Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie uzupełniającej i szczegółowej dokumentacji technicznej

Przedmiot:

Opracowanie uzupełniającej i szczegółowej dokumentacji technicznej

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy
al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 261849004, fax. 261849266, tel. 261-849-241
12tol@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261849004, fax.
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie uzupełniającej i szczegółowej dokumentacji technicznej umożliwiającej wprowadzenie zmian wnioskowanych przez Użytkownika aneksem do założeń organizacyjno-użytkowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 51417 ,,Budowa budynku archiwalno-biurowego" w kompleksie K-8602 Legionowo w zakresie pomieszczeń 102-108 i 149,150, korytarza oraz instalacji wewnętrznych".
3.2 Zakres zadania, o którym mowa w pkt. 3.1 obejmuje wykonanie:
1) Opracowanie uzupełniającej i szczegółowej dokumentacji technicznej, która stanowić będzie opis dotyczący wykonania uzupełniających robót budowlanych.
2) Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie akceptacji Nadzoru Autorskiego, pełnomocnika ds. informacji niejawnych DKWOC oraz innych niezbędnych uzgodnień, zgód i decyzji właściwych instytucji i organów stosownych do rodzaju zamierzenia budowlanego umożliwiających realizację robót budowlanych (w przypadku konieczności ich uzyskania) oraz przekazania obiektu do użytkowania po ich wykonaniu.
3.3 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 3.1 zgodnie z Zaproszeniem, Wymogami dotyczącymi opracowywania dokumentacji budowlanej w 12 Terenowym Oddziale Lotniskowym, które stanowią załącznik nr 3 do umowy, zasadami wiedzy technicznej, w tym przepisami techniczno - budowlanymi, wynikającymi z ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami prawa oraz złożoną ofertą.
3.4 Przedmiotem umowy jest także wykonanie przez Wykonawcę innych czynności oraz zobowiązań określonych w OWU.
3.5 Realizacja przedmiotu Umowy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych
0 klauzuli POUFNE. Wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych zostały określone w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego (POUFNE), która stanowi załącznik Nr 4 do Umowy.

