Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
900z dziś
5326z ostatnich 7 dni
22167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Lubartów
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
81 855-22-73 FAX 81 855-20-16, tel. 81 8544620, 21
bzp@umlubartow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: ---
Nr telefonu: 81 855-22-73 FAX 81
Termin składania ofert: 2022-08-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji inwestycji pn.: ,,Wymiana opraw oświetleniowych oraz montaż dodatkowych opraw na terenie Miasta Lubartów w ramach projektu Rozświetlony Lubartów" współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.
I. Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad wymianą 165 szt. istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy ze źródłami światła typu LED oraz nad montażem 6 szt. dodatkowych opraw (na dodatkowych wysięgnikach) ze źródłami typu LED na istniejącym słupach w ulicach Gminy Miasto Lubartów.
Prace montażowe, przewidziane do nadzoru realizowane będą na podstawie dokumentacji technicznej wymiany opraw oświetleniowych sodowych na oprawy ze źródłami typu LED. W zakresie dotyczącym wymiany i montażu opraw oświetleniowych znajdujących się na ulicach zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej prace będą realizowane na podstawie decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie o pozwoleniu na wymianę słupów i opraw świetlnych z dnia 29.11.2021, znak: IN.5142.609.1.2021 oraz zgłoszenia budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania polegającego na wymianie istniejących opraw typu ulicznego ze źródłami sodowymi na oprawy typu LED oraz montaż opraw typu ulicznego ze źródłami światła typu LED na dodatkowych wysięgnikach z zainstalowaniem indywidualnego systemu sterowania strumieniem świetlnym oraz monitoringiem działania opraw w ramach projektu pn.: ,,Rozświetlony Lubartów" z dnia 03.12.2021 r
II. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.

Dokument nr: BZP.271.53.2022

Specyfikacja:
III. Dokumentacja techniczna dla ww. inwestycji zamieszczona jest na stronie internetowej BIP Zamawiającego pod adresem:
https;//umlubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=320<<&pl=szczegoly&p2=1769711

Składanie ofert:
4. Ofertę, sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert, wraz z załącznikami należy opatrzyć tytułem: ,,Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją inwestycji pn.: ,,Wymiana opraw oświetleniowych oraz montaż dodatkowych opraw na terenie Miasta Lubartów w ramach projektu Rozświetlony Lubartów". Znak sprawy: BZP.271.53.2022" i przesłać drogą elektroniczną na adres email: bzp@umlubartow.pl (Uwaga: nowy adres e-mail) do dnia 03 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji zamówienia: do końcowego odbioru robót nadzorowanych inwestycji i jej rozliczenia, który przewidziany jest na 30.10.2022 r.

Wymagania:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych
Zamówienie prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert, w oparciu o § 6 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 Regulaminu zamówień publicznych, wprowadzonego Zarządzeniem Nr VII/454/2016 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 24.10.2016 r., zmienionego Zarządzeniem Nr VIII/522/2020 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 10 listopada 2020 r.. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
IV. Warunki udziału, składania ofert, wyboru oferty i zawarcia umowy:
1. Udział w niniejszym postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy złożą ofertę do Zamawiającego oraz:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835);
2) spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem - 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie określonym w zgłoszeniu robót, obejmującym wymianę opraw oświetlenia.
2. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej (opatrzona podpisem zaufanym lub osobistym), albo formie elektronicznej (opatrzona podpisem kwalifikowanym), albo w formie dokumentowej (skan podpisanej oferty).
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) Kopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych potwierdzających, że osoba wskazana w formularzu oferty do wykonywania zamówienia posiada uprawnienia zawodowe opisane w pkt IV. 1. ppkt 2);
2) Kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby Budowlanej;
3) pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy dla osoby lub osób podpisujących ofertę w przypadku, gdy upoważnienie to nie wynika z odpisu z właściwego rejestru.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą wykonanie całości zamówienia. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty żadna z nich nie będzie brana pod uwagę.
7. Oferty Wykonawców niespełniające warunków opisanych w niniejszym zaproszeniu, oraz oferty złożone po terminie, nie będą brane pod uwagę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dot. złożonej oferty oraz weryfikacji informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie.
8. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
10. Sposób obliczenia ceny oferty:
Oferta powinna zawierać cenę w złotych. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę za wykonanie zamówienia, którą należy podać w formie ryczałtu w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego. Cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty wykonania zamówienia i ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
11. Kryteria oceny ofert: zostanie wybrana oferta z najniższą ceną za realizację zamówienia.
12. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana drogą elektroniczną Wykonawcom, którzy złożą oferty. Wybrany Wykonawca może przystąpić do realizacji zamówienia po podpisaniu umowy. O terminie i miejscu zawarcia umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia, Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę w zawiadomieniu o wyborze oferty. W przypadku odmowy zawarcia umowy we wskazanym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą - najtańszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
13. Warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie do upływu terminu składania ofert. Informacja o ewentualnych zmianach dokumentów postępowania oraz odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców zostaną opublikowane w BIP-ie Zamawiającego w miejscu publikacji Zaproszenia do składania ofert.
14. Zgodnie z § 6 ust. 6 Regulaminu zamówień publicznych, obowiązującego u Zamawiającego, dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych parametrów oferty z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.
15. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w dokumentach obowiązujących w niniejszym postępowaniu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Kontakt:
V. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
1. w sprawach merytorycznych - P. Artur Trocyk, Krzysztof Szostak tel. 81 8544620;
2. w sprawach formalnych - P. Jacek Pióro, P. Kinga Krawczak i P. Anita Jusiak tel. 81 8544621, e-mail: bzp@umlubartow.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.