Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
400z dziś
4057z ostatnich 7 dni
19988z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prowadzenie całodobowego pogotowia do spraw dzikich zwierząt

Przedmiot:

Prowadzenie całodobowego pogotowia do spraw dzikich zwierząt

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lublin
Pl. Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
powiat: Lublin
zamowienia@lublin.eu
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ecfee670-5b0d-4696-9c54-23d48d82471e
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prowadzenie całodobowego pogotowia do spraw dzikich zwierząt na terenie Miasta Lublin
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje następujące działania:
1. całodobowe przyjmowanie przez Wykonawcę zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących wypadków, kolizji drogowych lub innych zdarzeń z udziałem zwierząt dzikich w granicach administracyjnych Miasta Lublin. W tym celu Wykonawca zapewni czynny całodobowo, aktualny numer telefonu. Zamawiający zastrzega, że zgłoszenia telefoniczne mogą być kierowane wyłącznie przez dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Lublin lub dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie lub dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.
2. reagowanie bez zbędnej zwłoki na zgłoszenie (dojazd do miejsca zdarzenia z udziałem zwierzęcia maksymalnie do 120 minut od otrzymania zgłoszenia) w następującym zakresie:
2.1. lokalizacja zwierząt, ocena ich stanu zdrowotnego oraz udzielenie pierwszej pomocy weterynaryjnej,
2.2. schwytanie, transport i wypuszczenie zdrowych zwierząt do środowiska ich naturalnego bytowania, na podstawie posiadanej przez Wykonawcę umowy z zarządcą lub dzierżawcą obwodu łowieckiego; zadanie nie obejmuje doraźnego odłowu i płoszenia zdrowych dzików (wykraczającego poza odłów redukcyjny za pomocą odłowni) oraz płoszenia dzikich zwierząt jak również usług deratyzacyjnych i odłowu szczurów,
2.3. schwytanie, poddanie eutanazji zwierząt nie rokujących szans na przeżycie lub udzielenie doraźnej pomocy weterynaryjnej i transport rannego, chorego, osłabionego lub w inny sposób poszkodowanego zwierzęcia na dalsze leczenie lub rehabilitację,
2.4. stwierdzenie zgonu zwierzęcia lub dokonanie czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 t.j.),
2.5. przekazywanie do utylizacji zwłok zwierząt padłych podczas podejmowanych działań.
3. wykonywanie czynności, zlecanych przez Zamawiającego o charakterze prewencyjnym, związanych z dzikimi zwierzętami lub zwierzętami gospodarskimi, a w szczególności:
3.1. zbieranie padłych dzików z terenu administracyjnego Miasta Lublin i dalsze z nimi postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi,
3.2. schwytanie, przetransportowanie bezdomnych zwierząt gospodarskich lub zwierząt gospodarskich biorących udział w kolizjach drogowych do gospodarstwa rolnego, z którym Zamawiający ma zawartą stosowną umowę,
3.3. wykładanie i obsługa (nęcenie, bieżący monitoring i dozór) pułapek żywo łownych na dzikie zwierzęta (z wyjątkiem dzików) w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia,
3.4. usuwanie gniazd/rojów owadów tj. pszczół, os, szerszeni z terenów miejskich, oraz obiektów użyteczności publicznej tj.: urzędy, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo- wychowawcze, placówki zdrowia,
3.5. odłów redukcyjny dzików wraz z ich uśmierceniem farmakologicznym realizowany w oparciu o decyzje Prezydenta Miasta Lublin na podstawie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173 t.j.):
a) montaż, demontaż, transport odłowni na dziki;
b) zakup przynęty i nęcenie dzików, poprzez wykładanie odpowiedniej dla dzików przynęty z częstotliwością co najmniej raz w tygodniu;
c) bieżący monitoring i dozór odłowni;
d) farmakologiczne uśmiercenie dzików i przekazanie do utylizacji ich zwłok;
e) w przypadku zwabienia dzików do odłowni, podjęcie dalszych czynności nie później niż 4 h od momentu stwierdzenia obecności zwierząt w odłowni.
3.6. każdorazowo fakt odłowienia dzików należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu wraz z dokumentacja fotograficzną na adres email: komunalna@lublin.eu,
3.7. realizacja odłowu dzików realizowana będzie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, wytypowanych na podstawie zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców Lublina oraz Straży Miejskiej Miasta Lublin. Straż Miejska Miasta Lublin odpowiada za informowanie mieszkańców Lublina zgłaszających problem z dzikami o możliwości ubiegania się o ustawienie odłowni na danym terenie poprzez wystosowanie pisma przez mieszkańców do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.
4. Zapewnienie na potrzeby Miasta Lublin miejsca tymczasowego przetrzymywania dzikich zwierząt, do którego będą przyjmowane, leczone i rehabilitowane dzikie zwierzęta pochodzące z interwencji - poszkodowane wskutek wypadków, kolizji drogowych lub innych zdarzeń z ich udziałem w granicach administracyjnych Miasta Lublin.
5. Zapewnienie przez Wykonawcę zwierzętom, o których mowa w pkt 4, odpowiedniej karmy, warunków bytowania dostosowanych do gatunku, wieku, stanu zdrowia oraz profesjonalnej opieki weterynaryjnej przez okres leczenia i rehabilitacji.
6. Wypuszczenie przez Wykonawcę na wolność zwierząt, które pomyślnie zakończyły okres leczenia i rehabilitacji oraz są w pełni zdolne do samodzielnego życia w warunkach naturalnych.
7. Postępowanie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 t.j.) w przypadku zwierząt gatunków obcych dla rodzimych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
8. Czynności, o których mowa w pkt 2.4 należy wykonywać zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Każdorazowe użycie w tym celu myśliwskiej broni palnej należy bez zbędnej zwłoki zgłosić dyżurnemu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 81 466 17 14).
9. Udzielanie informacji środkom masowego przekazu nt. realizowanego przedmiotu zamówienia wyłącznie w konsultacji i za zgodą Zamawiającego.

