Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Dobrcz
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
powiat: bydgoski
52 364 80 10
dobrcz@dobrcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Dobrcz
Wadium: ---
Nr telefonu: 52 364 80 10
Termin składania ofert: 2022-08-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
,,Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych - etap końcowy"
II. Opis przedmiotu zamówienia publicznego :
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
,,Budowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych - etap końcowy" przez osobę posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Dokumentacja projektowa znajduje się pod linkiem: https://dobrcz.bip.net.pl/?a= 15978
Wykonawca powinien dołączyć do wypełnionego formularza ofertowego:
a) Decyzję potwierdzającą posiadanie uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa.
Do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:
a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót;
b) sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
c) sprawdzanie jakości wykonanych robót, prac i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
d) odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;
e) rozliczanie inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, a w szczególności sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w celu uruchomienia płatności;
f) inspektor zobowiązany jest do badań, pomiarów, zlecenia wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonywanych robót; stwierdzanie wad i usterek robót oraz potwierdzenie ich usunięcia;
g) żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku, gdyby kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na budowę;
h) sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanym materiałów wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzanie jej i zatwierdzenie;
i) kontrolowanie nadzorowanego obiektu pod względem zgodności wykonanych prac z dokumentacją. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonywać wpisu w dzienniku budowy w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla Zamawiającego, na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu inspektor jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu na bieżąco;
j) informowanie Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji;
k) systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy. W przypadku nieudostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół (jeśli dotyczy);
l) stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru;
m) udział w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz rękojmi za wady wykonanych robót;
n) udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych;
o) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej;
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

Dokument nr: BIS 272.1.54.2022

Składanie ofert:
V. Sposób oraz termin złożenia oferty przez wykonawcę:
Ofertę należy złożyć na Formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego w terminie - do dnia 01.08.2022 r. do godz. 23.59 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Dobrcz) w formie:
o pisemnej (osobiście, listownie) na adres: ul.. Długą 50, 86-022.Dobrcz,
o w wersji elektronicznej na e-mail: dobrcz@dobrcz.pl

Miejsce i termin realizacji:
a) Przewidywany termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy z
Wykonawcą (termin wykonania usługi nadzoru związany będzie z tenninem wykonania robót budowlanych)

Wymagania:
III. Warunki realizacji zamówienia:
Zawarcie umowy uzależnione jest od podpisania umowy z Wykonawcą ww. inwestycji oraz wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy.
b) warunki płatności: 21. dni,
IV. Opis kryteriów i sposobu dokonania wyboru wykonawcy:
a)... 100 % cena............
VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Możliwość udzjelenia zamówienia po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.