Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
803z dziś
5228z ostatnich 7 dni
22069z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO MODYFIKACJI UKŁADÓW STEROWANIA I...

Przedmiot:

OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO MODYFIKACJI UKŁADÓW STEROWANIA I PODWOZIA WRAZ Z PROJEKTEM OPRZYRZĄDOWANIA

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD SZYBOWCOWY "JEŻÓW"
ul. Długa 93
58-521 Jeżów Sudecki
powiat: karkonoski
tel. +48 75 713 21 59
hmynarski@szdiezow.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jeżów Sudecki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 75 713 21 5
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: OPRACOWANIE SZCZEGÓŁOWEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO MODYFIKACJI UKŁADÓW STEROWANIA I PODWOZIA WRAZ Z PROJEKTEM OPRZYRZĄDOWANIA
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu
,,System adaptacji szybowca dla osób niepełnosprawnych",
konkurs ,,Rzeczy są dla ludzi"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest projekt modyfikacji układów sterowania i podwozia dla szybowca SZD-48-1 ,,Jantar Standard 2" lub SZD-48-3M ,,Bravo", tworzący łącznie zestaw modyfikacyjny nr 1. Głównym elementem ww zestawu nr 1 ma być układ ręcznego sterowania sterem kierunku ze wspomaganiem elektromechanicznym, dostosowujący szybowiec do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością trwała lub tymczasową kończyn dolnych.
ZAKRES ZLECONYCH PRAC
o Projekt konstrukcyjno-technologiczny układu ręcznego sterowania sterem kierunku ze wspomaganiem elektromechanicznym, zintegrowanego z pedałami, pozwalający na sterowanie bez użycia nóg. Wymagania:
- stosunek pomieszczenia dźwigni ręcznej do przemieszczenia pedału nożnego (tzw. Przełożenie) na poziomie 2:1,
- masa układu nie większa 2,5 kg.
o Projekt konstrukcyjno-technologiczny układu hamulca aerodynamicznego, polegający na zastosowaniu wspomagania elektromechanicznego na dźwigni hamulca aerodynamicznego wraz z blokadą w wybranym położeniu.
o Projekt konstrukcyjno-technologiczny multifunkcyjnego drążka sterowego z dźwignią hamulca koła oraz układem sterowania trymerem.
o Projekt konstrukcyjno-technologiczny elektrycznie chowanego podwozia wraz z hydraulicznym hamulcem koła.
o Po wykonaniu przez Zamawiającego (ZSJ) prototypowych układów sterowania i podwozia, przeprowadzenie badań funkcjonalnych i kalibracji ww. układów na modelu funkcyjnym.
Uwagi dodatkowe
Projekt wszystkich elementów zestawu nr 1 zaimplementowanego na szybowcu musi spełniać wymagania przepisów lotniczych EASA CS-22 Amendment 3.
WYMAGANIA DLA WYKONAWCY
1. Kadra inżynierska Wykonawcy posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie kompleksowego projektowania z użyciem oprogramowania CAD/CAE lekkich statków powietrznych klasy ELA 1, w tym potwierdzone umiejętności w zakresie:
o projektowania konstrukcji metalowych,
o projektowania urządzeń elektro-mechanicznych,
o wykonywania projektów strukturalnych (z wykorzystaniem CAD/CAE),
o tworzenie dokumentacji technicznej i technologicznej (z wykorzystaniem CAD),
o projektowania oprzyrządowania montażowego (z wykorzystaniem CAD/CAM),
o wykonywania analiz i obliczeń inżynierskich,
o przeprowadzanie analiz wytrzymałościowych metodą elementów skończonych (z wykorzystaniem CAE),
o opracowywania programów prób certyfikacyjnych w zakresie statycznych i trwałości zmęczeniowej.
2. Wykonawca posiada odpowiednie zasoby techniczne do wykonywania powyższych zadań, w tym biuro techniczne wyposażone w komputerowe stacje robocze posiadające profesjonalne oprogramowanie inżynierskie CAD/CAE (predysponowane są systemy Siemens NX/SE oraz Ansys).
3. Wykonawca w przeciągu ostatnich trzech lat brał lub nadal bierze udział w projektach certyfikacji w EASA lekkich statków powietrznych klasy ELA1 (przynajmniej proces ,,zmiany poważnej" do TC).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Oferenta, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Oferenta, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub należycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

