Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
4236z ostatnich 7 dni
20167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Budowa...

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Klucze
ul. Partyzantów 1
32-310 Klucze
powiat: olkuski
Tel. (32) 642 85 08 wew.36, Fax. (32) 642 80 52
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/91301b58-9216-4267-9690-cffbdf35ffa0/pliki
Województwo: małopolskie
Miasto: Klucze
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (32) 642 85 08
Termin składania ofert: 2022-08-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacją zadania p.n.: Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym.
Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej, zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, oraz wszystkie czynności
wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.
953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych pod nazwą ,,Budowa Sali Gimnastycznej wraz z
zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kwaśniowie Dolnym." a w szczególności:
1) wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20)
2) analizę merytoryczną dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem
kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych,
Strona 23) dokonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zawiadomień właściwych organów zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane, w tym m.in. o
terminie rozpoczęcia budowy i zakończeniu budowy,
4) przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy oraz udział w
przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,
5) nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót z dokumentacją projektową, umową o wykonanie
robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą
techniczną i sztuką budowlaną, w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych,
technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania,
6) podczas trwania robót budowlanych zapewnienie obecności na budowie co najmniej
jednego, właściwego do aktualnego etapu robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, co
najmniej 1 raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót
(każda obecność potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz na liście obecności),
7) organizowanie (w tym na żądanie Zamawiającego) narad koordynacyjnych na budowie,
sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,
8) W ramach pozyskania pozwolenia na budowę Zamawiający uzyskał odpowiednio warunki
techniczne przyłączenia lub zapewnienia dostawy/odbioru od poszczególnych gestorów sieci.
W przypadku konieczności aktualizacji lub pozyskania nowych warunków technicznych
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać je w ramach świadczonej usługi oraz przygotować
wszelkie dokumenty niezbędne do włączenia mediów,
9) kontrola
zgodności
wykonywanych
robót
z
projektami
budowlano-wykonawczymi,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem, pozwoleniem na budowę,
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz umową z
wykonawcą robót;
10) sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczającym interesy Zamawiającego;
11) żądanie od wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja projektową,
12) wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowiązków Zamawiającego wobec
podwykonawców, a w szczególności kontrolowanie na bieżąco realizacji obowiązku
wykonawcy robót w zakresie wydawania zgód dotyczących zawarcia umów z dalszymi
podwykonawcami robót budowlanych oraz zgłoszeń i rozliczeń podwykonawców (robót
Strona 3budowlanych oraz usług i dostaw o wartości powyżej 50 000,00 zł) oraz przedstawianie
Zamawiającemu zaopiniowanych zgłoszeń podwykonawców,
13) dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i
podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót
pod względem terminowym i finansowym,
14) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, powiadamianie wykonawcy robót o wykrytych
wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz
poświadczenie usunięcia tych wad przez wykonawcę robót,
15) zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia
nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub
wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
16) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów i ich gromadzenie
przez Wykonawcę w celu finalnego przekazania Zamawiającemu (atestów, certyfikatów,
świadectw jakości, wyników badań itp.), dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych
przez wykonawcę robót oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu
materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji
robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez wykonawcę robót, materiałów budzących
wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,
17) współpraca z projektantem/nadzorem autorskim,
18) współpraca z nadzorem archeologicznym,
19) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wynikłych podczas realizacji
robót budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,
20) uzgadnianie z nadzorem autorskim i Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
21) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych lub
uzupełniających, w uzgodnieniu z Zamawiającym, spisywanie protokołów konieczności na
roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające wspólnie z kierownikiem budowy i w
uzgodnieniu z Zamawiającym,
22) sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych
ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbioru częściowego,
23) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i
przewodów
kominowych
oraz
archiwizacja
wszystkich
protokołów
prób
i
badań
przeprowadzonych w trakcie budowy,
Strona 424) sprawdzenie
kompletności
i
poprawności
dokumentacji
powykonawczej
oraz
ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed
dokonaniem odbioru końcowego,
25) udział w przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynku,
26) potwierdzenie gotowości wykonawcy robót do odbioru końcowego oraz przygotowanie i udział
w końcowym odbiorze zadania w obecności Zamawiającego,
27) kontrola rozliczeń finansowych, w tym:
? weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych,
zamiennych lub uzupełniających pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi
normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami określonymi w
umowie o wykonawstwo robót,
?
kontrola zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót
oraz harmonogramem, w tym w zakresie dostarczania dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych,
? dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone,
? rozliczenie końcowe inwestycji;
28) udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania
umowy bądź zmiany wykonawcy robót.
29) jeżeli Zamawiający uzna to za stosowne - udział Wykonawcy w komisjach powoływanych do
stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę
robót budowlanych, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów,
30) udział Wykonawcy w ostatnim przeglądzie przed upływem terminu gwarancji wykonawcy
robót budowlanych.

CPV: 71520000-9, 71521000-6

Dokument nr: ZP.270.28.2022

Składanie ofert:
Oferty należy składać przez platformę SIDAS , Ul. Partyzantów 1, 32 - 310 Klucze do dnia
02.08.2022r. do godz. 10 00 .

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie zostanie wykonane w terminie 16 miesięcy od podpisania umowy.

