Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Plac zabaw wraz z ogrodzeniem oraz altaną drewnianą

Przedmiot:

Plac zabaw wraz z ogrodzeniem oraz altaną drewnianą

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Suchożebry
ul. Aleksandry Ogińskiej 11
08-125 Suchożebry
powiat: siedlecki
TEL.: (4825) 6314515, (4825) 6314507
jlukaszewicz@suchozebry.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Suchożebry
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL.: (4825) 6314515
Termin składania ofert: 2022-08-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Plac zabaw wraz z ogrodzeniem oraz altaną drewnianą" w miejscowości Nakory
III. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa ,,Plac zabaw wraz z ogrodzeniem oraz altaną drewnianą" w miejscowości Nakory.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i projekt które są załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: GIK.7031.60.2022

Składanie ofert:
6.1 Ofertę należy złożyć do tut. organu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: jlukaszewicz@suchozebry.pl i zamowieniapubliczne@suchozebry.pl Oferta na ,,Plac zabaw wraz z ogrodzeniem oraz altaną drewnianą Suchożebry"!
Ofertę należy złożyć w wydłużonym terminie do dnia 01-08-2022 r.do godź. 11:00 na lub
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
a) jlukaszewicz@suchozebry.pl
b) zamowieniapubliczne@suchozebry.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:. 31 styczeń 2023 r.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1).
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu z dofinansowaniem w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022".
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
A) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 Ustawy,
b) art. 109 ust. 1 pkt. 1), 4) i 8) Ustawy;
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).
Informacja o sposobie porozumiewania sic zamawiającego * wykonawcami
VI. Sposób przygotowania, termin złożenia oferty i kryterium oceny
6.2 W formularzu ofertowym należy podać (cyfrowo i słownie) cenę netto, brutto oferty oraz należny podatek VAT.
6.3 Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
6.4 Kryterium wybory oferty: - cena - 100% wagi
Przy obliczaniu punktacji według kryterium zastosowany zostanie przelicznik 1%= lpkt Maksymalna łączna liczba punktów uzyskanych jako suma punktów z poszczególnych kryteriów wynosi 100 pkt
6.5. Sposób oceny ofert w kryterium cena
1) Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie czynniki cenotwórcze wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia w tym podatek VAT, opłatę celną inne należności wynikające z obowiązujących przepisów prawa .
2) Cena ofertowa podlegająca ocenie powinna być ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym zaproszeniu do złożenia ofert z uwzględnieniem warunków wskazanych w pkt.l) i powinna być podana w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc przecinku.
4) W przypadku podania wartości ceny wyrażonej cyfrowo i słownie różniących się od siebie Zamawiający uzna, że właściwą jest cena zapisana cyfrowo.
5) Ocena ofert dokonywana będzie wg następującego wzoru:
cena oferty z. najniższą ceną x cena oferty badanej
gdzie Lpc- Liczba punktów kryterium cena
6.6. Wraz z ofertą należy złożyć aktualne na dzień składania ofert:
1) Oświadczenie wykonawcy, zwane dalej ,,Oświadczeniem", którego wzór określa Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego, stanowiące dowód potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.
6.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6.10. Zamawiający nie udziela zaliczki na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
Vii. Wynik postępowania
7.1 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
7.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
7.3 Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisze niezwłocznie umowę na realizację przedmiotu zamówienia .

Uwagi:
VIII. Klauzula informacyjna RODO
1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Wójt Gminy Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej 11,08-125 Suchożebry, tel. (25) 63145 07.
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Pana Stefana Książka , z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zawarcia i realizacji zlecenia o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jego realizacji.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ( celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3 a następnie będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została ona uzyskana lub do wycofania zgody.
6. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów. Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w otwartym konkursie ofert. Konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu.
8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
o dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii o którym mowa w art.. 15 RODO*
o żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
o W związku z art. 18 RODO żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, przetwarzania danych w celu zapewnienia korzystania z środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego**.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
o prawo do usunięcia danych osobowych - art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
o prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;
o prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO - art. 21 RODO
10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa
12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wynikających z uprawnienia do dostępu do danych osobowych wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania. **Wyjaśnienle: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Kontakt:
Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: - Jadwiga Łukaszewicz - Podinspektor ds. inwestycji,
tel. 025 631-45-15, wew. 44 w terminach pon. - pt, w godz. 8.00 - 14.00,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.