Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznych przystosowania budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznych przystosowania budynku

Data zamieszczenia: 2022-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu
Długosza 4A
27-600 Sandomierz
powiat: sandomierski
tel. ( 12) 6284 254, tel.: +48 (12) 62 84 242, faks: +48 (12) 62 84 241
zz-sandomierz@wody.gov.pl
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13572,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-i-technicznych-przystosowania-budynku-Zarza.html
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sandomierz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. ( 12) 6284 254,
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zarząd Zlewni w Sandomierzu
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznych przystosowania budynku Zarządu Zlewni w Sandomierzu".
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.

CPV: 71200000-0

Dokument nr: KR.ROZ.2811.420.2022

Składanie ofert:
Termin złożenia ofert: do dnia 05-08.2022 r. godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 05-12-2022r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena 100%.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, Wykonawcę, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w
postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa - Załącznik Nr 5
7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w opracowaniu dokumentacji technicznych tj. w ciągu ostatnich 3 lat opracowali co najmniej dwie dokumentacje projektowe o podobnym zakresie.
8. Wzór umowy: zał. Nr 3 -według załączonego wzoru
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): Gwarancja ubezpieczeniowa lub w formie pieniężnej - wpłata na konto Zamawiającego.
10. Warunki gwarancji: 36 miesięcy na wykonane prace.
11. Opis sposobu obliczenia ceny: W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, brutto (cyfrowo i słownie) za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę należnego podatku od towarów i usług VAT. Ceny umieszczone na formularzu ofertowym należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Kompletna oferta musi zawierać:
- formularz oferty - Załącznik Nr 1
- oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 4. 5. 6 i 7
12. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim pisemnie w postaci elektronicznej.
Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę: www.przetargi.wodv.gov.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
13. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
15. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
16. Sposób komunikacji.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem Przetargi.wody.gov.pl w zakładce Instrukcja dla Wykonawców. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować -załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
17. W przypadku błędów w ofercie Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek rachunkowych bądź pisemnych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, informując o tym Wykonawcę. W szczególności poprawione zostaną omyłki polegające na nieprawidłowym wyliczeniu wartości oferty zgodnie z podanymi cenami jednostkowymi.
18. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień treści
złożonych ofert i wzywać do uzupełniania dokumentów. Informacje podane w celu obliczenia punktów w ramach kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
- środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane;
- nie wpłynie żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego;
- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia;
- wystąpi jakakolwiek inna okoliczność uzasadniająca zakończenie procedury bez udzjelenia zamówienia.
Zamawiający jest upoważniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z ww. uprawnień.
20. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: brak.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia Tomasz Cymer, e-mail: Tomasz.Cymer@wody.gov.pl
tel. 12 62 84 254;

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.