CPV: 73300000-5, 73100000-3

Dokument nr: 2/07/2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 5 sierpnia 2022r. o godz. 13.00

Składanie ofert:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie:
o pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Zakład Szybowcowy ,,JEŻÓW" Henryk Mynarski Ul. Cieszyńska 321, 43-300 Bielsko-Biała
o w wersji elektronicznej na e-mail: hmynarski@szdiezow.com.pl
o poprzez stronę zapytania ofertowego : platformazakupowa.pl
Oferty wraz z załącznikami należy składać do 5 sierpnia 2022r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia - opracowanie szczegółowego projektu technicznego modyfikacji układów sterowania i podwozia wraz z projektem oprzyrządowania - powinien zostać zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie 26.10.2022r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Natomiast przeprowadzenie badań funkcjonalnych i kalibracji układów w modelu funkcyjnym po wykonaniu przez Zamawiającego (ZSJ) prototypowych układów sterowania i podwozia.
KRYTERIA OCENY OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych), obejmującą należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Oferent określa cenę brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego Zapytaniu Ofertowym i jego załącznikach. Cena ofertowa brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli Oferent określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.
Liczba punktów kryterium ,,cena" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pc = (CN : C0) X 100
Gdzie:
Pc - liczba punktów w kryterium cena (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), CN - najniższa oferowana cena brutto wśród wszystkich złożonych ofert, C0 - cena brutto podana przez oferenta
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.
W maksymalnym terminie 5 dni roboczych od dnia otwarcia ofert Zamawiający ogłosi wyniki postępowania. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena oraz spełni wszystkie wymagania i postanowienia niniejszego zamówienia. Wybór najlepszej oferty udokumentowany zostanie protokołem postępowania o udzieleniu zamówienia.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na swojej stronie internetowej www.szdjezow.com.pl. Zamawiający prześle również informację o wyniku postępowania do wykonawców, którzy złożyli oferty.
Wyżej opisane kryteria oceny ofert nie zawężają w żaden sposób konkurencji, nie prowadzą do dyskryminacji Oferentów, a ich opis nie utrudnia uczciwej konkurencji.
MIEJSCE, TERMIN ORAZ FORMA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona według formularza oferty stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
Dokumenty załączone do oferty złożonej pisemnie (osobiście, listownie) muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedłożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Ponadto wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i trwale złączone. Załączniki do oferty powinny być podpisane w miejscach przewidzianych na podpis. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej podpis (np. czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna), przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (osoby prawne) lub przez Wykonawcę (osoby fizyczne) lub należycie umocowanego pełnomocnika. Strony oferty i załączników do niej, które nie są opatrzone podpisem, powinny być parafowane przez osoby, które je podpisały.
Do oferty należy dołączyć zaparafowany na każdej stronie wydruk niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferta może być złożona w następujących formach:
o dokumentowej - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hmynarski@szdiezow.com.pl (w formacie PDF w formie skanu podpisanego oryginału oferty sporządzonej zgodnie z innymi wymaganiami przewidzianymi dla sporządzenia ofert w niniejszym postępowaniu). Zamawiający może żądać w każdym czasie oryginału oferty wraz z wszystkimi iei załącznikami.
o Pisemnej - za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakład Szybowcowy ,,JEŻÓW" z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Cieszyńskiej 321 z dopiskiem ,,OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/07/2022"
o Za pośrednictwem strony platforma zakupowa.pl
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający sporządzi protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w formie listy rankingowej z podaniem liczby uzyskanych punktów oraz z podaniem wyłonionego Oferenta, który po spełnieniu wymagań formalnych i merytorycznych uzyskał największą liczbę punktów wg podanego kryterium. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa .
W przypadku, gdy Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
WYMAGANIA DLA WYKONAWCY
