Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA Dąbrowa Zielona
Plac Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona
powiat: częstochowski
Tel. 34/3555018 lub 019 w.28, w.50
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Zielona
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 34/3555018 lub
Termin składania ofert: 2022-08-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn." Adaptacja bazy po byłym SKR Dąbrowa Zielona z przeznaczeniem na ,,Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne"

W zakres robót wchodzi:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BAZY PO BYŁYM SKR DĄBROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUŃ MIESZKALNE. Projektowana inwestycja zwana Centrum opiekuńczo-mieszkalne przeznaczona jest dla dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Projektowany budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym podpiwniczonym (piwnica wyłączona z użytkowania). Posiada dach płaski, o kącie nachylenia połaci dachowej 3?.

Lokalizacja: dz.nr ew. 1336 obręb 0005 Dąbrowa Zielona , Ul. Zielona 6 , 42-265 Dąbrowa Zielona
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa , przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Materiały są dostępne w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona.
Szczegółowy opis czynności składających się na świadczenie usługi nadzoru
inwestorskiego określa wzór umowy - załącznik nr 6.
3. Wymagany zakres zadań i obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w zakresie nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym:
a. Inspektor nadzoru budowlanego będzie odpowiedzialny za kompleksowy nadzór pod względem technicznym , merytorycznym , organizacyjnym i czasowym nad realizacją w/w zadań w tym w szczególności za zarządzanie zadaniem inwestycyjnym , nadzór koordynacje oraz zakończenie procesu inwestycyjnego.
b. Wskazany powyżej zakres usługi polegający na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego będzie realizowany co najmniej poprzez pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawa Budowlanego , kontrolę zgodności wykonywanych robót m.in. z dokumentacją projektową , wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inżynierskiej , sporządzanie raportów , koordynowanie rozliczeń finansowo-rzeczowych zadania.
c. Inspektor nadzoru budowlanego zobowiązany będzie do wykonywania zadań pełnego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane i innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i unii europejskiej oraz prowadzenia wszelkich działań wynikających z wytycznych instytucji zarządzającej Programem , umowy o dofinansowanie projektu , założeń programowych w tym m.in. opracowanie i przygotowanie na potrzeby sprawozdawczości w ramach projektu raportów z realizacji zadania inwestycyjnego oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wypełnienia obowiązków nałożonych na Beneficjenta w związku z realizacją umowy.
4. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru budowlanego będzie wynikał z przepisów prawa , w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane oraz wytycznych i innych dokumentów o których mowa w pkt.3 , przy czym do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie także:
a) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym , zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami , normami i zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót , wbudowanych wyrobów budowlanych , a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających , uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji , urządzeń technicznych,
d) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń , potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń , wykonania prób lub badań , także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych

CPV: 71520000-9

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.08.2022r. o godz. 10:15 w Sali Narad Urzędu
Gminy w Dąbrowie Zielonej.

Składanie ofert:
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona nie później niż do dnia 02.08.2022r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2023r

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości
szacunkowej poniżej 130.000,00 zł
1. Tryb udzielenia zamówienia

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych- zapytanie prowadzone jest na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r Prawo zamówień publicznych.
Uwaga:
W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony
powyżej ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru robót
budowlanych.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu
6.1.O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą
spełnianie następujących warunków dotyczących :
tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże minimalne poziomy
zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji
zamówienia tj. który wykaże, iż:
a) dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru branży
konstrukcyjno - budowlanej i jednocześnie koordynatora zespołu inspektorów
nadzoru posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami
ustawy Prawo budowlane,
b) dysponują osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego
branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń określone przepisami
ustawy Prawo budowlane,
c) dysponują osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo
budowlane.
Uwaga:
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane,
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących
na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 220).
w formie pisemnej.
6.2. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów pod względem kompletności ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków ich udziału w postępowaniu.
7.1. Dokumenty wymagane:
1/ wykaz osób , skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług , kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień , niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 5

4/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu - załącznik nr 2 (o ile dotyczy)
5/ Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 3
6/ Oświadczenie - załącznik nr 4
7.2. Wszystkie w/w dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem"
7.3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , w stosownych sytuacjach w odniesieniu do konkretnego zamówienia , lub jego części , polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.4. Wykonawca , który polega na zdolnościach innych podmiotów , musi udowodnić zamawiającemu , że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie , o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załączy do oferty w formie pisemnej.
7.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe , podmiotu , o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia , zamawiający zażąda , aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia , jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
8.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
8.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1, pkt.4/składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
8.3 W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
jako najkorzystniejszej, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
8.4. Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,
że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
9.1.Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
9.2.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
9.3.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1041) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz. U. z 2020r. poz. 344).
9.4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz
wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty
oraz oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt. 6 i 7 niniejszego zapytania .

