Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Jelenia Góra
Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
+48 75 754 61 01, lub +48 75 754 62 10,, Tel: 757549883
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 75 754 61 01, lu
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia ofert na: Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych"
- opracowanie dokumentacji projektowej
(nazwa zamówienia)
2. Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych dotyczących
obiektów Urzędu Miasta Jelenia Góra zlokalizowanych przy Ul. Sudeckiej 29,
ul. Ptasiej 2/3, Ul. Ptasiej 6a, polegających na zwiększeniu dostępności wskazanych obiektów dla osób
z niepełnosprawnościami, w szczególności związanych likwidacją barier architektonicznych.
Zadanie zostało podzielone na części:
a) część I - opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy Ul. Sudeckiej 29
b) część II - opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy Ul. Ptasiej 2/3
c) część III - opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy Ul. Ptasiej 6a
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
(np. cechy, ilość, jednostka miary,...)

Dokument nr: RI.271.39.2022

Otwarcie ofert: 5. Termin otwarcia ofert: 05.08.2022 r. do godz. 10:30

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty (biorąc pod uwagę zapis pkt. 10
Miejsce: elektronicznie na Bazie konkurencyjności pod linkiem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Termin: do 05.08. 2022 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w Bazie konkurencyjności pod linkiem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wraz z wymaganymi załącznikami tj:
- oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Wymagania:
6. Warunki udziału w postępowaniu (dla każdej z części):
6.1 Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, posiadającym
wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień) a w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zadania dla podanych niżej
stanowisk:
a) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej:
Osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie
wydane na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U.2020.1333 z późn. zm.) - lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz jest uprawniona do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wykaz
osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług projektowych wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do
Zapytania ofertowego.
Uwaga:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
kserokopię uprawnień określonych w pkt 6 zapytania ofertowego wraz z aktualnym
wpisem do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
dokumentów według formuły: ,,spełnia - nie spełnia".
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%
7.1 Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) musi być wyrażona
w PLN i podana z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku.
7.2 Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć
do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji
przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie koszty związane
z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego wykonania wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia oraz załączników.
7.3 Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
8. Wzór Formularza oferty - załącznik nr 1a, 1b, 1c (zależnie od zakresu na który składana jest oferta)
do zapytania ofertowego.
9. Warunki płatności - określone w projekcie umowy-załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
10. Forma - sposób przygotowania/złożenia oferty*:
Elektronicznie:
Ofertę sporządzić na załączniku nr 1a, 1b, 1c (w zależności od zakresu na który jest/są składane
oferty) do zapytania ofertoweg.
Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania wybranemu wykonawcy udzielenia zamówień uzupełniających
na podobne usługi w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 835), dalej zwaną
"ustawą o przeciwdziałaniu" wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 "ustawy o
przeciwdziałaniu";
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3 "ustawy o przeciwdziałaniu";
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 "ustawy o
przeciwdziałaniu".

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Leszek Balicki, email: lbalicki@jeleniagora.pl. Tel: 757549883
(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail)

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.