Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
136z dziś
4555z ostatnich 7 dni
21310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zaprojektowanie, opracowanie i wydruk map przyrodniczo-turystycznych parków krajobrazowych

Przedmiot:

Zaprojektowanie, opracowanie i wydruk map przyrodniczo-turystycznych parków krajobrazowych

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
ul. Adama Mickiewicza 37
22-100 Chełm
powiat: Chełm
Telefon (82) 540-69-60, tel. 82 540 69 66
zamowienia@zlpk.lubelskie.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon (82) 540-69-
Termin składania ofert: 2022-08-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
zaprasza
do złożenia oferty w postępowaniu na: ,,Zaprojektowanie, opracowanie i wydruk map przyrodniczo-turystycznych siedemnastu parków krajobrazowych Województwa Lubelskiego"
I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, opracowaniu i wydruku map przyrodniczo-turystycznych siedemnastu parków krajobrazowych Województwa Lubelskiego. Opracowane mapy będą stanowiły materiały promocyjne, popularyzujące walory przyrodnicze i atrakcje turystyczne zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego. Po stronie Wykonawcy usługi jest samodzielne pozyskanie informacji, uzgodnienie wszystkich atrakcji i tras turystycznych znajdujących się na terenie wszystkich gmin w obrębie siedemnastu parków krajobrazowych, z wyjątkiem ścieżek i szklaków wytyczonych przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Zał. Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZLPK-ORG.242.69.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Adama Mickiewicza 37, 22 - 100 Chełm, piętro III, sekretariat, za pośrednictwem poczty, osobiście lub emailem na adres: zamowienia@zlpk.lubelskie.pl.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2022 r., do godz. 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany od dnia zawarcia umowy do 14.11.2022 r. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. Biuro Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, 22-100 Chełm, Ul. Adama Mickiewicza 37, III piętro, (budynek posiada windę), w dni robocze w godz.ch od 8.00 do 15.00.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający poniższe warunki:
1) brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 835 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2) posiadają zdolność techniczną lub zawodową oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia -złożenie oświadczenia Zał. Nr 4
III. Opis sposobu przygotowania ofert i miejsce składania ofert:
o Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cenę należy skalkulować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
o Kompletna oferta powinna zawierać: Zał. Nr 1 - Formularz oferty,
Zał. Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia parafowany przez Wykonawcę; Zał. Nr 3 -Klauzula RODO parafowana przez Wykonawcę;
Zał. Nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków -podpisane przez Wykonawcę;
Zał. Nr 5 Wzór Umowy - parafowany przez Wykonawcę.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: ,,Zaprojektowanie, opracowanie i wydruk map przyrodniczo-turystycznych siedemnastu parków krajobrazowych Województwa Lubelskiego"
IV. Kryteria oceny ofert:
o najniższa cena brutto
V. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1). Cena oferty to łączna cena brutto skalkulowana na podstawie opisu przedmiotu zamówienia Zał. Nr 2, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2). Cena musi zawierać wszystkie koszty i podatki niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 3). Cena oferty może być tylko jedna. 4). Cena oferty zawiera 23% VAT
Uwaga: Oferta zawierająca inną stawkę VAT będzie podlegała odrzuceniu, wyjątek stanowi podmiotowe zwolnienie z VAT.
VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryterium ,,Cena". Oferty będą oceniane wg n/w kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi.
Lp. Kryterium Znaczenie w %
1 Cena 100%
Sposób obliczenia - kryterium cena: Pkl = (Cn/Cr) x 100 % Pkl - ilość punktów dla kryterium cena
Cn - najniższa oferowana cena brutto spośród ocenianych ofert Cr - cena brutto oferty rozpatrywanej
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX. Warunki płatności:
Zapłata wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty wpływu do Biura Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
X. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną na wskazany przez oferenta adres e-mail.
Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją postanowień umownych zawartych w Zał. Nr 5 do zapytania ofertowego
XII. Informacje końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym etapie bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
4. W sytuacji, gdy wpłyną co najmniej dwie oferty o takiej samej wartości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z tym Wykonawcami.
5. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem oferty.
6. Jeśli Wykonawca wybrany w toku postępowania, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
7. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego, a jego uczestnicy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowania drogą e-mail.

Kontakt:
XI. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pani Edyta Sokołowska, e-mail: edyta.sokolowska@zlpk.lubelskie.pl, tel. 82 540 69 66

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.