10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
10.2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
10.3. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty- załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub innym formularzu zawierającym oświadczenia zawarte w tym Formularzu.
10.4. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnianie
warunków udziału w postępowaniu składane są w formie przewidzianej
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
10.5. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich
samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
10.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
10.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na
język polski.
10.8. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem.
10.9. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.
10.10. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie wykonawcy, muszą być
również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy.
10.11. Do oferty należy dołączyć dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać
upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne
zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. Jeżeli
dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne wykonawca podaje tylko adres URL i jeżeli potrzeba
kod do pobrania dokumentu. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie
do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo
w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
10.12. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy.
10.13. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie
podpisana przez wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
10.14. Oferta powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:
GMINA Dąbrowa Zielona
42-265 Dąbrowa Zielona , Plac Kościuszki 31
Oferta do zapytania ofertowego pn:
,,Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu
Adaptacja bazy po byłym SKR Dąbrowa Zielona z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne"

- Nie otwierać przed 02.08.2022r. godz. 10:15
10.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak
powyżej. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: ,,Zmiana" lub
,,Wycofanie".
11.2. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania, dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
11.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1. Cena oferty winna być obliczona przy założeniu, iż umowa przewiduje wynagrodzenie
w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego.
12.2. Cenę oferty należy ustalić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia określonego
w pkt. 2 niniejszego zapytania
12.3. W Formularzu oferty należy podać cenę (netto, brutto, podatek VAT ) wykonania
zamówienia.
12.4. Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług .
12.5. Wszystkie kwoty winny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być
wyrażona cyfrowo i słownie. Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący
sposób:
- w dół - jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5,
- w górę - jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5.
12.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12.7. Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto
obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem punktu 12.6.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
1) cena oferty (C) - 80%
2) częstotliwość świadczenia usługi (Cz) - 10%
3) czas reakcji ( R)- 10%
13.2 Sposób oceniania ofert:
1) w kryterium ,,cena oferty" w którym zamawiającemu zależy , aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena) , zostanie zastosowany następujący wzór
Liczba zdobytych punktów (C) = Cn/Cb x100 x waga kryterium 80%
Gdzie:
Cn - cena najniższej wśród ofert nie odrzuconych
Cb - cena oferty badanej
100 - wskaźnik stały
80 procentowe znaczenia kryterium ceny
Liczba punktów , którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium , którą ustalono na 80%
2) w kryterium ,,częstotliwość świadczenia usługi" - ocenie poddana zostanie częstotliwość świadczonej usługi przez Wykonawcę mierzona jako ilość pobytów koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych. W ramach kryterium przyznana zostanie następująca punktacja:
- oferowana ilość pobytów koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 2 pobyty
* 0 x waga kryterium (10%) = 0,00 pkt.,
- oferowana ilość pobytów koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 3 pobyty
* 50 x waga kryterium (10%) = 5,00 pkt.,
- oferowana ilość pobytów koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych - 4 pobyty
* 100 x waga kryterium (10%) = 10,00 pkt.,

UWAGA:
Zamawiający zastrzega , iż minimalna ilość pobytów koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych wynosi 2 pobyty. Oferta złożona przez wykonawcę , który zaoferuje ilość pobytów koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na placu budowy w każdym tygodniu prowadzenia robót budowlanych mniejszą niż 2 pobyty podlegać będzie odrzuceniu,

