Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie potoku

Przedmiot:

Utrzymanie potoku

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bielawa
pl. Wolności 1
58-260 Bielawa
powiat: dzierżoniowski
74 832 87 42
um@um.bielawa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bielawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 74 832 87 42
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
Utrzymanie potoku Bielawica w km 2+900 - 9+900 w Bielawie
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia składa się z 2 części:
a) konserwacja potoku Bielawica w km 2+900 - 9+900
b) naprawa okładziny kanału potoku Bielawica przy Ul. Ludowej od nr 6 do nr 10
Część a) Konserwacja potoku Bielawica w km 2+900 - 9+900 obejmuje:
- cotygodniowe dwukrotne sprzątanie potoku z odpadów komunalnych oraz padłych zwierząt
z wywozem na wysypisko i utylizacją,
- wykoszenie porostów z dna potoku z wywozem na wysypisko.
Szczegółowy zakres prac został podany w przedmiarze robót - Załącznik nr 5
Część b) Naprawa okładziny kanału potoku Bielawica przy Ul. Ludowej od nr 6 do nr 10
obejmuje:
- skucie powierzchni betonu niezbrojonego z wywozem na wysypisko,
- przygotowanie podłoża,
- montaż siatki zbrojeniowej,
- wykonanie okładziny przez natrysk mieszanką betonową (torkret) w dwóch warstwach,
- naprawę poręczy z rur stalowych.
Szczegółowy zakres robót został podany w przedmiarze robót - Załącznik nr 6

CPV: 90721800-5, 45400000-1

Dokument nr: IT.6332.3.2022

Otwarcie ofert: X. Miejsce i termin otwarcia ofert
Miejsce: Urząd Miejski w Bielawie, plac Wolności 1, pokój numer 4.
Termin: 03.08.2022r. o godz. 8:30.

Składanie ofert:
IX. Miejsce i termin złożenia oferty
Miejsce: Urząd Miejski w Bielawie, plac Wolności 1, pokój numer 1.
Termin: do dnia 03.08.2022r. do godz. 8:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia
Od dnia zawarcia umowy do 31.10.2022r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość netto nie przekracza kwoty 130 000 zł
(art. 2 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych).
V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, określone przez zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Na potwierdzenie spełnienia stawianych wymagań przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
- oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2
IT.6332.3.2022
- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3
VII. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
- kryterium ,,Cena" - 100%
Dla każdej nieodrzuconej oferty zostanie obliczona liczba punktów w oparciu o wzór:
Pi= (Cmin / Ci) x 100 pkt.
gdzie:
Pi- liczba punktów i- tej oferty,
Ci- cena ofertowa i- tej oferty,
Cmin- najniższa cena z nieodrzuconych ofert.
VIII. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu oferty
stanowiącym Załącznik nr 1 i złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczątką
Wykonawcy i opatrzonej napisem:
,,Urząd Miejski w Bielawie, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa
Oferta - Utrzymanie potoku Bielawica w km 2+900 - 9+900 w Bielawie
Nie otwierać przed 03.08.2022 r. godz. 8:30"
Dopuszcza się wysłanie oferty elektronicznie przez epuap. W takim przypadku hasło do otwarcia
oferty należy podać (telefonicznie lub email) w godzinę otwarcia ofert.
2. Wykonawca składając ofertę, załącza następujące dokumenty:
- ofertę według załączonego formularza oferty - Załącznik nr 1,
- oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2,
- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3,
3. Wykonawca w ofercie zgodnie ze wzorem zamieszczonym w formularzu oferty określi cenę
netto i brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla części a) i
części b) lub tylko dla części a) lub tylko dla części b). W przypadku wyboru tylko jednej części
zamówienia, w polu ,,cena netto" drugiej części zamówienia wpisze ,,nie dotyczy".
4. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu
ofertowym z zastrzeżeniem punkt 6.
5. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać wykonawców do złożenia
wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku jej niekompletności oraz oczywistych omyłek
rachunkowych i pisarskich, do ich uzupełnienia lub poprawienia.
6. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli zaoferowana cena wydaje
się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Oferta może zostać
uznana za zawierającą rażąco niską cenę w szczególności w sytuacji kiedy, cena oferty
jest niższa o co najmniej 30% od wartości średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert.
7. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania przez zamieszczenie
wyniku postępowania na stronie internetowej pod adresem bielawa.finn.pl w zakładce
,,zamówienia publiczne".
8. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
9. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
10. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
11. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
IT.6332.3.2022
konkurencji, wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone
w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Przez
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji uznać należy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do
wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu, okresu gwarancji
i warunków płatności.

Uwagi:
godziny urzędowania:
- w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 7:30-15:30
- we wtorki w godzinach 7:30-16:00, piątek w godzinach 7:30-15:00

Kontakt:
XI. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami
Marcin Zięba - Referat Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Bielawie
tel. 74 832 87 42

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.