Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wynajem maszyny w celu wykonania usługi kruszenia

Przedmiot:

Wynajem maszyny w celu wykonania usługi kruszenia

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SICIENKO
UL. MROTECKA 9
86-014 SICIENKO
powiat: bydgoski
(52) 5870403, (52) 3117468
marian.sierant@sicienko.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: SICIENKO
Wadium: ---
Nr telefonu: (52) 5870403, (52) 3
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie dotyczy zadania pn:

,,Wynajem maszyny w celu wykonania usługi kruszenia materiałów takich, jak bruk, kamień polny, beton porozbiórkowy i cegła porozbiórkowa w ilości 3500 ton na placu przy Zakładzie Komunalnym w Sicienku, Ul. Lipowa 1, na frakcję 0-63,00mm, z oddzieleniem odsiewki"
§2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
,,Wynajem maszyny w celu wykonania usługi kruszenia materiałów takich, jak bruk, kamień polny, beton porozbiórkowy i cegła porozbiórkowa w ilości 3500 ton na placu przy Zakładzie Komunalnym w Sicienku, Ul. Lipowa 1, na frakcję 0-63,00mm, z oddzieleniem odsiewki".
W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać następujące czynności:
1. Dostarczenie kruszarki wraz z obsługą operatorską na plac przy Zakładzie Komunalnym w Sicienku, Ul. Lipowa 1 na koszt Wykonawcy.
2. Załadunek kruszonego materiału do kruszarki.
3. Rozbijanie elementów do kruszenia większych, niż otwór roboczy kruszarki, na mniejsze części.
4. Kruszenie w/w materiałów na żądaną przez Zamawiającego frakcję.
5. Wykonanie obmiaru geodezyjnego pokruszonego materiału przez wskazanego przez Zamawiającego geodetę na koszt Wykonawcy.

CPV: 45500000-2

Dokument nr: DP.271/66/2022

Składanie ofert:
§7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku Ul. Mrotecka 9 ; 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie

do 05.08.2022 r. do godz. 10.00,

Miejsce i termin realizacji:
§4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 26 sierpnia 2022 r.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 50 000,00 zł i nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.).
§3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1) Nie polegają wykluczeniu.
A. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 108 ust.1 uPzp. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
o udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu Karnego,
o handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu Karnego,
o o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu Karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
o finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu Karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego,
o o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu Karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
o powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
o przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu Karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu Karnego, lub przestępstwo skarbowe,
o o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,
c) wobec, którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
d) wobec, którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,
f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
B. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
Dla uznania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia ( druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Dla uznania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia ( druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:
a) Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków ( druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
b) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków ( druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków ( druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
d) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków ( druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, oświadczenie wymagane jest dla kompletności dokumentów (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).
3. W trakcie oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, Zamawiający w przypadku braku dokumentów wymienionych w § 3 ust.1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego zapytania ofertowego obligatoryjnie wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.
§5. WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

§6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) opisanym: ,,Wynajem kruszarki".

2. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie netto + VAT i brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.
osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną - tylko jako skan oferty. Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego, nadania listu lub wysłania e-maila.

§8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy wyborze oferty, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

1) cena - 100%
(nazwa kryterium oceny) (waga kryterium)
§9. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość negocjacji przez Zamawiającego warunków złożonej przez Wykonawcę treści oferty.

Kontakt:
3. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (52) 3117468 e-mail: marian.sierant@sicienko.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.