Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie instalacji chłodzenia

Przedmiot:

Wykonanie instalacji chłodzenia

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie
ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 22 529 87 40 fax: +48 22 529 89 09
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 22 529 87 40 fax
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy:
Centralny Ośrodek Sportu, działając, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie elektronicznej na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania ,,Wykonanie instalacji chłodzenia w pomieszczeniach biurowych na poziomach 0, 1 i 2 hali widowiskowo - sportowej Torwar I i pomieszczeń biurowych na parterze i 1 piętrze w hali Torwar Lodowisko ulicy Łazienkowskiej 6a w Warszawie, realizowanego w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj".
I. Przedmiot zamówienia
1. Zakres dokumentacji obejmuje:
a) PFU,
b) Wstępny harmonogram robót z uwzględnieniem możliwości podziału realizacji na etapy (roboty w czynnym obiekcie),
c) Szacunkową wycenę kosztów realizacji zadania przy uwzględnieniu, że roboty będą odbywały się w czynnym obiekcie (zabezpieczenia, etapowanie).
2. Opis przedmiotu zamówienia:
a) wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego (dalej PFU) dla zamówienia publicznego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji chłodzenia w pomieszczeniach biurowych na parterze (pomieszczenia nr 078, 078a, 079, 080,081, 082, 083, 084, 0,85, 08, 08a), na pierwszym piętrze (108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125 i 126) i drugim piętrze (208, 209, 211, 211a,b, 215, 215a, 215c i 215d ) o powierzchni całkowitej; poziom 0 - 228,83 m2, poziom +1 - 307,5 m2 , poziom +2 - 294,14 m2 w hali widowiskowo - sportowej Torwar I oraz chłodzenia w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze ( pomieszczenia nr. 1.1, 1.3, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37) i na poziomie parteru (13,17 i 17a) o powierzchni całkowitej: poziom 0 - 48,07 m2 i poziom + 1 - 389,16 m2 w hali Lodowiska Torwar II przy ulicy Łazienkowskiej 6a w Warszawie, wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych określonych w PFU i dyrektywnym harmonogramem realizacji robót;
b) współudział przy wyborze wykonawcy na realizację prac w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" - tj. udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców w zakresie PFU;
c) zapewnienie współpracy z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych (wsparcie techniczne Zamawiającego) na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU
d) rzuty pomieszczeń, zostały wyspecyfikowane w załączniku nr 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zapytania;
e) wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami;
f) wymóg od wykonawcy: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym (uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i jest członkiem właściwej izby zawodowej) do wykonania zamówienia; uprawnienia należy złożyć wraz z ofertą.

Dokument nr: WA.DPZ.271.23.2022.RK

Składanie ofert:
3. Dokumentację należy dostarczyć zamawiającemu w formie papierowej (3 egz. każdego dokumentu) oraz (2 egz.) na nośniku elektronicznym CD lub DVD - format edytowalny i nieedytowalny.
4. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 5.08.2022 r. o godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania umowy:
ETAP I - opracowanie dokumentacji w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy; ETAP II - Współudział Wykonawcy przy wyborze wykonawcy na realizację prac w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" - w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców w zakresie PFU, w trakcie trwania postępowania,
oraz
ETAP III Zapewnienie współpracy z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych (wsparcie techniczne Zamawiającego) na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU) - do momentu protokolarnego zakończenia

realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie Dokumentacji, a także w okresie gwarancji i rękojmi za wady, jednak nie później niż do końca 2024 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenie zamówienia
Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, który stanowi, iż ustawę stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.
III. Informacje administracyjne:
1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotycząca przedmiotowego zamówienia: www.bip.cos.pl.
5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%.
7. Zamawiający przyjmie dokumentację i odnotuje ten fakt w protokole odbioru końcowego.
8. Okres rękojmi - Zamawiający wymaga od Wykonawcy rękojmi na wykonane prace na okres nie krótszy niż 60 miesięcy od zakończenia wykonania przedmiotu umowy.
9. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.
10. Oferty składające się z wypełnionego FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1), przesłane w postaci elektronicznej w formie plików PDF, proszę kierować na adres: przetargi@cos.pl.
11. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej oferty, dostawa w cenie oferty.
12. Przedstawione ceny powinny zawierać cenę netto i brutto oraz podatek VAT. Cena, określona w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia, przed i po terminie otwarcia ofert, a także po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wzywania Wykonawców do wyjaśnień lub uzupełnień.

Kontakt:
2. W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu zamówienia należy kierować do Zamawiającego pytania w formie pisemnej pod adres poczty elektronicznej: przetargi@cos.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.