Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
612z dziś
4269z ostatnich 7 dni
20200z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kowary
1 Maja 1A
58-530 Kowary
powiat: karkonoski
756439229
anna.hordyniak@kowary.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120137
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kowary
Wadium: ---
Nr telefonu: 756439229
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zielono-niebieskie Kowary
Powstaje w kontekście naboru
POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19 - ,,Zielono-niebieskie Kowary"

Część 1
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: Remont przepływowego zbiornika retencyjnego ,,Kowary" na potoku Bystra w Kowarach w celu zwiększenia jego retencji i bioretencji
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotu zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Remont przepływowego zbiornika retencyjnego ,,Kowary" na potoku Bystra w Kowarach w celu zwiększenia jego retencji i bioretencji.
2. Przedmiot zamówienia będzie obejmował świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynowaniem,
kontrolą i nadzorem nad realizacją robót remontu przepływowego zbiornika retencyjnego ,,Kowary" na potoku Bystra w Kowarach w celu zwiększenia jego retencji i bioretencji,
3. Na zrealizowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zamawiający dysponuje następującą dokumentacją:
a) projekt wykonawczy zbiornika Kowary,
b) przedmiar robót,
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru:
a) Zapewnienie pełnobranżowego nadzoru i sprawowanie kontroli procesu budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
b) Kontrolowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej, oraz praktyką inżynierską, bieżącego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.
c) Reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem wykonawczym zbiornika Kowary, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami, przepisami prawa.
d) Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania.
e) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w przekazaniu terenu budowy.
f) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
g) Sprawdzanie i aprobowanie wystawianych przez wykonawcę robót budowlanych faktur i załączników do nich.
h) Wydawanie kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz: dotyczących prowadzonych robót, obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
i) Informowanie na piśmie Zamawiającego o zagrożeniach w terminowej realizacji robót budowlanych
w odniesieniu do zawartych umów.
j) Żądanie od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy są wykonane niezgodnie z projektem bądź ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie oraz spowodować niedopuszczalną niezgodność z normami i sztuką budowlaną.
k) Przedkładanie raz na dwa tygodnie sprawozdań w formie pisemnej z postępu robót Zamawiającemu.
l) Uczestnictwo w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym robót budowlanych i minimum w trzech przeglądach pogwarancyjnych.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 2022-24094-120137, WRM.271.64.2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
jeleniogórski
Gmina
Kowary
Miejscowość
Kowary

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca ma znajdować się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację zamówienia; Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) - Rozdział 2 ,,Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie" lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na /remoncie/przebudowie/rozbudowie/budowie zbiornika/zbiorników wodnych (ppoż. retencyjnych, itp.) budowli hydrotechnicznych/budowli piętrzących oraz przedstawi dokumenty potwierdzające te uprawnienia - Załącznik nr 3
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, przez co Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej jednej usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową lub przebudową budowli hydrotechnicznej;
o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie - załącznik nr 4
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy- zał. 2
Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków infor.RODO- zał. 5
Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia- zał.6

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-28
Data ostatniej zmiany
2022-07-28 15:52:24

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
cena brutto przedmiotu zamówienia - 100%.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Anna Hordyniak-Mielcarek
tel.: 756439229
e-mail: anna.hordyniak@kowary.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.