Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie wiaty rekreacyjnej - stanicy rowerowej

Przedmiot:

Wykonanie wiaty rekreacyjnej - stanicy rowerowej

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
powiat: działdowski
tel./fax. 23-6966055, 502 056 973
rybno@gminarybno.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Rybno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax. 23-6966055
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie wiaty rekreacyjnej - stanicy rowerowej dla sołectwa Rumian
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie wiaty rekreacyjnej- stanicy rowerowej dla sołectwa Rumian
2. Opis przedmiotu zamówienia
Gmina Rybno planuje w 2022r. wykonanie wiaty rekreacyjnej - stanicy rowerowej w miejscowości
Rumian ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rumian na 2022r., budżetu Gminy Rybno oraz ze
środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sołectwo Rumian ma wyznaczoną kwotę jaką może
przeznaczyć na wykonanie stanicy rowerowej. Kwota przestawiona przez oferenta nie może przekraczać
maksymalnej ustalonej kwoty. W razie przekroczenia kwoty oferta będzie musiała zostać odrzucona.

Lp. Sołectwo
Maksymalna kwota brutto
jaka może być
przeznaczona na wynajem
brutto (zł)
Liczba
sztuk
Parametry wynajmu
1. Rumian 19.000,00 1
Budowa wiaty (materiały wraz z montażem i dostawą)
- konstrukcja prostokątna, oparta na min.4 słupach
o średnicy min. 12 cm,
- wymiary ok. 3,6m x 3,4 m,
- wysokość w szczycie ok 310 cm,
- zabudowa ścian do wysokości ok 90-100 cm (deskami o
grubości min.2 cm),
- rodzaj drewna: sosnowe, świerkowe,
- elementy drewniane oszlifowane zaimpregnowane 2-
krotnie środkami ekologicznymi, wodoodpornymi
przeciwko szkodnikom i grzybom drewna w kolorze dąb,
- dach dwuspadowy wykonany z desek, zakończony
wiatrownicą,
- stół z dwiema ławkami bez oparcia lub ławostół drewniany
na który składa się stół o długości ok. 200cm
oraz szerokości min. 70 cm połączony z dwiema ławkami
o długości 200cm oraz szerokości siedziska ok. 30 cm,
- w tylnej części stanicy rowerowej nad zabudowaną ścianą
należy zamontować dwustronny panel o treściach
ekologicznych (treść do uzgodnienia z Zamawiającym) na
całej szerokości tylnej ściany i wysokości ok. 100 cm,
- z przodu poniżej dachu na stanicy rowerowej należy
umieścić tablicę o szerokości min. 100cm i wysokości min.
30cm z napisem ,,STANICA ROWEROWA", (czcionka,
kolor tła i napisu do uzgodnienia z Zamawiającym),
- panel edukacyjny oraz tablicę z napisem należy wykonać
na materiale zabezpieczonym powłoką odporną na działanie
szkodliwych czynników atmosferycznych (przede
wszystkim promieniowaniem UV oraz wody),
- konstrukcja stanicy rowerowej mocowana do stopy
fundamentowej wykonanej z kotw stalowych zalanych
betonem klasy C16/20. Dodatkowo należy zmocować do
podłoża ławostół/ ławki i stół,
-do zapytania ofertowego należy załączyć wizualizację
wiaty rekreacyjnej - stanicy rowerowej.
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do wskazanych wyrobów.
Zamawiający pod pojęciem ,,produkt równoważny" rozumie się produkt o parametrach takich samych
bądź lepszych od produktów wskazanych powyżej.
2) Obowiązkiem Wykonawcy będzie budowa wiaty - stanicy rowerowej (materiały wraz z dostawą
i montażem) dla sołectwa Rumian w terminie ustalonym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany
jest do zawiadomienia instytucji najpóźniej 3 dni przed planowanym wszczęciem robót. Należy
dostarczyć karty gwarancyjne i inne wymagane dokumenty. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem
odbioru.
3) Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na dany materiał nie
może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty.
4) Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcje użytkowania
w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.

Dokument nr: PGN.7021.44..2022

Składanie ofert:
3. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Rybno, Ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno do dnia 04.08.2022 r. do godz. 12:00.

Oferty można składać:
na piśmie w Urzędzie Gminy Rybno, Ul. Lubawska 15, pok.13 (z dopiskiem: ,,Oferta na wykonanie wiaty
rekreacyjnej- stanicy rowerowej dla sołectwa Rumian"

- lub faxem na nr 23 696 68 11,

1) lub e-mail: rybno@gminarybno.pl (oferta przesyłana drogą elektroniczną musi mieć formę skanu z
uwagi na podpis).

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin wykonania roboty: do 24.10.2022 r.

Wymagania:
1. Tryb zamówienia
Gmina Rybno składa niniejsze zapytanie ofertowe w trybie regulaminu udzielania zamówień na dostawy,
usługi lub roboty budowlane w Urzędzie Gminy Rybno zgodnie z art. 3 pkt.1 ppkt. 1) § 7 ust. 2 z uwagi
na próg określony w art.2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2021. poz. 1129.) tj. co do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł netto.
Oferta winna być opatrzona pieczątka firmową, podpisem oferenta, datą sporządzenia.

Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy.

4. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej,
konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą
ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem).
3) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby
podpisujące oferty.
4) Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający
wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

5. Informacja o dokumentach składających się na ofertę:
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
1) Formularz ofertowy (zał. nr 1)
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y)
upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art.23 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
7. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy
1) Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do:
a) udzielenia minimum 2 letniej gwarancji, licząc od daty odbioru ww. robót przez Zamawiającego,
b) zapewnienia serwisu w okresie gwarancji w miejscu robót.
c) wskazania w formularzu ofertowym podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie usług serwisowych
i naprawczych,
d) poniesienia w okresie gwarancyjnym wszelkich kosztów naprawy, w szczególności związanych
z dojazdem serwisanta, jak również kosztów materiałów i części zamiennych za wyjątkiem
materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu,
e) przeszkolenia wskazanych osób w zakresie obsługi sprzętu,
f) dostarczenia wraz ze sprzętem gwarancji, dokumentacji techniczno - eksploatacyjnej (instrukcja
obsługi) w języku polskim.
2) Obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania będzie kara
umowna.
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i
rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu
wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

8. Kryteria oceny ofert:
1) Oferty zostaną ocenione na podstawie:
a) najniższa cena brutto (80%) Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
b) udzielony okres gwarancji (20%) (min. okres gwarancji 24 m-ce)
2) Do oceny będzie brana cena brutto i okres gwarancji.
Okres gwarancji w danej grupie musi być jednolity dla wszystkich urządzeń.
3) Sposób przyznawania punktacji:
a) cena
P= (najniższa gwarantowana cena/ cena oferty badanej)x80
b) okres gwarancji
P= (długość gwarancji badanej oferty/najdłuższa gwarancja)x20
4) Legenda
P- punktowa wartość oferty
Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów. Przyjmuje się, że 1% wagi
kryterium = 1pkt. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.
Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy oferta nie
będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę, otrzyma w danym kryterium 0,00 pkt.

9. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury, w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto
Wykonawcy.

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja z wyboru zostanie podana tylko na stronie internetowej www.bip.gminarybno.pl ,
a wybrany Oferent poproszony o podpisanie umowy.

11. Pozostałe informacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
2) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
3) unieważnienie postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienie
postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcą
Pani Justyna Labicka - Młodszy Referent UG, j.labicka@gminarybno.pl tel. 502 056 973

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.