Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa polegająca na stworzeniu baz danych geoprzestrzennych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usługa polegająca na stworzeniu baz danych geoprzestrzennych

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn
powiat: Olsztyn
maslowska.stanislawa@opnt.olsztyn.eu
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa polegająca na stworzeniu baz danych geoprzestrzennych - powtórka
Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stworzeniu baz danych geoprzestrzennych z minimum trzech źródeł poprzez pozyskiwanie i łączenie wielu zbiorów danych ogólnodostępnych. W tym analiza jakości danych, wgrywanie tych danych do określonego projektu w chmurze, wizualizacji wyników oraz eksploracyjna analiza danych (EDA).

CPV: 48000000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00282839, 15/2022/TP/OPNT/SH

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-08-05 14:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.olsztyn.eu/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.olsztyn.eu/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne umożliwiające użycie środków komunikacji elektronicznej:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. dowolny komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4. włączona obsługa JavaScript;
5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
6. podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez
wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
7. informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych orazszyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
7.1. dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB
w formatach: . doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff,
.xades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych,
7.2. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zamówień publicznych Gminy Olsztyn i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
7.3. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zamówień publicznych Gminy Olsztyn stanowi datę oraz dokładny czas (dd mmmm rrr hh:mm:ss) generowany według czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu
UTC.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-08-05 14:00
Miejsce składania ofert: Platforma Zamówień Publicznych - https://zamowienia.olsztyn.eu/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 15/2022/TP/OPNT/SH
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stworzeniu baz danych geoprzestrzennych z minimum trzech źródeł poprzez pozyskiwanie i łączenie wielu zbiorów danych ogólnodostępnych. W tym analiza jakości danych, wgrywanie tych danych do określonego projektu w chmurze, wizualizacji wyników oraz eksploracyjna analiza danych (EDA).
4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wsparcie powdrożeniowe
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:
1.1.1. Realizacji min. 1 projekt w zakresie wykorzystanych języko´w programowania oraz sposobo´w strukturyzowania danych w chmurze z przedmiotem projektu o wartos´ci nie mniejszej niz˙ 5 000,00 PLN brutto.
1.1.2. Realizacji min. 1 projektu programowania w języku Python, zaprezentowanego w pracy naukowej lub na podstawie autorskiego kodu źródłowego o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto.
1.1.3. Realizacji min. 1 projektu z pracą w języku SQL w tym w zarządzaniu wydajnością, zaprezentowane przy pomocy autorskich baz danych o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto.
1.1.4. Realizacji min. 1 projektu w pracy z QGIS o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto.
1.1.5. Realizacji min. 1 projektu z chmurą obliczeniową, najlepiej Google Cloud Platform o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto.
1.1.6. Realizacji min. 1 projektu w pracy z technologią blockchain o wartos´ci nie mniejszej niz˙ 20 000,00 PLN brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
jak we wzorze umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wsparcie powdrożeniowe
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.