Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
900z dziś
5326z ostatnich 7 dni
22167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Przebudowa dróg

Przedmiot:

Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Przebudowa dróg

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stoszowice
Stoszowice nr 97
57-213 Stoszowice
powiat: ząbkowicki
tel. 733 166 999
m.wieckowska@stoszowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Stoszowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 733 166 999
Termin składania ofert: 2022-08-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Przebudowa dróg
gminnych w miejscowościach: Mikołajów, Grodziszcze Kolonia, Stoszowice (2 odcinki), Kolonia Stoszowice, Przedborowa, Budzów"
(tytuł zadania/przedmiot zamówienia)
1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Rodzaj zamówienia: Usługi
1.2. Przedmiotem zamówienia jest: sprawowanie wielobranżowego nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Mikołajów, Grodziszcze
Kolonia, Stoszowice (2 odcinki), Kolonia Stoszowice, Przedborowa, Budzów"
1.3. Opis przedsięwzięcia: Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa siedmiu odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Mikołajów, Grodziszcze Kolonia, Stoszowice, Kolonia Stoszowice, Przedborowa, Budzów.
I. Część nr 1: Przebudowa drogi w m. Mikołajów, nr dz. 159,117J1,13,106.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 112/1; 159; 13; 106 oraz umocnienie skarpy potoku na dz. nr 106
w miejscowości Mikołajów w gminie Stoszowice. Przebudowa obejmuje dwa odcinki:
Zakres robót obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, utwardzenie istniejących wjazdów, wymianę przepustu, oczyszczenie i profilowanie skarp rowów, umocnienie skarpy, ułożenie krawężników, remont mostu oraz przebudowę sieci teletechnicznej. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.
II. Część nr 2: Przebudowa drogi w m. Grodziszcze Kolonia, nr dz. 370,145,146/2, 225/7,226,234,65.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 370,145,146/2, 225/7, 226, 234, 65 w miejscowości Grodziszcze Kolonia w gminie Stoszowice.
Zakres robót obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz nawierzchni w części asfaltowej oraz utwardzonej kruszy wena, wymianę przepustów, oczyszczanie rowów z karczowaniem, ułożenie krawężników. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 5 do
Zapytania ofertowego.
III. Część nr 3: Przebudowa drogi w m. Stoszowice, nr dz. 360.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 360 w miejscowości Stoszowice. Zakres robót obejmuje wykonanie konstrukcji drogi, nawierzchni asfaltowej, utwardzenie istniejących wjazdów i poboczy, przebudowę przepustu. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.
IV. Część nr 4: Przebudowa drogi w m. Stoszowice, nr dz. 28,43.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na
działkach nr 43 i 28 w miejscowości Stoszowice. Zakres robót obejmuje wykonanie konstrukcji drogi, nawierzchni asfaltowej, utwardzenie istniejących wjazdów i poboczy. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.
V. Część nr 5: Przebudowa drogi w m. Kolonia Stoszowice, nr dz. 687,681.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na
działkach nr 687 i 681 w miejscowości Stoszowice, gmina Stoszowice. Zakres robót obejmuje wykonanie konstrukcji drogi, nawierzchni asfaltowej, utwardzenie istniejących wjazdów i poboczy, przebudowę przepustu, oczyszczenie rowów, przebudowę sieci teletechnicznej. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.
VI. Część nr 6: Przebudowa drogi w m. Przedborowa, nr dz. 749,735, 695,698.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na
działkach nr 695 i 698 w miejscowości Stoszowice i na działkach nr 749, 735
w miejscowości Przedborowa w gminie Stoszowice. Zakres robót obejmuje
wykonanie konstrukcji drogi, nawierzchni asfaltowej, utwardzenie istniejących wjazdów i poboczy, przebudowę sieci teletechnicznej. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.
VII. Część nr 7: Przebudowa drogi w m. Budzów, nr dz. 827,829.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 827 i 829 w miejscowości Budzów. Zakres robót obejmuje wykonanie konstrukcji drogi, nawierzchni asfaltowej, utwardzenie istniejących wjazdów
1 poboczy. Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego ,,Dokumentacja techniczna" dostępna jest pod adresem:
http://stoszowice.pl/przetargi/Zalacznik nr 6 Dokumentacja techniczna072022.zi
1.4. Zakres zadań Wykonawcy:
Do podstawowych zadań nadzoru inwestorskiego będzie należeć:
o prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych,
o przekazanie Wykonawcy w imieniu Inwestora kompletnej dokumentacji;
o występowanie w imieniu Inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji w granicach udzielonych pełnomocnictw;
o nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji zgodnie art. 25 i art. 26 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. póz. 2351) i innymi obowiązującymi przepisami;
o reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowalnej;
o Inspektor Nadzoru będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym;
o Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które nadzór inwestorski jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.
o sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, instalacyjnych, wystawienniczych czy innych urządzeń zawartych w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
o żądanie od Wykonawców robót budowlanych, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku,
gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniami na budowę.
o uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych;
o nadzorowanie robót w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność Nadzoru na terenie budowy w trakcie realizacji robót nie rzadziej niż 3 razy w miesiącu (za wyjątkiem przestoju w robotach/ gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie Kierownika robót lub
Inwestora;
o sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających/ uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
o analiza i zatwierdzanie przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów tj. atestów/ aprobat technicznych/ deklaracji zgodności itp.;
o potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
o opracowywanie protokołów konieczności na roboty nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej i przekazanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu;
o opracowywanie opinii, dotyczących wad wykonania przedmiotu umowy uznanych za nie nadające się do usunięcia, a nie przeszkadzających w użytkowaniu oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy z określeniem utraty wartości robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;
o rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej oraz związanej z charakterystyką robót budowlanych powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autorów projektu budowlanego, również w sprawach mających wpływ na zmianę kosztów budowy, przygotowanie ewentualnych wniosków do projektantów dotyczących wprowadzenia zmian lub uzupełnień dokumentacji;
o doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych.
o uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń;
o udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej przebudowy;
o prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) korespondencji z podmiotami biorącym udział w realizacji Umowy o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy robót budowlanych mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót budowlanych, katastrof budowlanych itp.
o sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej powykonawczej przedłożonej przez Wykonawcę robót;
o wykonywanie innych działań i czynności nie wymienionych powyżej, a niezbędnych i koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i zabezpieczenia interesów Inwestora.

