Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
powiat: opolski
+ 48 77 427 58 22 , tel 77 427 58 51,77 427 58 23
zp@popielow.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Popielów
Wadium: ---
Nr telefonu: + 48 77 427 58 22 ,
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego:
,,Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach"
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynku
Przedszkola Publicznego w Karłowicach", w zakresie określonym przez Zamawiającego oraz
zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20 ze zm.).
2. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.02.02-16-0010/20-00 z dnia
28.04.2022 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający informuje, że zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu robót budowlanych
związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego
w Karłowicach.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) pomoc merytoryczną, nadzór nad realizacją ww. zadania inwestycyjnego,
b) zapoznanie się z umową o wykonanie zadania inwestycyjnego, z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jak również z terenem
budowy, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
c) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającymi,
a Wykonawcą zadania inwestycyjnego, w tym przestrzeganie zawartych w niej terminów,
reprezentowanie Zamawiającego, a także ścisłą współpracę z przedstawicielami
Zamawiającego, w zakresie realizacji zadania na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności ich realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę (jeżeli dotyczy), innymi
uzgodnieniami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) wizytowanie terenu budowy; liczba pobytów Inspektora Nadzoru wynikać będzie
z uzasadnionych potrzeb - jednak nie mniej niż dwa razy w tygodniu w trakcie trwania
robót na danym obiekcie,
e) sporządzanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót, w trakcie ich
realizacji a także po zakończeniu robót - Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania
wszystkich zdjęć na osobnym nośniku pamięci,
f) koordynowanie prac pomiędzy specjalnościami i dokonywanie ustaleń wynikających
w trakcie realizacji inwestycji,
g) zatwierdzanie wniosków materiałowych Wykonawcy i sprawdzanie ich zgodności
z wymaganiami STWiOR wraz z przedłożeniem do akceptacji Zamawiającemu,
h) sprawdzanie jakości, ilości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
i) kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu
i stosowania w budownictwie,
j) kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy na realizację zadania
inwestycyjnego,
k) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy (wewnętrznego), dotyczących usunięcia nieprawidłowości
lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub
elementów,
l) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
m) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub
pozwoleniami i uzgodnieniami,
n) informowanie Zamawiającego o konieczności zmiany, w tym wprowadzenia rozwiązań
zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opiniowanie wniosków
Wykonawcy robót w tych sprawach,
o) raportowanie przebiegu i zaawansowania robót - tygodniowe raporty,
p) sporządzanie notatek/protokołów/dokumentacji z rad budowy,
q) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
r) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie
Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,
s) sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu,
t) sprawdzanie protokołów odbioru w zakresie rzeczowym,
u) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian projektowych i materiałowych,
v) dokonywanie odbioru zakończonych części realizowanego zadania inwestycyjnego,
w tym odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu,
w) w zakresie odbioru częściowego i końcowego inwestycji:
? dokonanie odbioru od Wykonawcy zadania inwestycyjnego: dokumentacji
powykonawczej, atestów materiałowych,
? uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego,
? pomoc przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu odbioru
x) wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych
z właściwym prowadzeniem inwestycji,
y) Wykonawca jest zobowiązany do stawiania się na każde telefoniczne lub pisemne
wezwanie Zamawiającego, także w okresie gwarancji i rękojmi jaką Wykonawca robót
udzieli Zamawiającemu, w tym udział w przeglądach gwarancyjnych,
z) koordynacja rozwiązań projektowych w porozumieniu z autorem opracowania;
3) Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalności tj. do kierowania i nadzorowania robotami w branży:
a) Ogólnobudowlanej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia inwestycyjnego;
b) sanitarnej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia inwestycyjnego;
c) elektrycznej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia inwestycyjnego.
4) Osoby wykonujące nadzór inwestorski muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do
nadzorowania/kierowania robotami budowlanymi w zakresie obejmującym przedmiot
zadania inwestycyjnego tj. uprawnienia budowlane określone obecnie obowiązującymi
przepisami Prawa budowlanego (lub odpowiadające im ważne uprawnienia w
przedmiotowym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów). Wybrany Wykonawca na żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy
przekaże kopię uprawnień wraz z aktualną kopią zaświadczenia o przynależności do właściwej
izby samorządu zawodowego.
5) Szczegółowe informacje określające zakres zadania inwestycyjnego, którego ma dotyczyć
prowadzony nadzór inwestorski znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego:
https://bip.popielow.pl/7629/110/bos271112022tj-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-
budynku-przedszkola-publicznego-w-karlowicach.html

CPV: 71247000-1, 71520000-9

Składanie ofert:
VIII.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1. Oferta powinna zostać dostarczona do Zamawiającego do dnia 03.08.2022 r. do godz. 15:00
wyłącznie za pośrednictwem:
1) środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) na adres: zp@popielow.pl lub
2) poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Popielów, Ul. Opolska
13, 46-090 Popielów

Miejsce i termin realizacji:
III.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakończenia realizacji całego
zadania inwestycyjnego objętego nadzorem, ich odbioru końcowego, a także w okresie rękojmi
i gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego, w tym udział
w przeglądach gwarancyjnych.
2. Przewidywane terminy realizacji zadania inwestycyjnego:
1) Rozpoczęcie - sierpień 2022 r.
2) Zakończenie - grudzień 2022 r.

