Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
730z dziś
5156z ostatnich 7 dni
21996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie robót związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii urządzeń melioracji...

Przedmiot:

Wykonywanie robót związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii urządzeń melioracji wodnych na gruntach komunalnych

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Krzeszowicach
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice
powiat: krakowski
12 252 08 13
e.kurkowska@um.krzeszowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Krzeszowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 12 252 08 13
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Burmistrz Gminy Krzeszowice
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: ,, Wykonywanie robót związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii urządzeń melioracji wodnych na gruntach komunalnych na terenie gminy Krzeszowice"
l.Określenie przedmiotu zamówienia.
Zakres robót podany w załączniku do niniejszego zaproszenia, stanowiący kosztorys ofertowy obejmuje konserwację rowów melioracyjnych na działkach stanowiących własność Gminy Krzeszowice. Zakres robót może ulec zmianie z uwagi na wystąpienie awarii urządzeń wodnych. Całościowy koszt robót nie może przekroczyć wartości posiadanych środków pieniężnych w budżecie przeznaczonych w roku 2022 na realizację tego zadania.

Składanie ofert:
8.Micjsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać
o osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, Ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice
o pocztą na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, Ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice
o faxem na nr: 12 252 08 91 lub 12 252 08 02
o emailem: e.kurkowska@um.krzeszowice.pl w terminie do 04.08.2022 r. do godz. 14no.

Miejsce i termin realizacji:
3.Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2022 r.

Wymagania:
4.Opis wymagań stawianych wykonawcy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5.Forma oferty
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
- W sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
- Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
ó.Zawartość oferty.
- Złożona oferta winna zawierać nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, podanie ceny konserwacji każdego rowu melioracji wodnej szczegółowej oraz łączny koszt konserwacji powyższych urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych wraz z ceną następujących nośników kosztorysowych do których należy się odnieść podczas awarii urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:
o stawka roboczogodziny - wartość netto [zł] + VAT
o koszty ogólne - [%]
o koszty zakupu - [%]
o zysk - [%]
o stawka maszynogodziny dla koparki - wartość netto [zł] + VAT
o stawka maszynogodziny dla samochodu ciężarowego do 5t - wartość netto [zł] + VAT - Oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do Wykonawcy ,,nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości lub, po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem, sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego ".
7.0pis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Na podstawie otrzymanych ofert zostanie wybrana oferta o najniższej cenie uwzględniającej łączny koszt robót.
9.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
10.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Sporządziła: E. Kurkowska

Kontakt:
2.Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, pi. F. Kulczyckiego 1, Segment A (pokój nr Al) lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu: pn. 7.20- 16.50, wt.-czw. 7.20-15.20, pt.: 7.20-13.50.
Sprawę prowadzi: mgr inż. Elżbieta Kurkowska - tel. 12 252 08 13.

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.