Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

USŁUGA WYCINKI DRZEW WRAZ Z UPRZĄTNIĘCIEM TERENU I PRZEKAZANIEM DREWNA

Przedmiot:

USŁUGA WYCINKI DRZEW WRAZ Z UPRZĄTNIĘCIEM TERENU I PRZEKAZANIEM DREWNA

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
ul. 9-go Maja 95
98-100 Łask
powiat: łaski
telefon: +48 261 555 938 lub 261 555 933, faks: +48 261 555 940
32blt.srodowisko@ron.mil.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łask
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: +48 261 555
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 zł
,,NA USŁUGĘ WYCINKI 202 SZT. DRZEW WRAZ Z UPRZĄTNIĘCIEM TERENU I PRZEKAZANIEM DREWNA DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO"
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
A. wycince 202 szt. drzew (szczegółowy wykaz zawiera załącznik 4 do Zapytania ofertowego) ;
B. pocięciu drewna na odcinki o długości 2,5 m;
C. zagospodarowaniu gałęzi;
D. uprzątnięciu terenu po wykonanej wycince;
E. wykonaniu przez uprawniony podmiot - szczacunku brakarskiego określającego ilość i wartość pozyskanego drewna;
F. przewiezieniu drewna do magazynu Zamawiającego - transport drewna do 10km;
G. protokolarnym przekazaniu drewna do magazynu Zamawiającego.

CPV: 77211400-6

Dokument nr: 32BLT-Infr.2610.11.2022, 32/ZO/2022

Otwarcie ofert: 9.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.08.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego bud. nr 84 p. 102.

Składanie ofert:
Oferty należy do dnia 5.08.2022 r. do godz. 8:00 przesłać na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 i 15 niniejszego zapytania ofertowego

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 30.10.2022

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn zm.). zwanej dalej ,,ustawą".
2.2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców oferujących wykonanie określonej usługi.
2.3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn zm.) i wynosi poniżej 130 000 zł netto.
2.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5.1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), Zamawiający wykluczy z postępowania:
5.1.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę sankcyjną;
5.1.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę sankcyjną;
5.1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę sankcyjną.
5.2. Warunki udziału w postępowaniu:
5.2.1. Zdolność do wystąpienia w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.
5.2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika o z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.
5.2.3. Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie.
5.2.4. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca oświadczył, że dysponuje co najmniej 2 (dwiema) osobami pełniącymi funkcje operatorów pilarek posiadającymi ukończony kurs obsługi pilarek oraz 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia brakarza.
6. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
6.1. Oferta musi zawierać:
6.1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik 1 do Zapytania ofertowego;
6.1.2. odpis z CEIDG RP lub KRS - jeśli Wykonawca jest zarejestrowany w którymś z tych rejestrów;
6.1.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzony zgodnie ze wzorem - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
6.1.4. oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) - załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego;
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub mailem.
8. Opis sposobu przygotowywania ofert
8.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
8.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.3. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
8.4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8.5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym, w sposób zrozumiały, pismem czytelnym.
8.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8.7. Wykonawca winien załączyć do składanej oferty dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 6. ,,Zapytania ofertowego".
8.8. Zamawiający wymaga aby oferty zostały przesłane za pomocą poczty elektronicznej, w tym wypadku przesłane dokumenty muszą być podpisane i opatrzone pieczątka Wykonawcy oraz potwierdzone za zgodność (skan oryginalnego dokumentu).
8.9. Ofertę przekazywaną pocztą elektroniczną (email):
8.9.1. w tytule maila należy wpisać: ,,Oferta na usługę wycinki 202 szt. drzew wraz z uprzątnięciem terenu oraz przekazaniem drewna do magazynu Zamawiającego nr sprawy 32/ZO/2022" Nie otwierać przed 05.08.2022 r. godz. 9:00"
8.9.2. Załączone dokumenty muszą być opatrzone podpisem wykonawcy
8.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego opisania tematu wiadomości oraz treści email lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
8.11. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8.12. W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię wymaganego dokumentu kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie przez Wykonawcę lub inną
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8.13. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
8.14. Termin związania ofertą - 30 dni.
9.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
9.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być opatrzone napisem ,,ZMIANA". Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem ,,WYCOFANIE". Wiadomości email oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
9.4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
9.5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
9.7. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu.
10. Opis sposobu obliczenia ceny
10.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
10.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
10.3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
10.4. Wartość netto to wartość usługi obejmującej pełen zakres czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia bez uwzględnienia podatku VAT i innych danin publicznych.
10.5. Stawka VAT w procentach (%) to stawka określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla poszczególnych towarów.
10.6. Wartość brutto to wartość usługi wraz z kwotą podatku VAT (suma wartości netto i wartości podatku VAT). Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert.
10.7. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
10.8. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza .
10.9. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do Zapytania ofetowego).
11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
11.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego poniżej:
Kryterium cena oferty
cena oferowana minimalna brutto
Cena = --------------------------------------------- x 100 x 100% = ..... pkt.
cena badanej oferty brutto
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
11.2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
11.3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieści informacje na stronie internetowej www.32blt.wp.mil.pl, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
14. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
15. Adres poczty elektronicznej
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się pocztą elektroniczną w sprawie wyjaśnień do zapytania ofertowego, wniosków oraz składania ofert.
16. Inne informacje dotyczącego postępowania.
16.1. Postępowanie jest ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna ważna oferta.
16.2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert, które zostaną uznane za ważne według wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym.
16.3. Zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie mógł przewidzieć w chwili ogłaszania zapytania może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
16.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w wyznaczonym przez siebie terminie po przekazaniu Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.
16.5. Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać następnego Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych.
16.6. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
16.7. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił warunki takiej zmiany.

Uwagi:
17. Ochrona danych osobowych.
17.1. Administratorem danych osobowych jest: 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95.
17.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest Pan Paweł Rogala, tel. 261 554 639, email: p.rogala@ron.mil.pl.
17.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wycinki 202 szt. drzew wraz z uprzątnięciem terenu i przekazaniem drewna do magazynu Zamawiającego, Nr sprawy 32/ZO/2022 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poniżej 130 000 zł netto.
17.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp".
17.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
17.6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
17.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
17.8. Uprawnienia udostępniającego dane osobowe:
17.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
17.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
17.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
17.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
17.9. Nie przysługuje:
17.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
17.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
17.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontakt:
7.1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest:
stanowisko: Kierownik Sekcji Ochrony Środowiska
imię i nazwisko: Magdalena WALCZAK
tel. +48 261 555 938
fax. +48 261 555 940
uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.
stanowisko: Referent Sekcji Ochrony Środowiska
imię i nazwisko: Damian KOLMAGA
tel. +48 261 555 933
fax. +48 261 555 940
uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.
7.2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpłynięcia ofert przekazywanych pocztą lub osobiście jest:
stanowisko: Kierownik Sekcji Ochrony Środowiska
imię i nazwisko: Magdalena WALCZAK
tel. +48 261 555 938
fax. +48 261 555 940
uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.