Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
400z dziś
4057z ostatnich 7 dni
19988z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Najem samochodów ciężarowych oraz ładowarki typu Fadroma

Przedmiot:

Najem samochodów ciężarowych oraz ładowarki typu Fadroma

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Solecka 88
27-300 Lipsko
powiat: lipski
tel.: 48 37-80-079,48 37-80-381
magazyn@zuk-lipsko.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Lipsko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 48 37-80-079,4
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
najem samochodów ciężarowych oraz ładowarki typu Fadroma
III. Przedmiot zamówienia:
Najem samochodów ciężarowych oraz ładowarki Fadroma do załadunku, ważenia i wywozu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Lipsku. Przewidywana ilość osadu do załadunku ważenia i transportu min. 500Mg - max. 600 Mg.
IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji:
1. Załadunek osadu na samochody ciężarowe na terenie oczyszczalni ścieków w Lipsku
2. Ważenie załadowanych samochodów
3- W obrębie Lipsko miasto, nr obrębu 0001, Babilon:
działka nr 337/3 o pow. 0,68 ha, działka nr 322/4 o pow. 2,23 ha, działka nr 323/2 o pow. 1,34 ha.

Dokument nr: ZUKL/WWS/ZAM-74/3375/07/2022

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert do dnta: 03.08.2022r .godz. 10.00
2. Oferty należy składać*):
a) pisemnie listem poleconym lub osobiście w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) pocztą elektroniczną na adres: magazyn@zuk-lipsko.pl

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie należy wykonać w terminie od 08.08.2022r. - do 31.08.2022 r.

Wymagania:
V. Warunki realizacji zamówienia :
1. Warunki gwarancji Nie dotyczy
2. Warunki i termin płatności
14 dni od daty prawidłowo wystawionej f-ry Vat
3. Inne warunki
Wynajmujący zapewnia obsługę pojazdów i ładowarki
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Możliwości techniczne wykonania zlecenia tj. posiadanie odpowiedniego taboru sam. ciężarowych - minimum 3szt, o ładowności powyżej 15Mg i ładowarki Fadroma.
2. Zapewnienie obsługi technicznej pojazdów.
3. Pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie oc.
4. Posiadanie ładowarki Fadroma z funkcją ważenia.
5. Usunięcie nieczystości z ulicy po wykonanej usłudze.
VIII. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy :
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
www.zuk-lipsko.pl
a) Cena 100%
2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta jest najtańsza
3. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy przez Zamawiającego.
4. Po otrzymaniu ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje czy zawrze umowę w sprawie w/w zamówienia publicznego.
5. Wzór umowy stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent powinien przedłożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być opatrzona: a) pieczątką firmową
bj datą
3. Oferta powinna zawierać :
a) dane teleadresowe,
b) nr NIP i REGON oferenta.
XI. Uwagi końcowe:
1. Oferta wybranego Wykonawcy stanowi integralną część umowy.
2. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności przedmiotu zamówienia, złożonej oferty łącznie z ceną ofertową.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania ofert:
- Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej,
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
8. W sytuacjach nieopisanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
9. Niniejsze Zapytanie ofertowe będzie stanowić integralną część umowy podpisanej z Wykonawcą, który wygra postępowanie o udzielenie zamówienia.
10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Lipsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko, tel. (+48) 378 00 79, (+48) 378 03 81, email; sekretariat@zuk-lipsko.pl
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@lipsko.eu
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawna ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 3 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 7 uwagi na ważne względy interesu publirznpgn Unii Fnrnppjskipj luh państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Kontakt:
II. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego
1. Monika Michalec tel. 797 045 487 e-mail: magazyn@zuk-lipsko.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.