CPV: 71247000-1., 71248000-8, 71520000-9, 71631300-3

Dokument nr: RR.271.35.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do 02.08.2022 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego - sekretariat Urzędu Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, przesłać pocztą na wskazany adres lub elektronicznie na adres e-mail: m.wieckowska@stoszowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia określa się od daty zawarcia umowy do zakończenia i odbioru robót budowlanych, z uwzględnieniem ewentualnych odbiorów robót poprawkowych w przypadku stwierdzenia wad, podczas dokonywania odbioru końcowego zadania.
Termin wykonania robót budowlanych, który będzie określony w umowie z Wykonawcą - do 4 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
W przypadku przedłużenia terminu na wykonanie robót budowlanych wydłuża się termin realizacji zadania, a także obejmuje on rozliczenie końcowe nadzorowanych prac.

Wymagania:
Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę, można składać w odniesieniu do jednej lub wszystkich części.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy w Stoszowicach. Oferent może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Informacja dotycząca otwarcia ofert (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
6. Forma składania ofert (sposób przygotowania oferty):
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Przyjmuje się, że Wykonawca może złożyć swoją ofertę na innym druku - istotnym jest aby zawierała ona elementy składowe zawarte na druku oferty.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i czytelnie.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na kopercie należy umieścić nazwę zadania/zapis o treści ,,świadczenie usług nadzoru inwestorskiego - przebudowa dróg gminnych".
8. Zamawiający pozostawi oferty bez rozpatrzenia w następujących przypadkach:
1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji.
3) oferta wpłynęła po terminie składania ofert.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane dokumenty:
- wykaz osób (Załącznik nr 2), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować:
Część I - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń oraz posiadają minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru. - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadają minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru.
Część II - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadają minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika inspektora nadzoru.
Część III - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadają minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika inspektora nadzoru,
Część VI - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadają minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru.
Część V - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń oraz posiadają minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru. - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
oraz posiadają minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru.
Część VI - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń oraz posiadają minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru. - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadają minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru.
Część VII - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadają minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. póz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego oraz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. póz. 831).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. póz. 1646).
b) przedstawią dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentacji osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.
c) przedstawią stosowne pełnomocnictwo@ - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy tj. ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. póz. 835).
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w toku badania i oceny oferty
8. Kryteria oceny oferty:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: CENA -100%
(określenie kryteriów oceny oferty wraz ze sposobem ich obliczania)
9. Inne postanowienia:
Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub też pisemnie o miejscu i terminie podpisania umowy. Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie narusza to zasady konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym może zwracać się o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych w złożonych ofertach.
Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku rezygnacji z realizacji robót budowlanych polegających na ,,Przebudowie dróg gminnych w miejscowościach: Mikołajów, Grodziszcze Kolonia, Stoszowice (2 odcinki), Kolonia Stoszowice, Przedborowa, Budzów" Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania.
Wybór oferty nastąpi z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27.01.2021 r.
wiarygodności ww. oświadczeń poprzez żądanie od Wykonawców przedłożenia dokumentów na potwierdzenie twierdzeń w nich zawartych.
(określenie tn.in. warunków jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamożnienia)

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Marta Więckowska, tel. 733 166 999; e-mail: m.wieckowska@stoszowice.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.