Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprowadzenie podziału nieruchomości

Przedmiot:

Przeprowadzenie podziału nieruchomości

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kunów
ul. Warszawska 45B
27-415 Kunów
powiat: ostrowiecki
telefon/fax 41-26-11-356; 41-26-13-174 fax. 41-26-11-362
gospnier@kunow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kunów
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon/fax 41-26-11
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności - z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (na podstawie art.
2 ust. 1 punkt 1 - Dz. U. z 2021 roku poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 roku poz. 25, 872 i 1079) w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Nr 295.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku.
III. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiot zamówienia:
3.1.1 Część I. Przeprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 911,
położonej w obrębie 0006 - JANIK, gmina Kunów, stanowiącej własność osoby prywatnej, w celu
wydzielenia działki jako niezbędnej na cele publiczne - pod realizację przez Gminę Kunów zadań
| 1własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 rok poz. 559, 583, 1005 i 1079) na podstawie art. 7 ust. 1 punkt 3.
3.1.2. Część II. Przeprowadzenie podziału nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki
468/7, położonej w obrębie 0006 - JANIK, gmina Kunów, stanowiącej własność osoby
prywatnej, w celu wydzielenia działki niezbędnej na cele publiczne - pod realizację przez Gminę
Kunów zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559, 583, 1005 i 1079) na podstawie art. 7 ust. 1 punkt 3.
3.2. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie czynności techniczne i formalno-prawne niezbędne
do sporządzenia podziału oraz wszystkie dokumenty geodezyjno-prawne.
3.3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przepisami:
1) ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 roku poz.
1990);
2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku poz.
1899);
3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 268, poz. 2663).
3.4. Opracowana w rezultacie wykonania umowy dokumentacja geodezyjno-prawna, winna być
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.
1) zgłoszenie prac w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i pozyskanie niezbędnych dokumentów do
sporządzenia podziału nieruchomości;
2) sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości (w 4 egzemplarzach dla
Zamawiającego), oraz odpisu z księgi wieczystej, wypisu z ewidencji gruntów i kopii mapy
ewidencyjnej dzielonej nieruchomości, które należy złożyć w Referacie Infrastruktury
i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie;
3) po otrzymaniu za potwierdzeniem odbioru prawomocnego postanowienia Burmistrza Miasta
i Gminy w Kunowie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości, sporządzenie mapy
z projektem podziału;
4) okazanie położenia punktów granicznych i przebiegu granic wydzielonych działek gruntu
osobom zainteresowanym oraz merytorycznemu pracownikowi Referatu Gospodarki Mieniem;
5) protokolarne złożenie Referatowi Gospodarki Mieniem na płycie CD, mapy z projektem
podziału nieruchomości przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim i protokołu okazania i utrwalenia granic, wraz ze szkicem
wyniesienia punktów granicznych oraz mapy w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym;
6) po wydaniu przez organ ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział, protokolarne okazanie
na gruncie merytorycznemu pracownikowi Referatu Gospodarki Mieniem zastabilizowanych
punktów granicznych z podziału nieruchomości.

CPV: 70000000 - 1

Dokument nr: ZP.II.271.5.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 3 sierpnia 2022 roku o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kunowie, Ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, pokój numer 215.

Składanie ofert:
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres: gospnier@kunow.pl (oferta
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym, w wypadku dokumentów w postaci kopii opatrzonych napisem za zgodność
z oryginałem i opatrzonych opisem kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym) posługując się identyfikatorem postępowania (ZP.II.271.5.2022) albo
złożyć przy użyciu ePUAPu (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
(https://epuap.gov.pl/wps/portal).
Termin złożenia oferty: do dnia 3 sierpnia 2022 roku do godz. 10.15.

