Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont ulicy

Przedmiot:

Remont ulicy

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zalesie
ul. Warszawska 34
21-512 Zalesie
powiat: bialski (podlaski)
83 375 75 86; fax: 83 375 75 86
zamowieniapubliczne@zalesie.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zalesie
Wadium: ---
Nr telefonu: 83 375 75 86; fax: 8
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn. ,,Remont ulicy Słonecznej w miejscowości Zalesie od km 0+000 do km 0+081"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu ulicy Słonecznej w miejscowości Zalesie od km 0+000 do km 0+081 według załączonego do zapytania przedmiaru robót (załącznik nr 3).

CPV: 45233142-6

Dokument nr: GI.7130.22.2022

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy dostarczyć:
1) osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub za pośrednictwem posłańca w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na ..Remont ulicy Słonecznej w miejscowości Zalesie od km 0+000 do km 0+081*". na adres: Urząd Gminy Zalesie, Ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: zamowieniapubliczne@zalesie.pl. w tytule wiadomości należy wpisać Oferta na ,,Remont ulicy Słonecznej w miejscowości Zalesie od km 0+000 do km 0+081".
2. Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Przedmiot umowy należy wykonać do 30 września 2022 r.

Wymagania:
W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000.00 zł. zamówienie publiczne jest realizowane zgodnie z ..Zasadami udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 130 000 złotych", stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/1 Wójta Gminy Zalesie z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 130 000 złotych.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie będzie spełniała warunków określonych w Zapytaniu ofertowym.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4) Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
5) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 1-3, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
6) Karę pieniężną, o której mowa w pkt 5, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
7) Ocena spełnienia ww. warunku przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia/nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił warunki jak wyżej.
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Nazwa kryterium Waga
I. Cena oferty (C) 60 pkt
II. Okres gwarancji (G) 40 pkt
Ostateczna ocena punktowa: P = C + G, gdzie:
P - całkowita ilość punktów uzyskanych przez ofertę;
C - ilość punktów, jaką otrzymała oferta w kryterium cena oferty;
G - ilość punktów, jaką otrzymała oferta w kryterium okres gwarancji.
2. kryterium: cena oferty - kolejno ocenianym oferentom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: C = Cmin: Cbad x 60 pkt, gdzie:
C - oznacza ilość punktów oferty badanej w kryterium cena oferty; Cmin - oznacza najniższą cenę spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;
Cbad- oznacza cenę oferty badanej.
1) Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich [PLN] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Wykonawca winien wyliczyć cenę ofertową za wykonanie całości zamówienia: netto i brutto oraz należny podatek VAT.
3) Wynagrodzenie Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu będzie mieć charakter ryczałtowy.
4) Cena ryczałtowa podana w ofercie jest stała i nie podlega zmianom podczas realizacji przedmiotu umowy.
5) Łączna cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.
3. kryterium: okres gwarancji - kolejno ocenianym oferentom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: G = Gmin: Gbad x 40 pkt, gdzie: G - oznacza ilość punktów oferty badanej w kryterium okres gwarancji oferty; Gmin - oznacza najniższy okres gwarancji spośród wszystkich podlegających ocenie ofert;
Gbad - oznacza okres gwarancji oferty badanej.
Punkty w kryterium okres gwarancji zostaną przyznane w skali punktowej do 40 punktów. Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach, przy czym termin nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Podanie krótszego terminu spowoduje odrzucenie oferty. Termin dłuższy niż 60 miesięcy będzie traktowany dla potrzeb obliczenia punktacji jako 60 miesięcy. Nie podanie w ofercie terminu będzie traktowane jako zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Wraz z ofertą (Formularz ofertowy) Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego:
2) kosztorys ofertowy.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zapytania lub na wszystkie części.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
7. Oferta powinnam być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Ocena ofert zostanie dokonana po wyznaczonym terminie składania ofert.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie Zamawiającego www.zalesie.biuletyn.net.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną (na wskazany w Formularzu ofertowym adres e-mail) o miejscu i terminie zawarcia umowy.
6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
2. Pytania należy kierować na adres e-mail: zamowieniapubliczne@zalesie.pl
3. Zamawiający opublikuje treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami na stronie Zamawiającego www.zalesie.biuletyn.net

Kontakt:
4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Piotr Gassa- Podinspektor ds. zamówień publicznych, tel. 83 375 75 86, e-mail: zamowieniapubliczne@zalesie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.