wypełniony i podpisany formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,
o podpisany kosztorys ofertowy sporządzony w dowolnej formule kalkulacji szczegółowej.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Urzędu Miasta Świdwin jest Pani
Aleksandra Stromińska - podinspektor ds. oświatowych, tel. kontaktowy:
94 364 80 12, e-mail: aleksandra.strominska@swidwin.pl oraz Pani Dorota Kmieć, tel. kontaktowy: 94 364 8012, e-mail: dorota.kmiec@swidwin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.