CPV: 85200000-1, 60100000-9, 77600000-6, 77610000-9

Dokument nr: 2022/BZP 00282743, ZP-P-I.271.64.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-08-05 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji". 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: ZP-PI. 271.64.2022. 5. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin. 1.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy. 1.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 1.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.1.1.8. Posiada Pani/Pan: 1.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 1.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 1.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,1.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 1.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 1.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 1.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 1.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-P-I.271.64.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2683546,56 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje następujące działania:
1. całodobowe przyjmowanie przez Wykonawcę zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących wypadków, kolizji drogowych lub innych zdarzeń z udziałem zwierząt dzikich w granicach administracyjnych Miasta Lublin. W tym celu Wykonawca zapewni czynny całodobowo, aktualny numer telefonu. Zamawiający zastrzega, że zgłoszenia telefoniczne mogą być kierowane wyłącznie przez dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Lublin lub dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie lub dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.
2. reagowanie bez zbędnej zwłoki na zgłoszenie (dojazd do miejsca zdarzenia z udziałem zwierzęcia maksymalnie do 120 minut od otrzymania zgłoszenia) w następującym zakresie:
2.1. lokalizacja zwierząt, ocena ich stanu zdrowotnego oraz udzielenie pierwszej pomocy weterynaryjnej,
2.2. schwytanie, transport i wypuszczenie zdrowych zwierząt do środowiska ich naturalnego bytowania, na podstawie posiadanej przez Wykonawcę umowy z zarządcą lub dzierżawcą obwodu łowieckiego; zadanie nie obejmuje doraźnego odłowu i płoszenia zdrowych dzików (wykraczającego poza odłów redukcyjny za pomocą odłowni) oraz płoszenia dzikich zwierząt jak również usług deratyzacyjnych i odłowu szczurów,
2.3. schwytanie, poddanie eutanazji zwierząt nie rokujących szans na przeżycie lub udzielenie doraźnej pomocy weterynaryjnej i transport rannego, chorego, osłabionego lub w inny sposób poszkodowanego zwierzęcia na dalsze leczenie lub rehabilitację,
2.4. stwierdzenie zgonu zwierzęcia lub dokonanie czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 t.j.),
2.5. przekazywanie do utylizacji zwłok zwierząt padłych podczas podejmowanych działań.
3. wykonywanie czynności, zlecanych przez Zamawiającego o charakterze prewencyjnym, związanych z dzikimi zwierzętami lub zwierzętami gospodarskimi, a w szczególności:
3.1. zbieranie padłych dzików z terenu administracyjnego Miasta Lublin i dalsze z nimi postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi,
3.2. schwytanie, przetransportowanie bezdomnych zwierząt gospodarskich lub zwierząt gospodarskich biorących udział w kolizjach drogowych do gospodarstwa rolnego, z którym Zamawiający ma zawartą stosowną umowę,
3.3. wykładanie i obsługa (nęcenie, bieżący monitoring i dozór) pułapek żywo łownych na dzikie zwierzęta (z wyjątkiem dzików) w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia,
3.4. usuwanie gniazd/rojów owadów tj. pszczół, os, szerszeni z terenów miejskich, oraz obiektów użyteczności publicznej tj.: urzędy, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo- wychowawcze, placówki zdrowia,
3.5. odłów redukcyjny dzików wraz z ich uśmierceniem farmakologicznym realizowany w oparciu o decyzje Prezydenta Miasta Lublin na podstawie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173 t.j.):
a) montaż, demontaż, transport odłowni na dziki;
b) zakup przynęty i nęcenie dzików, poprzez wykładanie odpowiedniej dla dzików przynęty z częstotliwością co najmniej raz w tygodniu;
c) bieżący monitoring i dozór odłowni;
d) farmakologiczne uśmiercenie dzików i przekazanie do utylizacji ich zwłok;
e) w przypadku zwabienia dzików do odłowni, podjęcie dalszych czynności nie później niż 4 h od momentu stwierdzenia obecności zwierząt w odłowni.
3.6. każdorazowo fakt odłowienia dzików należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu wraz z dokumentacja fotograficzną na adres email: komunalna@lublin.eu,
3.7. realizacja odłowu dzików realizowana będzie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, wytypowanych na podstawie zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców Lublina oraz Straży Miejskiej Miasta Lublin. Straż Miejska Miasta Lublin odpowiada za informowanie mieszkańców Lublina zgłaszających problem z dzikami o możliwości ubiegania się o ustawienie odłowni na danym terenie poprzez wystosowanie pisma przez mieszkańców do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.
4. Zapewnienie na potrzeby Miasta Lublin miejsca tymczasowego przetrzymywania dzikich zwierząt, do którego będą przyjmowane, leczone i rehabilitowane dzikie zwierzęta pochodzące z interwencji - poszkodowane wskutek wypadków, kolizji drogowych lub innych zdarzeń z ich udziałem w granicach administracyjnych Miasta Lublin.
5. Zapewnienie przez Wykonawcę zwierzętom, o których mowa w pkt 4, odpowiedniej karmy, warunków bytowania dostosowanych do gatunku, wieku, stanu zdrowia oraz profesjonalnej opieki weterynaryjnej przez okres leczenia i rehabilitacji.
6. Wypuszczenie przez Wykonawcę na wolność zwierząt, które pomyślnie zakończyły okres leczenia i rehabilitacji oraz są w pełni zdolne do samodzielnego życia w warunkach naturalnych.
7. Postępowanie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 t.j.) w przypadku zwierząt gatunków obcych dla rodzimych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
8. Czynności, o których mowa w pkt 2.4 należy wykonywać zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Każdorazowe użycie w tym celu myśliwskiej broni palnej należy bez zbędnej zwłoki zgłosić dyżurnemu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 81 466 17 14).
9. Udzielanie informacji środkom masowego przekazu nt. realizowanego przedmiotu zamówienia wyłącznie w konsultacji i za zgodą Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

