Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przegląd obszaru i granic aglomeracji z opracowaniem aktualizacji

Przedmiot:

Przegląd obszaru i granic aglomeracji z opracowaniem aktualizacji

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Uniejowie
ul. Bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów
powiat: poddębicki
Tel : +48( 63) 288 97 40 / 44, tel. 63 288 97 49
urzad@uniejow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Uniejów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel : +48( 63) 288 9
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: ,,Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji."
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji.
2. Celem zamówienia jest wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów wyznaczonej uchwałą NR XL/294/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Uniejów, do którego obliguje Zamawiającego art. 92 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233). Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów musi być przeprowadzony z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji. Obszar i granice aglomeracji wyznacza się, uwzględniając wskaźnik koncentracji mieszkańców, zasięg istniejącej oraz planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.1. Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
-dyrektywą 91/271/EWG z 21 maja 1991 roku,
-Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
-rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w
sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586),
-ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233),
-ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),
-rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
-ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022, poz.
502 ),
3.2. Część graficzna przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów oraz aktualizacji ma zawierać odpowiednio:
1) oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku -w skali 1:25 000,
2) oznaczenie istniejącej oczyszczalni ścieków lub końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych, do których są odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji,
3) oznaczenie granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
4) oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
5) oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
6) oznaczenie granic form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody,
7) oznaczenie skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.
3.3. Część opisowa przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów oraz aktualizacji ma zawierać odpowiednio informacje o:
1) długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji oraz długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej na terenach nieskanalizowanych w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji. Informacje o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji,
2) dane o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji odsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacji,
3) dane o wskaźnikach koncentracji,
5) liczbie stałych mieszkańców planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej,
6) liczbie osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, obsługiwanych przez sieć i oczyszczalnię ścieków,
7) liczbie osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w tym, w obiektach noclegowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji,
8) przemyśle obsługiwanym przez istniejącą lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną,
9) równoważnej liczbie mieszkańców (RLM), przedstawienie sposobu jej wyliczenia oraz uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.
10) opis gospodarki ściekowej zawierający:
a) informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym,
b) informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej,
c) informacje o zakładach (nazwy zakładów), których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.
d) przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m3/d,
e) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji
f) ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej,
13) dane o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.
14) dane o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.
15) formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje
0 obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust.
1 tej ustawy;.
16) należy podać uzasadnienie potrzeby zmiany aglomeracji, oraz określić obszary do wyłączenia i włączenia do aglomeracji.
17) oszacowanie kosztów przewidywanych inwestycji dla zweryfikowanego obszaru aglomeracji
18) w przypadku zmiany aglomeracji polegającej na ograniczeniu zasięgu obszaru aglomeracji należy zamieścić opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdą się poza obszarem zmienionej aglomeracji.
4. Opracowanie zmiany planu aglomeracji należy sporządzić w 5 egz. w wersji papierowej oraz 5 egz. w wersji elektronicznej - CD/DVD lub inny nośnik danych akceptowany przez Zamawiającego, w następujących formatach:
a) rysunki techniczne i mapy w postaci plików w formacie, dwg,
b) pliki tekstowe i arkusze kalkulacyjne w formacie Microsoft Office,
c) dodatkowo wszystkie pliki dokumentacji wymienionej powyżej w skali i arkuszu odpowiadającym oryginalnym wydrukom, w formacie PDF,
d) wszystkie pliki z dokumentacją muszą zawierać dokładnie taką samą treść jak oryginalne wydruki dokumentacji oraz muszą umożliwiać edycję i wydruk dokumentacji za pomocą oprogramowania, w którym zostały wykonane,
e) wersja elektroniczna winna zawierać wszystkie niezbędne dokumenty, uzgodnienia i opinie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na rzecz Zamawiającego uzgodnienia projektu planu aglomeracji ściekowej z organem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.
6. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia oraz do uzgadniania zapisów dokumentu - propozycji aktualizacji aglomeracji ściekowej m.in. przed skierowaniem projektu w/w dokumentu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu uzyskania uzgodnienia oraz przed przedłożeniem ostatecznej wersji dokumentu Zamawiającemu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i wniosków Zamawiającego oraz organów uzgadniających, a następnie do ponownego przedłożenia Zamawiającemu poprawionych opracowań.

Dokument nr: OŚ-I.2600.3.2022

Składanie ofert:
VI. TERMIN SKŁADANIA ofert - ofertę z załącznikami należy przesłać z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe -,,Przegląd obszaru i granic aglomeracji Uniejów z opracowaniem aktualizacji" do dnia 03.08.2022 r. do godz. 11 -- drogą elektroniczną na adres urzad@uniejow.pl

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
1) opracowanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Uniejów: do 31.10.2022 r.
2) opracowanie aktualizacji aglomeracji Uniejów, którego skutkiem będzie podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Uniejowie: 16.12.2022 r.
3) Ostateczny termin wykonania zamówienia: 16.12.2022 r.

Wymagania:
II. Wykonawcy powinni złożyć ofertę uwzględniającą:
-wykonanie przedmiotu umowy rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem należytej staranności;
-dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i uzyskanie niezbędnych decyzji, -niezwłoczne usuwanie błędów, wad, pomyłek, nieścisłości ujawnionych w dokumentacji po dokonaniu jej odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (jednak nie dłuższym niż 3 dni); -bieżącą współpracę z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym.
IV. Tryb udzjelenia zamówienia: na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. 2021 r.,poz. 1129),
V. Warunki, jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia:
1. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej dwie usługi polegające na opracowaniu przeglądu obszaru i granic aglomeracji oraz opracowania aktualizacji obszaru i granic aglomeracji.
2. Wykaz wykonanych usług należy dołączyć do oferty wraz z dowodami, że zostały wykonane one należycie oraz podaniem nazw i adresu właściwych organów administracji publicznej, w którym został opracowany dokument (protokół odbioru/referencje/opinie
Wykonawca potwierdzi należyte wykonanie usług załączając dowody, którymi będą referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
VII. Kryteria wyboru ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena ofertowa -100 %
Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację danego zadania. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
K= Cena najniższa brutto/ Cena oferty ocenianej brutto x 100
Za ofertę najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena
VIII. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i uzyska niższą cenę.
1. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający może poprawić w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów IX Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
4) jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, albo w wyniku zmian budżetu zostaną wykorzystane na inny cel.
2. Mogą wystąpić inne niż ww. okoliczności w wyniku, których postępowanie może zostać unieważnione. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę - Anna Pająk-Kowalska- inspektor ds. ochrony środowiska , tel. 63 288 97 49

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.