Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Koszenie skarp rowów i poboczy drogowych

Przedmiot:

Koszenie skarp rowów i poboczy drogowych

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Mszana
ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana
powiat: wodzisławski
Tel. (32) 4759740,-43, Fax (32) 4759760
Województwo: śląskie
Miasto: Mszana
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (32) 4759740,-4
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Koszenie skarp, rowów i poboczy drogowych przy drogach gminnych i powiatowych w Gminie Mszana wraz z wywozem skoszonej trawy."
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi koszenie skarp rowów i poboczy drogowych przy drogach gminnych i powiatowych w Gminie Mszana wraz z wywozem skoszonej trawy.
Szerokość koszenie wynosi min. 1m od krawędzi drogi.
Przewidywany zakres koszenia:
przy drogach gminnych 85 000 m2,
przy drogach powiatowych 15 000 m2.
Zamawiający przewiduje jednokrotne koszenie tj. łącznie 100 000 m2, z tym, że ilość koszeń jak i powierzchnia może ulec zmianie w zależności od wymagań Zamawiającego, jak i warunków atmosferycznych. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu zmniejszenia powierzchni koszeń.
9. Zamawiający przewiduje jednokrotne koszenie o powierzchni ok. 100 000 m2, z tym, że ilość wykonanych koszeń i ich powierzchnia może ulec zmianie w zależności od wymagań Zamawiającego jak i warunków atmosferycznych.
Termin zakończenia wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia: 02.09.2022 r.
Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć prace związane z koszeniem rowów i poboczy drogowych w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych od dnia wydania polecenia rozpoczęcia prac przez Zamawiającego. Za datę wydania polecenia przyjmuje się przesłanie przez Zamawiającego pisemnego wezwania do rozpoczęcia robót na nr faxu wskazany przez Wykonawcę w ofercie lub telefonicznego wezwania do rozpoczęcia robót na numer telefonu osoby wskazanej w umowie do kontaktu z Zamawiającym.

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty: 05.08.2022 roku do godz. 14:00
Sposób i miejsce składania ofert W wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Mszana,
ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania jednorazowego koszenia nie może przekroczyć 10 dni kalendarzowych i terminu ostatecznego, tj. 02.09.2022r.
Termin wykonania: do 02.09.2022r.

Wymagania:
Niezbędny sprzęt do wykonywania usługi:
Wykonawca musi dysponować w celu realizacji zamówienia minimalnie następującym sprzętem technicznym tj.:
a. co najmniej dwoma ciągnikami o mocy minimalnej 75 KM z kosiarkami bijakowymi na wysięgniku do koszenia rowów i skarp,
b. 3 (trzema) kosami spalinowymi o mocy minimalnej 3 kM
Wymagania dotyczące zaplecza technicznego i całodobowej dyspozycyjności.
a) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia osób obsługujących sprzęt uczestniczący w realizacji umowy w telefony komórkowe umożliwiając bezpośredni kontakt z Inspektorem Nadzoru.
b) Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym do prowadzenia odbiorów i kontroli prac w terenie z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania wobec Wykonawców:
1. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN
Istotne postanowienia umowy
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Koszenie skarp rowów
i poboczy drogowych przy drogach gminnych i powiatowych w Gminie Mszana wraz
z wywozem skoszonej trawy.
2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na koszeniu skarp rowów i poboczy drogowych przy drogach gminnych i powiatowych w Gminie Mszana wraz z wywozem skoszonej trawy.
Płatność nastąpi za 100 m2 skoszonej powierzchni wraz z wywozem trawy.
Cena jednostkowa obejmuje:
roboty przygotowawcze;
mechaniczne lub ręczne koszenie trawy;
wygrabienie i zebranie skoszonej traw w stosy;
załadunek skoszonej trawy na samochód samowyładowawczy od 5t do 10t;
wywiezienie skoszonej trawy na odległość do 10km;
zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych,
wyładowanie samochodu;
pomiary powykonawcze.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych, zakresem prac, wymaganymi standardami i metodami wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników i sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację firmy w czasie prowadzonych prac.
5. Wykonawca bezpośrednio ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie przez niego utrzymywanym, a wynikające z niedopełnienia obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy.
6. Wszystkie prace, które odbywają się w pasach drogowych muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie było kolizji pomiędzy pracami wykonywanymi, a uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego.
7. Wykonawca winien oznakować i zabezpieczyć teren robót oraz zapewnić na własny koszt warunki bezpieczeństwa.
8. W przypadku interwencji służb porządkowych (Policji) Wykonawca każdorazowo ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonywanie zamówienia.
10. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wykonania mniejszej ilości koszeń.
Zamawiający dokona czynności odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Zamawiający dokona pisemnego protokolarnego odbioru wykonanych robót.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Wykonawca dokona naprawy wad w ciągu 3 dni roboczych od daty spisania protokołu stwierdzającego wady.
Rozliczenie wykonanych robót:
a) Wykonawca w następnym dniu od zakończenia prac związanych z koszeniem przekazanego terenu pisemnie zgłasza zakończenie prac Inspektorowi Nadzoru,
b) Zamawiający dokona odbioru w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę,
c) W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych pracach Zamawiający przerywa odbiór, wskazując pisemnie prace niezbędne do wykonania a Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych usunie, na własny koszt, wszelkie wady i usterki.
Płatność faktury będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy w jego banku w terminie do 14 dni.
Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj. faktury Wykonawcy, z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiającego i protokołu odbioru ilości wykonanych prac, sporządzonego i podpisanego przez osoby upoważnione z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy.
Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i bezpieczeństwo wykonywanych robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w toku wykonywania prac objętych niniejszą umową jak również szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nieterminowe wykonanie jednorazowego koszenia w wysokości 1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, w stosunku wymaganego przez Zamawiającego;
b) za nieterminowe usunięcie wad wynikających z protokołu odbioru robót w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy;
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia;
Każda ze Stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugą Stronę umowy rachunek bankowy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty.
Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.
Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a. zwłokę, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony w terminie określonym w umowie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
b. realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z postanowieniami umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa,
c. gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad i usterek, odmówi usunięcia stwierdzonych wad i usterek. W tym przypadku Zamawiający może powierzyć poprawienie lub wykonanie prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
d. narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.
Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia jej wypowiedzenia.
W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty - dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki, obciążania jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne.
Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.
Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Kryterium oceny ofert: najniższa cena (w cenie zawarte muszą zostać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia m.in. koszenie, zbiórka, transport i inne)
Nie dopuszczamy złożenia ofert częściowych

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.