77600000-6 - Usługi myśliwskie

77610000-9 - Usługi zakładania pułapek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość reakcji na zgłoszenie
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące posiadania przez wykonawców zdolności ekonomicznej/finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia:
1.1. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 30 000,00 zł.
2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące:
2.1. niezbędnego potencjału technicznego wykonawcy umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) dysponowanie niezbędnymi do wykonywania zamówienia narzędziami i urządzeniami, w tym:
- samochód przeznaczony do transportu zwierząt żywych - min. 1 sztuka,
- samochód przeznaczony do transportu zwierząt martwych - min. 1 sztuka,
- klatkami do przewozu dzikich zwierząt, nie powodującymi zranień, dostosowanymi do różnych gatunków dzikich zwierząt - min. 2 szt.,
- sprzętem do odłowu, nie powodującym zranień, dostosowanym do różnych gatunków dzikich zwierząt:
o min. 2 sztuki przyrządu typu poskrom,
o min. 6 klatek żywołownych,
2.2. niezbędnego niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) dysponowanie 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się dyplomami lekarza weterynarii, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w zawodzie lekarza weterynarii,
b) dysponowanie 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie w pracy związanej z dzikimi zwierzętami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 1 i 2 podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że usługa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego jeśli oferta jest zgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.
4. Dokumenty wymienione w pkt 1. - 2. osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
2. Oświadczenie wymagane w pkt 5.5) oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt 2.6 (o ile zachodzi taka okoliczność) winien złożyć każdy wykonawca. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt. 2.4. winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
4. Dokumenty wymagane w pkt 5.11) ppkt 1 winien złożyć każdy wykonawca.
5. Dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 5.6 winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
6. Dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 5.7 winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia znajdują się we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość reakcji na zgłoszenie
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.