Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę instalacji CO i CWU

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Stary Sącz
ul. Magazynowa 5
33-340 Stary Sącz
powiat: nowosądecki
tel.: +48 18 446-09-91, fax: +48 18 446-09-83
starysacz@krakow.lasy.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Stary Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 18 446-09-
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
Nadleśnictwo Stary Sącz Ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz zaprasza do złożenia
oferty na: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę instalacji CO i CWU w
budynkach Nadleśnictwa Stary Sącz"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę instalacji
CO i CWU w n/w. budynkach Nadleśnictwa Stary Sącz
2) Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części - tj:
a) Cześć pierwsza - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę instalacji CO i CWU
w budynku mieszkalnym Przyszowa 396 nr inw. 110/19 oraz budynku
mieszkalnym Mostki 150 nr inw. 110/256.
b) Cześć druga - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę instalacji CO i CWU
w budynku stacji obsługi pojazdów w Starym Sączu przy Ul. Magazynowej 5
nr inw. 103/412 oraz budynku socjalno-administracyjny w Starym Sączu przy ul.
Magazynowej 5 nr inw. 105/405.
c) Cześć trzecia - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę instalacji CO i CWU
w budynku socjalno-biurowy w Starym Sączu przy Ul. Jana Pawła II 4a
nr inw. 105/304
d) Cześć czwarta - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na montaż instalacji odpylającej
spaliny w budynku mieszkalny Obidza 233 nr inw. 110/9 oraz budynku
mieszkalnym Przysietnica 215 nr inw. 110/198
-2-
3) Przebudowa instalacji CO i CWU polegać będzie m.in. na:
a) Wymianie istniejących kotłów na paliwo stałe na nowoczesne kotły na paliwo
stałe (zgazowujące drewno, na pellet lub inne w uzgodnieniu z Zamawiającym).
b) Montażu instalacji odpylającej spaliny - w odniesieniu do budynków o których
mowa powyżej w pkt 1) d.
c) Wymianie zasobników CWU, niezbędnej armatury, części rurociągów itp.
d) Dostosowaniu przewodów kominowych do nowych kotłów.
e) Wykonaniu niezbędnych robót ogólnobudowlanych oraz wszelkich innych prac
do prawidłowego montażu nowych kotłów i funkcjonowania całej instalacji CO i
CWU w poszczególnych budynkach.
4) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdego z budynków o których
mowa powyżej w pkt. 1 obejmuje:
a) Opracowanie projektu przebudowy zawierającego min: opis techniczny, rzuty i
schematy.
b) Uzyskanie niezbędnych decyzji, sprawdzeń, opinii i uzgodnień niezbędnych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgłoszenia),
c) Opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla projektu zasadniczego,
d) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zwanej dalej
STWIOR,
a) Uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnego pozwolenia na budowę lub
prawomocnego zgłoszenia wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu do
zgłoszenia ( w tym ew. wykonanie mapy do celów projektowych).
b) Pełnienie nadzoru autorskiego.
5) Zadanie realizowane będzie w 2 etapach
a) Etap I - przygotowanie projektu zasadniczego, dokonanie uzgodnień i uzyskanie
pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia wraz z uzyskaniem
zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu tj. wykonanie czynności określonych w
powyżej w pkt 2)a) - 2e) oddzielnie dla każdego z budynków wymienionych pkt 1).
b) Etap II - pełnienie nadzoru autorskiego (pkt 2) f) oddzielnie dla każdego z
budynków wymienionych pkt 1).
6) Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
w tym:
a) Ustawą prawo budowlane.
b) Ustawą prawo zamówień publicznych.
c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129
d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2013
poz. 1129).
e) Z zachowaniem zasad współczesnej wiedzy technicznej i należytej staranności
wynikającej z zawodowego charakteru działalności Wykonawcy
-3-
7) Dokumentacja musi zostać opracowana zakresie i w sposób umożliwiający:
a) Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego
pozwolenia na budowę lub wniesienia prawomocnego zgłoszenia wraz
z uzyskaniem zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.
b) przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót
budowlanych przez inwestora w ramach ustawy prawo zamówień publicznych,
c) prawidłowe zrealizowanie robót budowlanych,
8) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w następujących formach i ilościach:
