Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont cząstkowy nawierzchni drogi

Przedmiot:

Remont cząstkowy nawierzchni drogi

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2k
57-300 Kłodzko
powiat: kłodzki
74/868 01 80, 74/868 01 86.
sekretariat@zdp.klodzko.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kłodzko
Wadium: ---
Nr telefonu: 74/868 01 80, 74/868
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
,,Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco bez wycinania krawędzi
uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2022"
III. OPIS ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
2. Nazwa zadania: ,,Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco bez wycinania
krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2022"
5. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy wybojów i obłamanych krawędzi oraz wypełnienie
ubytków betonem asfaltowym średnioziarnistym o strukturze zwartej bez wycinania krawędzi uszkodzenia,
według poniższych DWÓCH części:
1) CZĘŚĆ I: ,,Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco
bez wycinania krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych leżących na terenie Obwodu Drogowego
nr 1 w Szczytnej"
Remont cząstkowy zostanie wykonany na drogach powiatowych wskazanych przez Kierownika Obwodu
Drogowego. Ilość mas do wbudowania: 44 Mg.
2) CZĘŚĆ II: ,,Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco
bez wycinania krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych leżących na terenie Obwodu
Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej"
Remont cząstkowy zostanie wykonany na drogach powiatowych wskazanych przez Kierownika Obwodu
Drogowego. Ilość mas do wbudowania: 44 Mg.
Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w:
a) załączniku nr 2 - kosztorys ofertowy
b) załączniku nr 3 - szczegółowa specyfikacja techniczna

CPV: 45233142-6

Dokument nr: ZDP.2020/AZ/40/2022

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu: 04.08.2022 r., o godz.: 915.
VIII. TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do: 04.08.2022 r. do godz. 900
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu: 04.08.2022 r., o godz.: 915.

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć, w siedzibie jednostki:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2k
57- 300 Kłodzko
pok. nr 0.24 - SEKRETARIAT
VIII. TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do: 04.08.2022 r. do godz. 900

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na okres: 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054, 2269) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) - zamówienie do 130.000 PLN NETTO.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości nie
przekraczającej kwoty 130.000 PLN NETTO. Do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt
1 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej
,,Ustawą PZP").
4. Podział zamówienia na części:
Zamawiający DOKONUJE podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający DOPUSZCZA składania
ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań (części). Wybór najkorzystniejszej
oferty jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdego zadania (części), w przypadku złożenia
na którekolwiek zadanie (część), co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Jeden Wykonawca
może uzyskać zamówienie na dowolną ilość zadań (części).
7. Forma płatności:
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jedną fakturą, zgodnie z zasadami
zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
8. Okres gwarancji: 24 miesięcy.
9. Warunki i zasady realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę cenową.
2. Oferta powinna być złożona w języku polskim.
3. Oferta powinna zawierać:
a) załącznik nr 1: formularz ofertowy
b) załącznik nr 2: kosztorys ofertowy
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku gdy ofertę podpisuje
upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.
2. Ofertę można złożyć zarówno osobiście jak i za pośrednictwem operatora pocztowego.
3. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie - na kopercie należy umieścić nazwę i adres
zamawiającego, nazwę i adres oferenta oraz napis
zapytanie ofertowe dla zadania pn.:
,,Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco bez wycinania
krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2022"
NIE OTWIERAĆ PRZED 04.08.2022 r. godzina 915
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie weźmie udziału
w otwarciu ofert i zostanie zwrócona Wykonawcy.
5. Z uwagi na panujące warunki epidemiologiczne, zamawiający rezygnuje z publicznego otwarcia ofert złożonych
do postępowania.
6. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po otwarciu ofert, zamieści na swojej stronie internetowej informację
z otwarcia ofert.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na cenę netto, brutto oraz podatek VAT (kwota oraz stawka podatku).
3. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 - należy
zaokrąglić w dół, równe i powyżej 5 - należy zaokrąglić w górę).
X. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie kryterium CENA.
2. Rozpatrywane ono będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (cena
ofertowa), podanej przez wykonawcę w ofercie cenowej.
Kryterium Waga
Cena 100%
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru
C = Cmin/Co x 100 pkt.
gdzie:
Cmin - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium i
podpisze umową z wykonawcą.
XI. INFORMACJA NA TEMAT UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu
b) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
zapytanie ofertowe dla zadania pn.:
,,Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco bez wycinania
krawędzi uszkodzenia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2022"
NIE OTWIERAĆ PRZED 04.08.2022 r. godzina 915
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie weźmie udziału
w otwarciu ofert i zostanie zwrócona Wykonawcy.
5. Z uwagi na panujące warunki epidemiologiczne, zamawiający rezygnuje z publicznego otwarcia ofert złożonych
do postępowania.
6. Zamawiający informuje, że niezwłocznie po otwarciu ofert, zamieści na swojej stronie internetowej informację
z otwarcia ofert.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na cenę netto, brutto oraz podatek VAT (kwota oraz stawka podatku).
3. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 - należy
zaokrąglić w dół, równe i powyżej 5 - należy zaokrąglić w górę).
X. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie kryterium CENA.
2. Rozpatrywane ono będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (cena
ofertowa), podanej przez wykonawcę w ofercie cenowej.
Kryterium Waga
Cena 100%
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru
C = Cmin/Co x 100 pkt.
gdzie:
Cmin - cena brutto oferty najtańszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium i
podpisze umową z wykonawcą.
XI. INFORMACJA NA TEMAT UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu
b) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uwagi:
Godziny pracy: 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku

Kontakt:
IV. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ
Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:
Tadeusz Rogowski, e-mail: tr@zdp.klodzko.pl, tel.: 74/868 01 86.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.