Wymagania:
5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu, Zamawiający zawrze
umowę z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą.
6. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać będą jednorazowo po zakończeniu
i odebraniu zadania inwestycyjnego.
IV.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zdolności techniczne i zawodowe
Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalności tj. do kierowania i nadzorowania robotami w branży - ogólnobudowlanej, sanitarnej
i elektrycznej, w zakresie obejmującym przedmiot zadania inwestycyjnego.
2. Brak powiązań z Zamawiającym osobowych lub kapitałowych
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Brak przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia
2022.04.15) - zwanej dalej Ustawą o szczególnych rozwiązaniach.
Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach Zamawiający wyklucza Wykonawcę na
podstawie art. 7 ust. 1 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek, tj.:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U.2022.593 z dnia 2022.03.15) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 z dnia
2021.02.01) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. Ustawy o szczególnych
rozwiązaniach;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:
? o dysponowaniu osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia,
? o braku/istnieniu ww. powiązań lub przesłanek.
V.
ODRZUCENIE OFERTY/WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Oferta podlega odrzuceniu, a Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania, w przypadku gdy:
1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) oferta została złożona po terminie składania ofert,
3) oferta została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w przedmiotowym
zapytaniu ofertowym (jeżeli dotyczy)
b) powiązany osobowo lub kapitałowo 1 z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie
wyboru wykonawcy;
2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, a Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania,
w przypadku gdy:
1) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego
w wezwaniu do złożenia tych ofert.
VI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1. Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych
2. Oferent powinien stworzyć ofertę wg. wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna:
1) być opatrzona pieczątką firmową (nie dotyczy ofert składanych w formie elektronicznej
z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym),
2) zawierać nazwę lub imię i nazwisko Wykonawcy, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
adres e-mail, numer NIP,
3)
4)
5)
VII.
zawierać brutto poszczególnych elementów, a także cenę oferty brutto za realizację całego
przedmiotu zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe; w ofercie oprócz
ceny brutto należy również podać stawkę podatku VAT (%);
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/firmy, zgodnie z formą
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym
dla formy organizacji firmy oferenta; Zamawiający dopuszcza składanie podpisu poprzez
złożenie:
a) odręcznego podpisu na papierowej wersji oferty (wówczas ofertę należy przesłać jako
oryginał do siedziby Zamawiającego lub przesłać na za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej jako cyfrowe odwzorowanie podpisanego dokumentu),
b) kwalifikowalnego podpisu elektronicznego (wówczas ofertę należy przesłać za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej),
c) podpisu zaufanego (wówczas ofertę należy przesłać za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej),
d) podpisu osobistego (wówczas ofertę należy przesłać za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej);
zawierać wymagane załączniki (jeżeli dotyczy).
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Formularz ofertowy,
2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
IX.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (oferty odrzucone).
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Zamawiający i oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia
dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym przez siebie terminie. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.
OCENA OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
? Cena (C) - 100 %
3. Ocena oferty (O) - znaczenie 100 pkt
4. Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1 % = 1 pkt.
5. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 punktów.
6. Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następujących wzorów:
C = CN / COB x 100 % x 100
gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium ,,Cena"
CN - najniższa zaoferowana cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia, spośród
ważnych ofert
COB - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej za realizację całego przedmiotu zamówienia
7. Cena ma wpływ na punktację badanej oferty oraz jej ewentualny wybór jako oferty
najkorzystniejszej. Wykonawca nie może, w trakcie badania i oceny ofert przez Zamawiającego,
dokonać zmiany, poprawy lub uzupełnienia ww. elementów oferty w sposób, który mógłby
wpłynąć na punktację, gdyż naruszałoby to zasady równego traktowania Wykonawców, uczciwej
konkurencji oraz przejrzystości postępowania.
8. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
X.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu
podobnych usług.
2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
W takim przypadku, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Zamawiający będzie
publikował/przekazywał zgodnie ze sposobem upublicznienia/przekazania niniejszego zapytania
ofertowego.
3. Wykonawcy mają prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania
ofertowego. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający będzie publikował/przekazywał
zgodnie ze sposobem upublicznienia/przekazania niniejszego zapytania ofertowego.
XI.
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami projektu
umowy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez
podawania przyczyny oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

Uwagi:
XII.
INFORMACJA DOT. RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
w Popielowie z/s. ul. Opolska 13, 46-090 Popielów jest Wójt Gminy Popielów zwany dalej
Administratorem Danych Osobowych (ADO).
2) W urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów,
kontakt e-mail: iod@popielow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania;
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez
5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu
obowiązywania umowy, albo 10 lat od czasu rozliczenia dofinansowania dla przedmiotowego
przedmiotu zamówienia - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE chyba,
że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub
inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy te
dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy);
6) obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących
jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
wytycznych;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników;
c)
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d)
9)
XIII.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c
RODO.

Kontakt:
4. Dodatkowe informacje udzielane pod nr tel.:
1) 77 427 58 51 - Inspektor ds. budownictwa - Mateusz Macioszek
2) 77 427 58 23 - Inspektor ds. budownictwa - Tomasz Jonek

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.