Składanie ofert:
9. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę cenową zawierającą jednoznacznie określoną wartość żądanego wynagrodzenia ryczałtowego (bez i z VAT) za przedmiot zamówienia wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.1. zaproszenia proszę przesłać w formie oryginału na adres korespondencyjny: 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, pokój Nr 416 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.08.2022 r. do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1 Termin rozpoczęcia realizacji Umowy: z dniem podpisania umowy.
4.2 Termin wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji robót budowlanych zgodnie z aneksem do założeń organizacyjno-użytkowych: zgodnie z deklaracją Wykonawcy jednak nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przedmiotowe zamówienie - finansowane ze środków publicznych - realizowane jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy oraz pracy Komisji Przetargowej poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., póz. 1129 ze zm.), ustawy nie stosuje się.
3.6 Zamawiający informuje, że możliwa jest do przeprowadzenia przez Wykonawcę wizja terenu objętego niniejszym zamówieniem, celem uwzględnienia wszystkich warunków niezbędnych do wyceny przedmiotu zamówienia. Wstęp na teren obiektu może nastąpić po złożeniu do dnia 29.07.2022 r. wniosku przez Oferenta. Wniosek, wraz z wykazem osób które mają uczestniczyć w wizji należy przesłać na adres Zmawiającego. O terminie
1 godzinie wizji lokalnej uczestnicy, którzy złożyli w wyznaczonym terminie wniosek zostaną poinformowani w formie pisemnej. Wykaz osób, które mają uczestniczyć w wizji powinien zawierać: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego osób biorących udział w wizji. Jednakże wejście na teren kompleksu 8602
będzie możliwe po okazaniu stosownych dokumentów tj.: upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wykonawca musi spełniać wymagania ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 742 z późn. zm.) w zakresie zdolności
do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFE lub wyższej tj. posiadać:
a) Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia o klauzuli ,,POUFNE" lub wyższej,
b) Świadectwa akredytacji systemu teleinformatycznego.
6.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) Wykonawca powinien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał lub w przypadku usług powtarzających się,
wykonuje co najmniej jedno zamówienie (usługę) podobną co do zakresu i charakteru z przedmiotem niniejszego postępowania.
Do zamówienia podobnego zaliczone będzie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej, budowy, przebudowy, lub modernizacji budynku o wartości robót budowlanych minimum 1 000 000 zł brutto.
Kwalifikacja zawodowa
Wykonawcy powinni mieć do dyspozycji osoby (lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób) posiadające:
a) uprawnienia projektowe (dla dwóch osób - projektujący
i sprawdzający) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz wpis na listę członków właściwej izby;
b) poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli minimum ,,POUFNE", o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z2019r. póz. 742, z późn. zm.) oraz aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
7.1 W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy (wg wzoru - Załącznik Nr 1 do Zaproszenia).
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru - załącznik Nr 2 do Zaproszenia).
3) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 póz. 835).
4) Oświadczenie potwierdzające, że oferowane usługi spełniają wymogi określone przez Zamawiającego (wg wzoru - załącznik Nr 2 do Zaproszenia).
5) Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami, o których mowa w pkt.
6.1.2 Zaproszenia (wg wzoru - załącznik Nr 2 do Zaproszenia).
6) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wg wzoru - Załącznik Nr 3 do Zaproszenia).
7) Wykaz wykonanych usług nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (spełniających wymagania zamówienia podobnego określonego w pkt. 6.1.2 Zaproszenia) (wg wzoru - Załącznik Nr 4 do Zaproszenia).
8) Dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
9) Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do przestrzegania, w procesie realizacji inwestycji, przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. póz. 742 z późn. zm.) (wg wzoru - Załącznik Nr 2 do Zaproszenia).
10) Oświadczenie o akceptacji Zaproszenia wraz z załączonymi
projektowanymi postanowieniami umowy (wg wzoru - załącznik Nr 2 do Zaproszenia).
11) Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem:
a) Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia o klauzuli ,,POUFNE" lub wyższej,
b) Świadectwa akredytacji systemu teleinformatycznego.
7.2 Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne, zgodne ze stanem faktycznym oraz przedstawiane w formie oryginałów.
8. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1 Ofertę sporządza się w języku polskim.
8.2 Zamawiający wymaga, aby oferta była złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia
8.3 Ofertę (wszystkie złożone dokumenty) podpisują osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
10.1 Proponowane wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać wszelkie koszty wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia, określonych niniejszym zaproszeniem. Wyceniając należy uwzględnić całość kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Zakres zamówienia został określony w pkt. 3 niniejszego Zaproszenia.
11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ ZPODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
11.1 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
a) Cena (C): 60 pkt.
b) Termin: realizacji usługi: (do 29 dni, 30 do 59 dni, 60 dni) (T): 40 pkt.
11.2 Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie
mniejsza liczba punktów zgodnie z poniżej przedstawionymi wzorami do obliczenia punktowego.
11.3 Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium Cena (C):
(CN)
(C) =---------------- x 60 pkt.
(COB)
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena;
CN - cena najtańszej oferty w zł;
COB - cena oferty badanej w zł.
11.4 W związku z ustalonym kryterium ,,termin realizacji usługi" wykonawcy zaoferować mogą niżej wymienione terminy, podlegające następującej punktacji:
a) W terminie 60 dni - 0 pkt.
h) W terminie od 30 do 59 dni -- 20 pkt.
c) W terminie do 29 dni - 40 pkt.
11.5 W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu wykonania usługi krótszego niż 29 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 29 dni, a do umowy wpisze tak, jak wskazał w ofercie; natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu wykonania usługi dłuższego niż 60 dni lub nie wpisanie terminu wykonania usługi Zamawiający przyjmie do obliczeń, że Wykonawca zaproponował maksymalny wymagany termin wykonania usługi 60 dni, który wpisze do umowy.
11.6 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (największa liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
11.7 Sposób wyliczenia punktów oferty (P)
P= C+T
P - ilość punktów badanej oferty
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
T - liczba punktów przyznanych za zaoferowany termin wykonania usługi
11.8 Punkty wpisane będą w arkusze ocen. Liczba punktów będzie podstawą do sklasyfikowania ofert pod względem korzystności.
12. INNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić
lub wycofać ofertę.
12.2. Oferta złożona po wyznaczonym terminie podlega zwrotowi bez otwierania.
12.3. W przypadku, gdy w zaproszeniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
12.4. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty lub Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu postępowania.
12.5. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty lub nie wybrano żadnej oferty,
b) złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie, jeżeli były wymagane,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
13.1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.
13.2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% wartości brutto Przedmiotu Zamówienia.
13.3. Dopuszczalne formy zabezpieczenia, zasady jego wniesienia oraz zwrotu określają przepisy Ustawy.
13.4. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 95 1010 1010 0049 6513 9120 1000.
13.5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia na dzień podpisania umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
13.6. W przypadku zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia w terminie późniejszym niż termin podany w pkt. 4 Zaproszenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia.
13.7. W przypadku gdy Wykonawca zamierza ustanowić zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, treść gwarancji musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.
13.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający uzyskuje uprawnienie do skorzystania z posiadanej gwarancji należytego wykonania w pełnej wysokości i zatrzymania wypłaconej kwoty w gotówce do czasu doręczenia przez Wykonawcę przedłużonej gwarancji.
14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
14.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
14.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie
dostarczyć:
1) niżej wymienione dokumenty:
a) uprawnienia projektowe (dla dwóch osób - projektujący i sprawdzający) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz wpis na listę członków właściwej izby;
b) Wykaz1 osób Wykonawcy, wyznaczonych do wykonania zadań -przedmiotu mowy, opracowany wg wzoru - zał. nr 1 do projektu ,,Instrukcji ochrony informacji niejawnych".
c) poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 742 z późn. zm). pracowników realizujących przedmiot umowy;
d) zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 742 z późn. zm.) pracowników realizujących przedmiot umowy.
14.3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by zawarł z nim umowę na warunkach sformułowanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 niniejszego zaproszenia, po wcześniejszym wniesieniu zabezpieczenia do umowy.
14.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Warszawie;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Opracowanie uzupełniającej i szczegółowej dokumentacji technicznej umożliwiającej wprowadzenie zmian wnioskowanych przez Użytkownika aneksem do założeń organizacyjno-użytkowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 51417 ,,Budowa budynku archiwalno-biurowego" w kompleksie K-8602 Legionowo w zakresie pomieszczeń 102-108 i 149,150, korytarza oraz instalacji wewnętrznych''.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Kontakt:
5. PRACOWNICY PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE
Pracownikiem prowadzącym postępowanie jest: p. Jaromir BAZANIAK
-tel. 261-849-241.
Ww. pracownik urzęduje w siedzibie zamawiającego w godzinach poniedziałek-czwartek od 7:00 do 15:30, piątek od 7.00 do 13.00

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.