a) papierowej: STWIOR i projekt z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę lub
zaświadczeniem o braku sprzeciwu w 3 egzemplarzach, w 3 egzemplarzach,
przedmiar robót, kosztorys inwestorski i inne uzgodnienia w 1 egzemplarzu.
b) elektronicznej edytowalnej w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: doc,
docx, pdf, dwg,; lub inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym) przekazane na
CD/DVD lub elektronicznie
c) Ponadto Wykonawca wykona jeden lub dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej przeznaczonej dla organu nadzoru budowlanego i organu
wydającego pozwolenie na budowę - w zależności od potrzeb.
9) Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wszelkie koszty opracowania ponosi Wykonawca (np. opłaty do wniosków
o wydanie pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień, za pełnomocnictwa, wypisy, wyrysy
itp.).
b) Oryginały sporządzonych wniosków i uzyskanych postanowień, zgłoszeń, opinii,
uzgodnień, decyzji itp. Wykonawca przekaże Zamawiającemu
wraz z dokumentacją.
c) Wykonawca będzie występował o wydanie niezbędnych uzgodnień, zgłoszeń,
opinii, pozwoleń i decyzji na potrzeby przedmiotu zamówienia na podstawie
udzielonych pełnomocnictw przez Zamawiającego.
10)Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń
dotyczących przedmiotu zamówienia, że:
a) dokumentacja została sporządzona zgodnie z umową i obowiązującymi normami
oraz uregulowaniami prawnymi,
b) dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, dla którego służy
i nadaje się do realizacji,
c) posiada udokumentowane niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym
z obowiązujących uregulowań prawnych,
d) zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia błędów lub usterek, jeżeli takie
wynikną w trakcie realizacji przedmiotu opracowania,
e) przenosi na Zamawiającego prawa autorskie oraz prawa zależne związane
z dokumentacją projektowo - techniczną stanowiącą przedmiot niniejszego
zamówienia.
f) udzielenia gwarancji jakości na wykonaną dokumentację na okres 24 miesięcy.
11) W związku z zapisami art. 99-103 ustawy PZP, w dokumentacji projektowej zabrania
się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i Wykonawca
nie może opisywać zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
a wskazaniu temu towarzyszy wyraz ,,lub równoważny". Dokumentacja projektowa w
swej treści nie może naruszać art.16ust.1, art.99 ust.1-4 i art.101 Ustawy Prawo
-4-
Zamówień Publicznych. Nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn
i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Zamawiający dopuszcza
wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent jedynie
z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych,
jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. Przy takim wskazaniu powinien
być dopisek, że dopuszcza się rozwiązanie równoważne i podane minimalne
parametry, które musi spełniać rozwiązanie równoważne.
12)W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawca sporządza opis, w jaki sposób
równoważność może być zweryfikowana przez Zamawiającego.
13)Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w dokumentacji rozwiązań
standardowych, skutkujących optymalizacją kosztów remontu budowy
i eksploatacji budynków i budowli.
14)Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne
(niezgodność towaru z umową), zmniejszające wartość użytkową lub techniczną
wykonanej dokumentacji, a także za usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.
15)Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru
przekazanej dokumentacji.
16)W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za nieodpłatne usunięcie
wszelkich wad w dokumentacji projektowej, które zostaną ujawnione
w zadeklarowanym okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania
jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego części, lub też
z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
17)Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie
zadeklarowanym przez wykonawcę w formularzu ofertowym jeśli reklamował wadę
dokumentacji projektowej przed upływem w/w okresu.
18)Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji technicznej, ujawnionych
w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
19)Wszelkie konsekwencje błędów projektowych zawinionych przez Wykonawcę,
w tym również finansowe ponosi Wykonawca, także na etapie realizacji inwestycji
realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę.
20)Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie
z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

