Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
514z dziś
4172z ostatnich 7 dni
20103z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu instalacji elektrycznej i...

Przedmiot:

Przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pomorze
Pomorze 8G
16-506 Giby
powiat: sejneński
tel. 87 516 57 80
pomorze@bialystok.lasy.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Giby
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 87 516 57 80
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, oraz natężenia oświetlenia (w pomieszczeniach administracyjnych) w obiektach, którymi zarządza Nadleśnictwo Pomorze, zwanym dalej w skrócie ,,Przetarg ofertowy na przeprowadzenie pięcioletniej kontroli stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach, którymi zarządza Nadleśnictwo Pomorze".
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, oraz natężenia oświetlenia (w pomieszczeniach administracyjnych) w obiektach, którymi zarządza Nadleśnictwo Pomorze.
Zakres prac przewidzianych do wykonania określony został we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Oferty mogą złożyć firmy oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zatrudnią lub zatrudniają osoby na podstawie umowy o pracę zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.

CPV: 71356100-9, 71355000-1

Dokument nr: SA.270.1.18.2022

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 sierpnia 2022 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego, w Sali Narad Nadleśnictwa Pomorze.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub pisemnie - listem), w zapieczętowanym opakowaniu, na Formularzu Ofertowym - Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia - w siedzibie Zamawiającego - Nadleśnictwo Pomorze, Pomorze 8G, 16-506 Giby, pokój nr: 13A, nie później niż do dnia 05 sierpnia 2022 r. (włącznie) do godz. 9.00.
Na opakowaniu należy umieścić:
a) nazwę i adres Zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pomorze, Pomorze 8G, 16-506 Giby,
b) nazwę i adres Wykonawcy oraz zwrot ,,Oferta na przeprowadzenie pięcioletniej kontroli stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach, którymi zarządza Nadleśnictwo Pomorze. Znak sprawy: SA.270.1.18.2022".

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania zamówienia: 20 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
7. Do formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
7.1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
7.2 aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do przeprowadzenia, z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392 wraz z późn. zm.), pomiarów,
7.3 posiadane świadectwo kwalifikacyjne w specjalności elektrycznej, dla rodzajów prac i stanowisk w zakresie:
a) eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych;
b) dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone w ppkt a), lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
7.4 formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Dokumenty wymienione w punktach 7.1, 7.2 i 7.3 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty. Jeżeli minęło więcej jak 6 miesięcy, Wykonawca umieści na dokumentach adnotację ,,dane aktualne na dzień
8. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
10. Ocena i wybór oferty dokonany będzie w oparciu o poniższe kryterium: Cena-100%
13. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
14. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani na piśmie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najbardziej korzystna zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
15. Zawarcie umowy, po wyborze najkorzystniejszej oferty, nie wymaga dopełnienia żadnych dodatkowych formalności.
16. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. W trakcie postępowania Zamawiający nie przewiduje wnoszenia przez Wykonawców do Zamawiającego zastrzeżeń co do podjętych przez nadleśnictwo działań.
18. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie dokumentów odbywa się w formie pisemnej.
Dokumenty te mogą być również przesyłane faksem lub drogą elektroniczną. W tym
przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące niniejszego ogłoszenia, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Nadleśnictwo Pomorze, Pomorze 8G, 16-506 Giby. Zapytania mogą być składane na adres e-mail: pomorze@bialystok.lasy.gov.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.