Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa drogi wojewódzkiej

Przedmiot:

Naprawa drogi wojewódzkiej

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Pniówek
ul. Krucza 18
43-251 Pawłowice
powiat: pszczyński
tel. 32 7564113, fax. 32 4762671, tel. 32 756 2838, tel. 32 7562 699, tel. 32 756 2362
rmaciuga@pniowek.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Pawłowice
Wadium: 20 000,00 PLN
Nr telefonu: tel. 32 7564113, fax
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa drogi wojewódzkiej DW 933 na odcinku obwodnicy Pawłowic w związku z uszkodzeniami od wpływów górniczych ściany B-6 dla KWK ,,Pniówek".
6. Lista produktów Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka miary Uwagi 1 Naprawa drogi wojewódzkiej DW 933 na odcinku obwodnicy Pawłowic w związku z uszkodzeniami od wpływów górniczych ściany B-6 dla KWK ,,Pniówek". 1 Pakiet (kosztorys)

Dokument nr: PZ.260-196/22

Otwarcie ofert: 9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 12.08.2022 r. godz. 10:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 05.08.2022 r. godz. 13.00
Wykonawca składa ofertę w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim poprzez dostarczenie oferty wraz z załącznikami opisanymi powyżej w zamkniętej kopercie, z dopisanym numerem i nazwą aukcji, na adres: JSW SA KWK Pniówek, Ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice, Kancelaria Główna pokój nr 10.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
Umowa zostanie zawarta na okres: od daty zawarcia umowy do 30.10.2022 r.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem).
UWAGA!!!
Czas trwania sesji na platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i ponownego zalogowania się.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" (uchwała Zarządu JSW SA nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r.)
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji. O powyższym Wykonawcy informowani będą drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w formularzu ofertowym) przez Operatora aukcji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 2699.
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na stronie internetowej Zamawiającego pod poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie: przetargi@pniowek.jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: przetargi@pniowek.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
4. Waluta PLN
7. Kryteria oceny Lp. Nazwa kryterium
1.
Cena
8. Reguły
Aukcja otwarta
Aukcja japońska
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy całego kontraktu
Czas na decyzję: 60 sekund
10. Widok Wykonawca nie widzi nazw pozostałych oferentów.
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
6. Kryterium oceny- najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
7. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet (kosztorys) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani (na wniosek Prowadzącego postępowanie) do rozpisania cen jednostkowych pakietu (kosztorysu) zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu (kosztorysu) po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji.
14. Warunki płatności
1. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od jej dostarczenia do Centrum Usług Wspólnych - jednostki organizacyjnej Zamawiającego.
2. Zapłata następuje przelewem w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
4. Podstawą do wystawiania faktury będzie potwierdzony przez pracowników kopalni protokół odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.
5. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Pniówek" ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru na adres jednostki organizacyjnej Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa Centrum Usług Wspólnych 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56.
7. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja Techniczna.
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN.
Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:
1. Pieniądzu - w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone przekazem pocztowym), należy wpłacić na konto JSW S.A. - PKO BP S.A.: 29 1020 2498 0000 8002 0443 8719, z dopiskiem ,,Wadium do aukcji PZ.260-196/22 nt.: Naprawa drogi wojewódzkiej DW 933 na odcinku obwodnicy Pawłowic w związku z uszkodzeniami od wpływów górniczych ściany B-6 dla KWK ,,Pniówek".
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo oznaczonemu wadium.
2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert:
? w kasie JSW S.A. KWK Pniówek zostanie złożona gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, (kasa jest czynna w godzinach od 7.30 - 9.00 i 10.00 do 13.30)
? oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej: przetargi@pniowek.jsw.pl .
? oryginał gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej) zostanie przesłana na adres mailowy: przetargi@pniowek.jsw.pl .
W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie Organizatora aukcji (Beneficjenta tj.: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Pniówek" ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice) w sytuacjach określonych w § 15 ,,Regulaminu ... nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. ,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,
d) określenie terminu ważności gwarancji.
Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiada-jącej wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o przeznaczeniu kwot z należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia).
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 3 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Obsługi Zobowiązań).
W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: blokady-wadium@jsw.pl
Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są:
Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.
III. Złożenie przez Wykonawcę oferty, zawierającej:
1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.
3. Jeśli Wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopię notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem.
A. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (minimum jedna usługa) związanych z budową, przebudową lub remontem w branży drogowej za wartość co najmniej 300.000,00 zł netto w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie). Wykaz winien zawierać przedmiot zamówienia, daty wykonania, wartości i dane podmiotu na rzecz którego roboty zostały wykonane.
B. Referencje lub protokoły odbioru wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazane w ww. wykazie roboty były wykonane, potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wykonany należycie.
C. Oświadczenie o zatrudnianiu odpowiedniej ilość pracowników posiadających aktualne (ważne) uprawnienia i świadectwa kwalifikacji, a proponowana przez Wykonawcę osoba do pełnienia funkcji Kierownika robót posiada stosowne doświadczenie w prowadzeniu robót drogowych oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej, a także ważną izbę przynależności zawodowej.
D. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie z udziałem przedstawiciela szkód górniczych. Zapoznanie się przez Wykonawcę z obiektem będzie możliwe w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 700 - 1200 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wykonawca dołącza do oferty wypełniony i podpisany Załącznik nr 4.
4. Kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie podlega rejestracji w KRS lub CEIDG (wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami) oryginał lub kopia odpisu z innego odpowiedniego rejestru handlowego obejmujący informację o zasadach reprezentacji razem z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: przetargi@pniowek.jsw.pl do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do postanowień Regulaminu.
6. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji elektronicznej
-
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną 22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
-

Uwagi:
Operator aukcji:
JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 56
44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Kontakt:
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Zamówień i Umów: Gabriela Mirecka - tel. 32 7562 699, gmirecka@pniowek.jsw.pl.
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:
Ryszard Tobiczyk, e-mali: rtobiczyk@pniowek.jsw.pl, nr tel. 32 756 2838
Rafał Maciuga, e-mail: rmaciuga@pniowek.jsw.pl, nr tel. 32 756 2362

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.