Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
4236z ostatnich 7 dni
20167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ogrodu deszczowego

Przedmiot:

Wykonanie ogrodu deszczowego

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tuchomie
Ul. Jana III Sobieskiego 16
77-133 Tuchomie
powiat: bytowski
Telefon 59 821 50 40
e.lipka@tuchomie.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tuchomie
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 59 821 50 40
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tuchomie, gmina Tuchomie.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz nasadzenie roślin.
Szczegółowy zakres w/w przedmiotu zamówienia jest opisany w opisie - projekcie zagospodarowania oraz zestawieniu rzeczowym (załącznik do zapytania) z tym, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w w/w dokumentacji.
Przyjęte w dokumentacji urządzenia i materiały, gwarantują osiągnięcie zakładanego efektu.
W przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,,lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów/źródła/szczególnego procesu który mógłby charakteryzować produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji
zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca stosujący materiały równoważne zobowiązuje się do zastosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.
Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy).
Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego (jeżeli dotyczy).
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną (jeżeli dotyczy).
Wszystkie zastosowane elementy mają być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
Dokumentacja zawiera wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, projektowania dla wszystkich użytkowników.

CPV: 45000000-0, 45111200-0, 45112710-5, 71421000-5

Dokument nr: RG.271.6.22.2022, 22/2022

Składanie ofert:
Proszę o wypełnienie i podpisanie poniższego formularza oferty oraz przekazanie go Zamawiającemu w formie:
- elektronicznej, na adres: e.lipka@tuchomie.pl lub biuro@tuchomie.pl
- pisemnej (listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź osobiście) na adres:
Urząd Gminy Tuchomie, Ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, pokój nr 3.
do dnia 03.08.2022r. do godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
Przewiduje się zawarcie w wyniku niniejszego postępowania umowy z terminem realizacji do 31.08.2022r.

Wymagania:
W związku z powyższym, przed przygotowaniem i złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie.
Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z budową leży po stronie Wykonawcy.
W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto łącznie z podatkiem VAT.
Informacja o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo:
W ramach postępowania, w celu zachowania konkurencyjnego wybory wykonawców, Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej ważnej oferty.
Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem-Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta-Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta-Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przedmiotowe zamówienie nie zostało podzielone na części dla wykonania ogrodu deszczowego, ponieważ zamówienie obejmuje jedną kompletną robotę, która tworzy technicznie jedną całość i zamówienie to jest nie podzielne technicznie. Podzielenie zamówienia na roboty ziemne i nasadzenia albo podział nasadzeń spowodowałoby nadmierną trudność techniczną i nadmierne koszty wykonania tego zamówienia oraz potrzebę skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Prace ziemne oraz nasadzenia są pracami kompleksowym, tj. przed dokonaniem nasadzeń należy wykonać odpowiednie roboty ziemne związane z przygotowaniem
podłoża a w przypadku złego wykonania robót ziemnych przez innego wykonawcę mogłoby dojść do braku możliwości wykonania nasadzeń. Zakres jest zbyt mały i z tego względu podział na jeszcze mniejsze części mógłby wpłynąć na cenę oferty, ze względu np. na koszty poszczególnych części zamówienia oraz mógłby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Taki podział mógłby ograniczyć konkurencję bowiem wykonawcy wykonujący nasadzenia również przygotowują podłoże do wykonania nasadzeń.
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który - spełniając opisane wyżej wymagania - zaoferuje najniższą cenę.
1. Inne informacje:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/:
Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Kramarzynach
Adres zamawiającego: ul. Pomorska 13, Kramarzyny Kod Miejscowość: 77-135 Kramarzyny Telefon: 59 821 50 40
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/
Nazwa zadania: Wykonanie ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tuchomie, gmina Tuchomie.
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i innych, związanym z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.