Miejsce i termin realizacji:
4.1.Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego
Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności - z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (na podstawie art.
2 ust. 1 punkt 1 - Dz. U. z 2021 roku poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 roku poz. 25, 872 i 1079) w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Nr 295.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku.
4.2. Termin płatności - 30 dni przelewem.
V. Warunki udziału w postępowaniu i wymagania stawiane Wykonawcom
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki:
5.1.1. Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia tego warunku zostanie
dokonana na podstawie:
? oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego posiadanie wymaganych uprawnień.
VI. Dokumenty wymagane od Wykonawców
6.1. Formularz ofertowy złożony na odpowiednich drukach stanowiących załącznik numer 1 do
zapytania.
6.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków posiadania przez Wykonawcę uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Wykonawca składa
oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień zgodnie
z załącznikiem numer 2 do zapytania.
6.3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzony
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia wydruku komputerowego,
jeżeli będzie posiadać cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w tym rejestrze,
nie będzie wymagać się podpisu ani pieczęci, a zatem również pisemnych oświadczeń osoby
posługującej się tego typu dokumentem.
6.4. Oświadczenie dotyczące RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zgodnie
z załącznikiem numer 3 do zapytania.
6.5. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik numer 4 do zapytania.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
7.1.Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym przez Wykonawcę.
7.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu
zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
7.3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i złożona, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.1, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
7.4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy - zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca
w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od
Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku działania
Wykonawcy przez Pełnomocnika musi on posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie
określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać przedstawione w formie oryginału
podpisane przez Wykonawcę bądź w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
7.5. Do oferty należy dołączyć formularz ofertowy oraz wymagane oświadczenia i dokumenty.
7.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści, muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie tekstu
(przekreślone), parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
7.7. Wszystkie ceny oferty należy podać w złotych polskich i zaokrąglić do dwóch miejsc po
przecinku.
7.8. W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych
do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego
zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich podatków obowiązujących na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
7.9. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować.
7.10. Zaleca się na pierwszej stronie oferty zamieścić spis wszystkich dokumentów składających
się na ofertę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kompletność oferty, która nie zawiera
takiego wykazu.
Liczy się data i godzina
wpływu na wyżej wymienioną skrzynkę elektroniczną lub data jej przekazania na ePUAP
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
7.12. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, to znaczy ponosi wszelkie konsekwencje
oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany
lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, to jest
pocztą elektroniczną, na adres e-mail: gospnier@kunow.pl albo przy użyciu ePUAPu
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
7.14. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego powinny być złożone
w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę zgodnie
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.
7.15. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VIII. Ocena ofert
8.1. Ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po złożeniu ofert przez Wykonawców, a wyniki
i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego.
8.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.3.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się
z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
8.5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na
stronie internetowej Zamawiającego.
IX. Kryteria wyboru
Kryteria wyboru oferty
1. Cena - 100%
1) Zasady obliczania i przyznawania punktacji za kryterium cena:
W przypadku kryterium ,,Cena" każda oferta poddana ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów dla kryterium Cena (C):
Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowitą wartość usługi brutto. Do oceny
Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Liczba
punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:
C = ( C min/ C b ) x 100
gdzie:
C - ilość punktów przyznana za cenę
C min - najniższa cena w złożonych ofertach
C b - cena badanej oferty
100 % - procentowe znaczenie kryterium cena
Oferta w kryterium cena może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
10.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi pisemnie
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o: wyborze najkorzystniejszej
oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy,
którego ofertę wybrano.
10.2. Zamawiający zawrze umowę (której wzór stanowi załącznik numer 4) z wybranym
Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie
związania ofertą.
10.3. Projekt umowy stanowiący załącznik numer 4 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest
równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.
10.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
10.5. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących
okolicznościach i przypadkach:
1) Zmiany terminu realizacji umowy:
a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru
najkorzystniejszej oferty,
b) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację
zamówienia w zakładanym terminie.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności, termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności.
2) Zmiany terminów i warunków płatności:
a) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych
przez Wykonawcę,
b) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT zmianie może ulec cena brutto,
stawka podatku VAT oraz jego wartość, pod warunkiem, ze cena netto nie ulegnie
zwiększeniu,
c) ze względu na okoliczności, leżące po stronie Zamawiającego, których nie można było
przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania, w wyniku którego zawarto umowę.
3) Zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, zmiana
zakresu wykonania zamówienia przez podwykonawcę.
4) Pozostałe zmiany do umowy:
a) w przypadku zaistnienia sytuacji, w których wykonanie umowy w pierwotnym okresie
byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne,
b) zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej,
numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania
umowy lub następstwo prawne,
c) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
w umowie,
d) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres.
5) Dopuszczalne są zmiany do umowy, które wystąpiły wskutek wystąpienia siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.
10.6. Dokonanie zmiany umowy w powyższych zakresach z inicjatywy Wykonawcy wymaga
uprzedniego złożenia na piśmie prośby (wniosku) Wykonawcy, wskazującej zasadność
wprowadzania zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie.
10.7. Wszelkie zmiany umowy są uprawnieniem, a nie zobowiązaniem i mogą być dokonywane
przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, chyba że zapisy umowy stanowią inaczej.
UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy
złożyli oferty, przed ostatecznym wyborem oferty i podpisaniem umowy.

Uwagi:
XI. Dodatkowe informacje
1.Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych):
1) Ilekroć w Zapytaniu ofertowym jest mowa o RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1, z 2018
roku Nr 127, str. 2 oraz z 2021 roku Nr 74 str. 35).
2) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno - prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
Do obowiązków tych należą między innymi obowiązki wynikające z RODO (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od
których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający
z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nie będzie miał zastosowania, gdy
i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami
(porównaj art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny
wynikający z art. 14 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) względem osób fizycznych,
których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej
wymienione obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu.
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu
obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych). Zamawiający informuje, iż treść oświadczenia została ujęta przez
Zamawiającego w załączniku numer 3 do zapytania.
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) treści oświadczenia
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia na przykład przez jego wykreślenie).
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, str. 1, z 2018
roku Nr 127, str. 2 oraz z 2021 roku Nr 74 str. 35), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Burmistrz Miasta i Gminy
w Kunowie działający w imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, z siedzibą przy ul.
Warszawskiej 45B, 27-415 Kunów. Z administratorem można się skontaktować w następujący
sposób: listownie na adres siedziby administratora, e-mailem: urzad@kunow.pl, telefonicznie (41)
261-31-74, ePUAPem (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej): adres skrzynki
ePUAP: /4f25l3kcff/SkrytkaESP;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie jest Pani Marta
Janik-Rybka, adres e-mail: iod@kunow.pl, telefon 41 261 10 39;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego ZP.II.271.5.2022 Nazwa Postępowania: ,,Usługa geodezyjna podziału nieruchomości
do zadania pod nazwą: Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów - etap 2" prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 roku poz. 902);
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania danych powodują brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych 1 ;
? na podstawie art. 18 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych);
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prawo
do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych);
? na podstawie art. 21 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela: w sprawach merytorycznych Ewelina Mstowska, telefon (41) 261-
10-11 wewnętrzny 38, adres e-mail: gospnier@kunow.pl oraz w sprawach proceduralnych
(dotyczących treści zapytania ofertowego) Marta Janik-Rybka, telefon (41) 261-10-39 wewnętrzny
68, adres e-mail: przetargi@kunow.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.