Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
444z dziś
4102z ostatnich 7 dni
20033z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie opinii technicznej dotyczącej wentylacji i klimatyzacji

Przedmiot:

Opracowanie opinii technicznej dotyczącej wentylacji i klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 596 4 100
malgorzata.szczygiel@kopernik.org.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 596 4 100
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie opinii technicznej dotyczącej wentylacji i klimatyzacji w Centrum Nauki Kopernik''.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
? załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CPV: 71242000-6

Dokument nr: GIT.261.47.2022

Otwarcie ofert: 7.3. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 7.1, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.

Składanie ofert:
6.10. Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w pkt. 6.5 w formie elektronicznej, należy przesłać mailem na adres: malgorzata.szczygiel@kopernik.org.pl
7. TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT
7.1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 04 sierpnia 2022 roku o godz. 16.00

Miejsce i termin realizacji:
3.4. Termin realizacji oferty : do dnia 15.10.2022 roku

Wymagania:
zamówienie publiczne o wartości szacunkowej zamówienia
poniżej 130 000,00 złotych
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA ORAZ OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
2.2. Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem sprawy: GIT.261.47.2022. Wykonawcy zobligowani są do powoływania się na wyżej wskazane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polski.
3.5. Wizja lokalna :
W związku z utrudnionym dostępem do punktów pomiarowych i central (część urządzeń jest umieszczona w trudno dostępnych miejscach, także na dużej wysokości) zamawiający umożliwi Wykonawcy wizję lokalną na życzenie.
Prośbę o wizję należy złożyć w terminie najdalej do 2 dni od daty składania ofert na mail malgorzata.szczygiel@kopernik.org.pl
3.6. Przedmiot zamówienia nie będzie współfinansowany
3.7 Warunki płatności : płatność przelewem w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA
4.1. W niniejszym postępowania o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4.2. Treść umowy zostanie ustalona w trybie negocjacji, po wyłonieniu Wykonawcy.
5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
5.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
5.2. Wszelka korespondencja do Zamawiającego powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej e-mail osoby uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami (pkt. 5.7) z zastosowaniem pkt. 2.2.
5.3. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania oferto-wego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem ter-minu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do dnia 27 lipca 2022 r.
5.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5.3. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5.5. Zamawiający najpóźniej na 1 dni przed upływem terminu składania ofert opublikuje na stronach inter-netowych treść pytań wraz z odpowiedziami.
5.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5.3.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
6.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.5. Oferta, o której mowa w pkt. 6.1. powinna zawierać:
6.5.1. wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
6.5.2. wypełnione oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 4.2. - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
6.5.3. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów lub pełnomocnictw złożonych wraz z ofertą.
6.6. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia zamieszcza się w Formularzu oferty z podaniem ceny ofer-towej brutto oraz netto.
6.7. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie należności publiczno-prawne, kwotę podatku VAT obliczoną według stawki zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień składania Ofert, zobowiązania, koszty, narzuty i składniki, które poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówie-nia, a także wszelkie ewentualne upusty, rabaty.
6.8. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.9. W przypadku składania przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy tłumaczenia na język polski.
7.2. Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowanie określonego w pkt. 7.1. terminu składania ofert.
7.4. Zamawiający w ciągu 3 dni po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informację zawierającą zestawienie złożonych ofert podając dane wykonawców, którzy złożyli oferty, cenę.
7.5. Termin związania ofertą wynosi: 30 (trzydzieści) dni.
7.6. Bieg terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 7.5. rozpoczyna się wraz z upływem terminu skła-dania ofert
8. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
8.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria:
8.1.1. ,,Cena" - 100% (100 pkt) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Oferty będą badane według poniższego wzoru:
Liczba punktów zdobytych w kryterium "cena"= najniższa cena brutto z ocenianych ofertcena brutto badanej oferty ×100 pkt
8.2. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.3. Zamawiający ma prawo do:
8.3.1. wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
8.3.2. poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących zmian w treści oferty - zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego oraz uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert - według kryteriów, o których mowa w pkt. 8.1.
8.5. O wynikach niniejszego postępowania, wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiających poinformuje Wykonawców zamieszczając informację na stronach internetowych Zamawiającego oraz w bezpośredniej korespondencji e-mail.

Uwagi:
9. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (RODO)
10.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
10.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik, którego siedziba została wskazana w pkt. 1,
10.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Nauki Kopernik jest:
MARTA SKLORZ - Inspektor Danych Osobowych
e-mail: ...marta.sklorz@kopernik.org.pl
10.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem,
10.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku O dostępie do informacji publicznej,
10.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
10.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
10.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
10.1.8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
10.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
5.7. Zamawiający do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia: Małgorzatę Szczygieł E-mail:
malgorzata.szczygiel@kopernik.org.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.