Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa koszenia rowów i zbiorników retencyjnych oraz konserwacji przepustów

Przedmiot:

Usługa koszenia rowów i zbiorników retencyjnych oraz konserwacji przepustów

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
ul. 9-go Maja 95
98-100 Łask
powiat: łaski
+48 261 555 933, 261 555 938, faks: +48 261 555 940
Województwo: łódzkie
Miasto: Łask
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 261 555 933, 261
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
USŁUGA KOSZENIA ROWÓW I ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH ORAZ KONSERWACJI PRZEPUSTÓW
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa koszenia rowów i zbiorników retencyjnych oraz konserwacji przepustów.
3.2. Usługa obejmuje wykoszenie porostów ze skarp i poboczy rowów oraz zbiorników retencyjnych (do 1m na zewnątrz skarpy) o powierzchni 146 651,00 m2 (pierwsze koszenie) oraz powierzchni 98 000,00 m2 (drugie koszenie), wraz z uporządkowaniem terenu oraz zebraniem i zagospodarowaniem pokosu powstałego podczas koszenia rowu na długości 2 323 mb oraz skarp zbiornika retencyjnego. Konserwacji poprzez oczyszczenie z namułów przepustów drogowych w ilości 40 szt. o łącznej długości 437 mb wraz z zebraniem i zagospodarowaniem powstałych osadów poza terenem Zamawiającego. Teren wykonania usługi stanowi kompleks wojskowy w miejscowości Gucin gm. Buczek oraz miejscowości przyległe do kompleksu w odległości do 900 m od ogrodzenia oraz teren przyległy do kompleksu wojskowego w miejscowości Sieradz Ul. Wojska Polskiego 78. Czas jednokrotnego koszenia do 21 dni kalendarzowych.
Konserwacje przepustów należy dokonać w czasie pierwszego koszenia.

CPV: 90470000-2, 77314000-4

Dokument nr: 32BLT-Infr.2610.14.2022, 35/ZO/2022

Otwarcie ofert: 9.6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.08.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego podany w pkt. 1.2., bud. nr 84 p. 102

Składanie ofert:
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
9.1. Oferty należy do dnia 05.08.2022 r. do godz. 9:30 przesłać na adres mailowy podany w pkt. 1 i 15 zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia
Termin rozpoczęcia koszenia nie później niż:
Pierwsze koszenie 16.08.2022 r.(146 651,00 m2)
Drugie koszenie 03.10.2022 r. (98 000,00 m2)

Wymagania:
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 zł
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn zm.). zwanej dalej ,,ustawą".
2.2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców oferujących wykonanie określonej dostawy.
2.3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn zm.) i wynosi poniżej 130 000 zł netto.
2.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postepowaniu.
5.1. Na podstawie art. 7 ust. 1 usytawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), Zamawiający wykluczy z postępowania:
5.1.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę sankcyjną;
5.1.2. Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę sankcyjną;
5.1.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taka jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę sankcyjną.
5.2. Warunki udziału w postępowaniu
5.2.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Wykonawcy załączą do oferty odpis z CEIDG RP, KRS, REGON lub innego rejestru krajowego (jeśli widnieją w jakimś rejestrze).
5.2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie
5.2.3. Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie
5.2.4. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia żadnych warunków w tym zakresie
6. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
6.1. Oferta musi zawierać:
6.1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik 1 do zapytania
6.1.2. wypełniony i podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik 4 do zapytania; (w zależności od potrzeb)
6.1.3. oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczenieństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) - załącznik 2 do Zapytania ofertowego
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający
i Wykonawcy przekazują mailem.
8. Opis sposobu przygotowywania ofert
8.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
8.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.3. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim.
8.4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8.5. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym, w sposób zrozumiały, pismem czytelnym.
8.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8.7. Wykonawca winien załączyć do składanej oferty dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 6 zapytania ofertowego.
8.8. Wszystkie strony oferty powinny stanowić jeden plik.
8.9. Zamawiający wymaga aby oferty zostały przesłane za pomocą poczty elektronicznej.
8.10. Ofertę przekazywaną pocztą elektroniczną (email):
8.10.1. w tytule maila należy wpisać: ,,Oferta na usługę koszenia rowów i zbiorników retencyjnych oraz konserwacji przepustów nr sprawy 35/ZO/2022" Nie otwierać przed 05.08.2022 r. godz. 10:00"
8.10.2. Załączone dokumenty muszą być opatrzone podpisem wykonawcy.
8.11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego opisania tematu wiadomości oraz treści maila lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
8.12. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8.13. W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię wymaganego dokumentu kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8.14. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
8.15. Termin związania ofertą - 20 dni
9.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
9.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być opatrzone napisem ,,ZMIANA". Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem ,,WYCOFANIE". Maile oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
9.4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
9.5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
9.7. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu.
10. Opis sposobu obliczenia ceny
10.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
10.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
10.3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
10.4. Stawka VAT w procentach (%) to stawka określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla poszczególnych towarów.
10.5. Wartość brutto to wartość sprzedaży usług wraz z kwotą podatku VAT (suma wartości netto usług i wartości podatku VAT).
10.6. Cena zadania to cena ustalona poprzez zsumowanie wartości brutto poszczególnych usług w zadaniu. Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert.
10.7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym (zał. Nr 1do zapytania) i Formularzu cenowym (zał. nr 4 do zapytania).
11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
11.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego poniżej:
11.1.1. Kryterium cena oferty
cena oferowana minimalna brutto
Cena = --------------------------------------------- x 100 x 100% = ..... pkt.
cena badanej oferty brutto
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
11.2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
11.3. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje na stronie internetowej www.32blt.wp.mil.pl, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
13. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
14. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
15. Adres poczty elektronicznej
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się pocztą elektroniczną w sprawie wyjaśnień do zapytania ofertowego, wniosków oraz składania ofert.
Email: 32blt.srodowisko@ron.mil.pl
16. Inne informacje dotyczącego postępowania.
16.1. Postępowanie jest ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna ważna oferta.
16.2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert, które zostaną uznane za ważne według wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym.
16.3. Zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie mógł przewidzieć w chwili ogłaszania zapytania może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
16.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w wyznaczonym przez siebie terminie po przekazaniu Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.
16.5. Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać następnego Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych.
16.6. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
16.7. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił warunki takiej zmiany.

Uwagi:
17. Ochrona danych osobowych.
17.1. Informuję, że:
17.1.1. Administratorem danych osobowych jest: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95.
17.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest Pan Paweł Rogala, tel. 261 554 639, email: p.rogala@ron.mil.pl.
17.1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę koszenia rowów i zbiorników retencyjnych oraz konserwację przepustów nr referencyjny 35/ZO/2022 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poniżej 130 000 zł netto.
17.1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp".
17.1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
17.1.6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
17.1.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
17.1.8. Uprawnienia udostępniającego dane osobowe:
17.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
17.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
17.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
17.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
17.1.9. Nie przysługuje:
17.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
17.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
17.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontakt:
7.1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych jest:
stanowisko: starszy referent
imię i nazwisko: Damian Kolmaga
tel. +48 261 555 933
fax. +48 261 555 940
uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
7.2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpłynięcia ofert przekazywanych mailem jest:
stanowisko: starszy referent
imię i nazwisko: Damian Kolmaga
tel. +48 261 555 933
fax. +48 261 555 940
uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.