Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
136z dziś
4555z ostatnich 7 dni
21310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Cyców
ul. Chełmska 42
21-070 Cyców
powiat: łęczyński
Telefon (82) 567 70 03, Fax (82) 567 72 00
Województwo: lubelskie
Miasto: Cyców
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon (82) 567 70
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
zaprasza do składania ofert na: Pełnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: ,,Gminne
Centrum Sportu i Rekreacji"
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski, całego procesu inwestycyjnego we
wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pn.: ,,Gminne
centrum Sportu i Rekreacji" wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej,
oświetleniem zewnętrznym, zewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi kanalizacji sanitarnej
oraz parkingiem z zewnętrzną obsługą komunikacyjną.
Szczegółowy zakres inwestycji znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym
stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami,
polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony
we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.

Dokument nr: Or.271.18.1.2022

Składanie ofert:
6) Ofertę należy złożyć:
-- W sekretariacie Urzędu Gminy Cyców, pokój nr 19 Ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 04.08.2022 r., do godz.10.00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji
będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem
w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu
umowy - w dniu przekazania terenu budowy wraz z całą dokumentacją projektową.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: grudzień 2023 r.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pełnego zakresu
prac objętych przedmiotową umową potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz
złożenie wymaganej dokumentacji powykonawczej uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
oraz odbiór gwarancyjny.

Wymagania:
II. Tryb
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nie
przekraczającej kwoty 130 000 zł netto. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 1129
z późn. zm.).
V. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w branży
budowlanej, w następujących specjalnościach:
1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wymaga się posiadania uprawnień do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz posiadania co najmniej 5 letniego doświadczenia w realizacji budowy jako inspektor
nadzoru/ kierownik budowy przy wznoszeniu min. jednego budynku użyteczności publicznej
o kubaturze co najmniej 3 000 m3 i całkowitej wartości robót budowlanych 1 000 000 zł
brutto,
2) sanitarnej wymaga się posiadania uprawnień się do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz posiadania co
najmniej 5 letniej praktyki zawodowej przy realizacji budowy budynków użyteczności
publicznej,
3) elektrycznej wymaga się posiadania uprawnień się do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadania co najmniej 5 letniej praktyki
zawodowej przy realizacji budowy budynków użyteczności publicznej.
Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw
członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych
lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
4) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym zapytaniu wykonał
z należytą starannością co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem sprawowanie
wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w budynkach
użyteczności publicznej w branżach konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej na
kwotę min. 1 000 000 zł. Wykonawca celem wykazania spełniania warunku jest zobowiązany
załączyć do oferty wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
Zapytania oraz poświadczenia (np. referencje) należytego wykonania każdej z wykazanych
usług. Przy czym Wykonawca może wykazać spełnienie tego warunku przez inspektorów
nadzoru każdej z branż oddzielnie.
5) Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem
w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
VII. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.
1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania. Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu
zamówienia. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
2) Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do
reprezentacji Wykonawcy.
5) Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty.
7) Opakowanie i adresowanie oferty :
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (koperta)
zaadresowanym na Zamawiającego, oznaczonym danymi Wykonawcy i opisanym:
Gmina Cyców
ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
OFERTA na:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych
pn.: ,,Gminne Centrum Sportu i Rekreacji"
- Nie otwierać przed 04.08.2022 r. - godz. 10:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po
terminie nie będą uwzględniane.
9) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
VIII. Kryteria oceny ofert.
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane
załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału
w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową.
IX. Wynik postępowania.
1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
2) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania
którejkolwiek z ofert.

Uwagi:
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 7.00-15.00,
wtorek od 8.00-16.00

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony
Zamawiającego jest: Tomasz Bochra, tel. 82 5677003 wew. 37. Ewelina Duńska tel. 82
5677003 wew. 36

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.