Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa pomocy dydaktycznych, drobnego wyposażenia placu zabaw

Przedmiot:

Dostawa pomocy dydaktycznych, drobnego wyposażenia placu zabaw

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kraina Kubusia Puchatka Karolina Wojda
Ceynowy 6a
84-200 Wejherowo
powiat: wejherowski
600095639
info@dorotakucharska.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120232
Województwo: pomorskie
Miasto: Wejherowo
Wadium: ---
Nr telefonu: 600095639
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, drobne wyposażenie placu zabaw
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.03.01.00-22-0089/20 - ,, Z DZIECIAKA NA BYSTRZAKA -ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ W KRAINIE KUBUSIA PUCHATKA W WEJHEROWIE"

Część 1
DOSTAWA pomocy dydaktycznych, drobnego wyposażenia placu zab

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa wyposażenia przedszkola w w pomoce dydaktyczne, drobne wyposażenie placu zabaw zgodnie z specyfikacją przedstawioną w pkt 2.1 Zaproszenia do składania ofert
2. Wymagania techniczne dot. dostarczanego wyposażenia, sprzętów:
2.1. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności normą EN lub CE oraz deklarację zgodności z obowiązującymi dyrektywami i normami dla danego typu produktów.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca udzieli na dostarczone wyposażenie, meble gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesiące. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru sprzętu bez uwag i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia najpóźniej w terminie 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w ramach ceny oferty w dniu terminu realizacji usługi.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Okres gwarancji
12 miesięcy

CPV: 37000000-8, 37524100-8, 39162100-6, 39162110-9

Dokument nr: 2022-27397-120232, 6/2022/KKP

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
wejherowski
Gmina
Wejherowo
Miejscowość
Wejherowo

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym wykonawcą w przypadku gdy, na skutek oszczędności w projekcie albo na skutek działań rekrutacyjnych lub z innych przyczyn leżących po stronie uczestników uzasadnione będzie, w szczególności w celu uzyskania lub zwiększenia produktów lub wskaźników projektu, zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia o nie więcej niż 50% wartości udzielonego zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, bez przeprowadzania postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności, jeżeli udziela zamówienia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 50% wartości udzielonego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług, a zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości, co Zamawiający niniejszym przewiduje.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym wykonawcą także, jeżeli zmiany dotyczą zamawiania dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, pod warunkiem że zmiana wykonawcy:
3.1. nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
3.2. spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
3.3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym wykonawcą także, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
4.1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
4.2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia w postaci: posiadania środków finansowych lub zdolności do realizacji zapytania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
a) wypełniony Formularz oferty - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (w oryginale) wraz ze specyfikacją techniczną dostarczanego towaru obejmującą opis jego parametrów i poglądowe zdjęcie,
b) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania (w oryginale),
c) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania (w oryginale),
d) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania (w oryginale),
e) pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)w przypadku, gdy oferta nie będzie składa przez mocodawcę - w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca:
1.1. Powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerami: Miejską Biblioteką Publiczną im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, Siłownią, Fitness "Apollo" Szreder Bartłomiej, Wejherowskim Klubem Sportowym "GRYF" osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym(lub którymś z Partnerów) lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego (lub któregoś z Partnerów) zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
1.3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
1.4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
1.5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli.
2. wobec którego jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze;
2.1. który pozostaje pod zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego, które zweryfikuje na podstawie;
2.2. którego skazano lub którego urzędującego członka zarządu lub wspólnika skazano za przestępstwa określone w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.), które Zamawiający zweryfikuje na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2.3. podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3, 4-8, art.24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. wykluczony z postępowań z zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
4. W ofercie Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań według Załącznika nr 3 i Załącznika nr 4 do niniejszego Zapytania.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-28
Data ostatniej zmiany
2022-07-28 23:40:15

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 70%
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę w ramach zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach. Cena musi być wyrażona w PLN.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji zamówienia - 30%
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Dorota Kucharska
tel.: 600095639
e-mail: info@dorotakucharska.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.