1. Kadra inżynierska Wykonawcy posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie kompleksowego projektowania z użyciem oprogramowania CAD/CAE lekkich statków powietrznych klasy ELA 1, w tym potwierdzone umiejętności w zakresie:
o projektowania konstrukcji metalowych,
o projektowania urządzeń elektro-mechanicznych,
o wykonywania projektów strukturalnych (z wykorzystaniem CAD/CAE),
o tworzenia dokumentacji technicznej i technologicznej (z wykorzystaniem CAD),
o projektowania oprzyrządowania montażowego (z wykorzystaniem CAD/CAM),
o wykonywania analiz i obliczeń inżynierskich,
o przeprowadzenia analiz wytrzymałościowych metodą elementów skończonych (z wykorzystaniem CAE),
o opracowywania programów prób certyfikacyjnych w zakresie badań statycznych i trwałości zmęczeniowej.
2. Wykonawca posiada odpowiednie zasoby techniczne do wykonywania powyższych zadań, w tym biuro techniczne wyposażone w komputerowe stacje robocze posiadające profesjonalne oprogramowanie inżynierskie CAD/CAE (predysponowane są systemy Siemens NX/SE oraz Ansys).
3. Wykonawca w przeciągu ostatnich trzech lat brał lub nadal bierze udział w projektach certyfikacji w EASA lekkich statków powietrznych klasy ELA1 (przynajmniej proces ,,zmiany poważnej do TC).
WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr .... do niniejszego zapytania ofertowego.
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Składający ofertę pozostaje z nią związany do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 60 dni, począwszy od daty złożenia oferty.
Za nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, np. z tytułu opóźnień z winy Oferenta, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego zamówienia zastosowane mogą zostać kary umowne, wskazane w umowie zawieranej z Oferentem. W razie niezastosowania kar, Zamawiający udokumentuje pisemnie przyczyny ich niezastosowania.
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany postanowień umowy będą zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nieistotne mogą zostać wprowadzone w każdym czasie. Wprowadzone zmiany nie mogą być sprzeczne z ogłoszeniem o zamówieniu, powszechnie obowiązującym prawem oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu publicznym/przekazania zapytań ofertowych nie wpłynie żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie zostały w
istotny sposób zmienione, dopuszczalne jest zawarcie umowy z Oferentem wybranym bez zachowania procedur określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
W przypadku, gdy wybrana oferta z największą ilością punktów zostanie wycofana przez Oferenta, będzie on podlegał karze pokrycia kosztów rozpisania kolejnego postępowania oraz pokrycia opóźnień projektu z winy potencjalnego Oferenta.
Za nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, np. z tytułu opóźnień z winy Oferenta, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia, zastosowane mogą zostać kary umowne, wskazane w umowie zawieranej z Oferentem.
Zamawiający dokona wyboru oferty spośród nieodrzuconych oferty złożonych przez Oferentów spełniających warunki uczestnictwa w postępowaniu, kierując się kryterium ceny oraz spełniających warunki formalne i merytoryczne.
W kompleksowej ofercie cenowej na realizację przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie podstawowe rozwiązania projektowe ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących na terenie RP przepisów prawa, warunków technicznych oraz norm i obowiązujących standardów. Projekt musi spełniać wymagania przepisów lotniczych EASA CS-22 Amendment 3.
Zamawiający nie dopuszcza ofert składania ofert częściowych, ani wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przed upływem terminu do składania ofert, do zmiany treści zamówienia. W takim wypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzględniona zostanie informacja o zmianie. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli byłoby to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zamówienia, lub unieważnienia zamówienia, w każdym czasie, bez podania przyczyny, a także odrzucić oferty, których wartość uzna za rażąco niską lub wysoką.
Wyniki z wyboru ofert zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.szdjezow.com.pl

Kontakt:
KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Korespondencja między Zamawiającym a Oferentami powinna być przekazywana drogą elektroniczną na adres: hmynarski@szdiezow.com.pl (Temat: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/07/2022 ) lub pisemnie na adres: Zakład Szybowcowy ,,JEŻÓW" Henryk Mynarski ul. Cieszyńska 321, 43-300 Bielsko-Biała.
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Oferentami : Henryk Mynarski, e-mail:
hmynarski@szdiezow.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.