CPV: 71321200-6

Dokument nr: SA.20.8.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 04.08.2022 roku.
2) Ofertę można złożyć w jednej z niżej wymienionych form:
a) w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w
sekretariacie Nadleśnictwa;
b) w formie elektronicznej w postaci ogólnodostępnych plików (pdf, doc, docx, xls,
xlsx) podpisanych kalikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy
starysacz@krakow.lasy.gov.pl;
c) w formie skanów dokumentów tradycyjnych na adres mailowy
starysacz@krakow.lasy.gov.pl, których oryginały potrzeba będzie przekazać przy
podpisaniu umowy.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
1) Przedmiot Umowy należy zrealizować w terminie:
a) Etap I tj. przygotowanie projektu zasadniczego, dokonanie uzgodnień i
uzyskanie pozwolenia na budowę lub uzyskania zaświadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu w terminie do 30-60 dni od dnia podpisania umowy.
b) Etap III tj. sprawowanie nadzoru autorskiego - do końcowego odbioru robót
budowlanych realizowanych na podstawie projektu objętego niniejszym
-5-
zamówieniem - nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia odbioru etapu I niniejszego
zamówienia.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wskazanych powyżej (w pkt. III. 1).
zaproszenia) terminów realizacji przedmiotu zamówienia - po obustronnym
uzgodnieniu - w przypadku wystąpienia:
a) Przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w
szczególności odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę,
b) Tzw. ,,siły wyższej" tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i
któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
3) Warunki dokonania zmiany w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności
wymienionych w pkt. IV. 2) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu
przedłużeniu o udokumentowany przez Wykonawcę okres trwania tych okoliczności.
4) W tym celu Wykonawca przedkłada na piśmie informację o rzeczywistej ilości dni
trwania prac oraz o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie przedmiotu
umowy w sposób należyty.
5) Ustala się, że zmiana terminu wykonania zamówienia odbywa się na pisemny
wniosek Wykonawcy.
6) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku stosowne uzasadnienie, opinie,
notatki służbowe, protokoły konieczności itp.
7) Wnioski Wykonawcy złożone po terminie wykonania danego etapu przedmiotu
zamówienia, traktowane są jako bezskuteczne i odrzucone z "urzędu" przez
Zamawiającego.

Wymagania:
I. Tryb postępowania:
Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej
ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
IV. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia-kryteria:
Przedłożenie przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, potwierdzającego prowadzenie działalności
gospodarczej przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia -wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Oferty cenowej - zgodnie z treścią formularza ofertowego - zał. nr 1.
3) Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym
pozwalającym na realizację zamówienia.
4) Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
posiadającymi wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje - zgodnie z treścią
formularza ofertowego.
5) Oświadczenie o posiadaniu zdolności ekonomicznej i finansowej - niezbędnej do
realizacji zadania- na załączniku nr 1 do zaproszenia.
6) Zaparafowanego wzoru umowy - zgodnej z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w złożonej ofercie. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż na dzień złożenia oferty wykonawca spełnia w/w warunki.
3) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 14 dni od daty złożenia oferty.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku) wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.
2) Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.
VIII. Wybór oferty:
1) Nadleśnictwo Stary Sącz - wybierając Wykonawcę do realizacji przedmiotu
zamówienia będzie kierowało się spełnieniem wymogów określonych w pkt. IV
niniejszego zaproszenia oraz następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Cena ofertowa - 70%
1.2. Termin realizacji - 30%
2) Ocena ofert według przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana
w sposób następujący:
Lp = Co + Tr
Gdzie:
Lp - liczba punktów uzyskana przez daną ofertę,
Co - liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium cena ofertowa
Tr - liczba punktów uzyskana przez ofertę w kryterium potencjał osobowy
3) W ramach kryterium ,,Cena ofertowa" ocena ofertowa zostanie dokonana przy
zastosowaniu wzoru:
Co= (??????????
?????????
? 70)
Gdzie:
?????????? - najniższa cena ofertowa,
?????????- cena ofertowa oferty podlegającej ocenie,
W ramach kryterium cena ofertowa oferent może uzyskać maksymalnie 70 pkt.
4) W ramach kryterium termin realizacji - ilość punktów zostanie przyznana przy
zastosowaniu wzoru:
Tr= (??????????
?????????
? 30)
Gdzie:
?????????? - najniższy termin realizacji,
?????????- termin realizacji oferty podlegającej ocenie,
Jednocześnie zamawiający określa, że oferowany termin realizacji przedmiotu
zamówienia musi mieścić się w zakresie od 30 do 60 dni włącznie
5) Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać wykonawca wynosi 100
pkt.
6) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie zawarcia umowy.
W tym celu wskazane jest podanie adresu poczty e-mail lub (oraz) nr faksu.
7) Z wykonawcą którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz którego
oświadczenia zostały zweryfikowane sposób określony powyżej - Zamawiający
zawrze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
8) Wzór umowy przedstawia załącznik nr 2 do zaproszenia.
IX. Zabezpieczenie realizacji umowy:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
X. Realizacja zamówienia przy udziale podwykonawców:
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu
zamówienia.
XI. Postanowienia końcowe:
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami art.
2 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych do
postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia
nie przekracza kwoty 130 000,00 z (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).
2) W związku z powyższym Wykonawcom którzy złożyli oferty nie przysługuje prawo
do odwołania od czynności dokonanych przez Zamawiającego

Kontakt:
V. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami
jest: Tomasz Bodziony i Katarzyna Lis - tel. 0-18 446-09-91.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.