3) w kryterium ,,Czas reakcji" na następujących zasadach:
a) Czas reakcji (R) - 10% (najkorzystniejsza spośród ofert może otrzymać maksymalnie 10 pkt. w tym kryterium)
b) ocenie podlegać będzie czas przybycia na teren budowy koordynatora zespołu inspektorów nadzoru lub Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego/ich udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym. W przypadku deklarowanego skrócenia czasu reakcji Zamawiający przyzna odpowiednio punkty. Zamawiający przewidział , że czas reakcji nie może być dłuższy niż 8 godzin od odbioru przez Wykonawcę (Inspektora Nadzoru) informacji przekazanej przez Zamawiającego.
Ilość punktów za czas reakcji zostanie określona według następujących zasad:
- czas reakcji: do 8 godzin - 0 punktów
- czas reakcji: do 6 godzin - 5 punktów
- czas reakcji: do 4 godzin - 10 punktów
UWAGA; Wykonawca w ofercie deklaruje czas reakcji w pełnych godzinach tj.: 8, 6 lub 4 godziny. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w ofercie. Czas reakcji mierzony jest od momentu wezwania przez Zamawiającego do momentu przybycia Inspektora na teren budowy
13.3. Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+Cz+R
P - ostateczna liczba punktów
C - liczba punktów otrzymanych za kryterium cena
Cz - liczba punktów otrzymanych za kryterium ,,częstotliwość świadczenia usługi"
R - liczba punktów otrzymanych za kryterium ,,Czas Reakcji"
13.4. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100,00 pkt.
13.5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę , która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
13.6. Jeżeli dwie lub ofert uzyska taką samą , łączną ilość punktów , Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę najniższą ceną.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium - najniższej ceny.
14.2. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
14.3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14.4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać
strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do
wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
14.5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi dla każdej z osób wskazanych w ofercie jako skierowanej do realizacji zamówienia kopie podpisanych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce z załączonym aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

14.6. Brak okazania dokumentów , o których mowa w punkcie 14.5 przed podpisaniem umowy traktowany będzie przez Zamawiającego jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy.
14.7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania nie podlegają negocjacjom po wyborze oferty najkorzystniejszej.
15. Wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
15.1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego określono w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania.
15.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,
oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy
ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę.
15.3 Umowa w sprawie udzielenia zamówienia zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty
16. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
16.1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

17. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Adres strony internetowej zamawiającego - http://bip.dabrowazielona.pl
Adres poczty elektronicznej zamawiającego - zamowieniapubliczne@dabrowazielona.pl . 18.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie
w złotych polskich.
19. Warunki wykluczenia
Z zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy , powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą , polegające w szczególności na:
1/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2/ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta pełnomocnika;
4/ pozostawaniu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5/ pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym , że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

20. Odrzucenie ofert/Unieważnienie postępowania
20.1 Odrzuceniu podlegają oferty
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego tj. opisu przedmiotu zamówienia;
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków , określonych w niniejszym zapytaniu;
20.2. Unieważnienie niniejszego zapytania może nastąpić w sytuacji , jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) kierownik zamawiającego podejmuje decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

21. Wyniki postępowania
21.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez przesłanie informacji do Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
21.2. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek oferty.

22. Informacja o sposobie porozumiewania się
Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się z wykonawcami w sposób:
1) Pisemny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r - Prawo pocztowe lub za pośrednictwem posłańca na adres: Gmina Dąbrowa Zielona ,Plac Kościuszki 31 , 42-265 Dąbrowa Zielona lub osobiście;
2) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:zamowienia.publiczne@dabrowazielona.pl Wnioski , zawiadomienia , informacje oraz
pytania przekazywane będą drogą elektroniczną.

Uwagi:
23. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem danych osobowych wykonawcy przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona jest Wójt Gminy Dąbrowa Zielona z siedzibą: Pl. Kościuszki 31 ,
42-265 Dąbrowa Zielona
2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych wykonawca może się kontaktować z z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Dąbrowa Zielona pod adresem e?mail: kmacherzynska.iod@gmail.com lub na adres siedziby Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona , Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona;

3) dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawą Pzp) oraz - w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej - w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą Pzp;
4) odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione dane wykonawcy są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych m.in. firma świadcząca usługi serwisowe systemu obiegu dokumentów;
5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, a w przypadku zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych - przez okres trwałości projektu.
6) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
8) wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
9) gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00);
10) wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Tel. 34/3555018 lub 019 w.28 lub P. Wiesława Tyrek , Tel. 34/3555-018 lub 019 w.50
3) Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest P. Anna Błaszczyk Tel. 34/3555018 lub 019 w.28 lub P. Wiesława Tyrek , Tel. 34/3555-018 lub 019 w.50

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.