Wymagania:
Dodatkowo:
1) Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie, uzasadniona zdaniem Wykonawcy, konieczność
wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, nieprzewidzianych
umowami zawartymi z wykonawcami robót, to Wykonawca powinien niezwłocznie
zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy
robót.
2) Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na plac budowy na każde wezwanie
Zamawiającego.
Strona 53) Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających
nadzoru, przy czym:
a) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,
b) pobyty inspektora nadzoru branży właściwej do aktualnego etapu prac powinny odbywać się
nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy
oraz na liście obecności.
4) Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu
inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i
uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.
Zainteresowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp do terenu na, którym ma być
realizowana inwestycja nad którą ma być sprawowany nadzór inwestorski będący
przedmiotem zamówienia, w terminie uprzednio uzgodnionym z osobą wymienioną w niniejszej
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie ,,SWZ".
Szczegółowy zakres robót nad którymi ma być sprawowany nadzór inwestorski został
określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załącznikach do SWZ postępowania
na wykonanie robót budowlanych.
Wyżej wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/abd18d60-ca34-4919-8a4e-94aa145817a5
a także są dostępne w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-
310 Klucze pok. Nr 306.
Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19.
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
Strona 6I. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał co
najmniej jedna usługę polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na budowie, przebudowie,
modernizacji lub adaptacji budynku kubaturowego o kubaturze minimum 6.000 m3 i wartości min. 6
000 000,00 zł brutto w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych (instalacje elektryczne,
wod-kan, gaz, wentylacji mechanicznej, grzewcze) i wykończeniowych, z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane
2) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia odpowiedzialnymi za poniższe
zakresy :
- 1 osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru, posiadała będzie uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (z aktualnym
wpisem na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów) doświadczenie jako kierownik budowy lub
inspektor nadzoru dla co najmniej 2 zakończonych robót budowlanych w obiektach kubaturowych,
zawierających w swoim zakresie: roboty ziemne, instalacje elektryczne, wentylacyjne lub
klimatyzacyjne, wod.-kan., c.o., gaz o wartości robót co najmniej 6.000.000,00 zł brutto każda
(wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż).
- 1 osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru, posiadała będzie uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą
doświadczenie jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru dla co najmniej 2 zakończonych robót
budowlanych o wartości co najmniej 4 000 000,00 zł brutto każda, (wartość dotyczy sumy wartości
robót wszystkich branż).
- 1 osoba , która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru, posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie jako kierownik budowy lub
inspektor nadzoru dla co najmniej 2 zakończonych robót budowlanych o wartości co najmniej 4 000
000,00 zł brutto każda, (wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż).
Rozdział VI.
1.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający określa następujące oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
W celu wykazania braku podstaw do odrzucenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
Powiązania osobowo - kapitałowe z Zamawiającym
o Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. załączniki nr 3
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazania informacji faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego
do wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy lub Zamawiającego. Pisma drogą elektroniczną należy przesyłać na adres email podany
poniżej.
Rozdział IX. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Zapytania ofertowego
Strona 9Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie po upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku.
Rozdział X. Informacja o dopuszczalności zmiany treści Zapytania
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zapytania Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie oraz zamieści ją na stronie internetowej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano Zapytanie, oraz na stronie internetowej, na której dostępne jest Zapytanie.
Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim,
sporządzoną na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania.
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy.
Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem
ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie
składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie,
w osobnej wewnętrznej kopercie opisanej ,,Tajemnica Przedsiębiorstwa". Strony należy
ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty -
należy zachować ciągłość numeracji stron oferty.
Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.
Dokumenty wymagane przez Zamawiającego mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopie składanych dokumentów
muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń w
imieniu Wykonawcy, poprzedzonym dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem". Kserokopia
dokumentu wielostronicowego winna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób jw.
na każdej zapisanej stronie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
Strona 1010. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - Załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania.
12. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych
przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym
przez Zamawiającego.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
14. Ofertę na formularzu należy złożyć w formie elektronicznej :
- platformę zakupową (jeżeli oferta jest składana w wersji elektronicznej należy przesłać do
Zamawiającego skan podpisanych dokumentów).
Oferta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy
wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem:
Oferta na zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
p.n.: Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Kwaśniowie Dolnym.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. W druku formularza ofertowego - załącznik nr 1 do Zapytania należy podać cenę netto,
zastosowaną stawkę podatku od towarów i usług VAT, wysokość podatku od towarów i usług
VAT oraz cenę brutto zł. Cena brutto musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia
wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
3. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków
technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
4. Od Wykonawcy wymagane jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie
warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje łączną cenę brutto określoną w formularzu
ofertowym.
7. Obowiązującą formą wynagrodzenia za należyte wykonanie przedmiotu umowy będzie
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości stanowiącej równowartość zaoferowanej stawki
procentowej brutto od wartości zadania inwestycyjnego brutto.
Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Kryterium - 1
Cena
Cena (brutto) - 60% wagi oceny (maksymalnie 60 punktów)
Wartość kryterium będzie obliczana według wzoru:
Strona 11/cena oferty najtańszej / cena oferty badanej/ x 60 = liczba punktów procentowych
Kryterium - 2
Doświadczenie - 40% wagi oceny (maksymalnie 40 punktów).
kryterium doświadczenie , w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada jeden
punkt (można uzyskać maksymalnie 40 pkt. ), zgodnie z opisanym sposobem oceny:
Do
PD = D * _______ , w którym poszczególne symbole oznaczają:
Dmax
PD - liczba punktów oferty ocenianej wyliczona w kryterium: doświadczenie
D - maksymalna ilość punktów dla kryterium doświadczenie - 40 pkt;
Do - liczba punktów oferty ocenianej
D max - liczba punktów oferty z najwyższą liczba punktów
liczba punktów uzyskana w tym kryterium, przyznawana będzie za dodatkowe doświadczenie,
ponad te wymagane w warunkach udziału w postępowaniu.
i.
kryterium doświadczenie, w którym jednemu procentowi wagi tego kryterium odpowiada
jeden punkt (można uzyskać maksymalnie 40 pkt. ), zgodnie z opisanym sposobem oceny:
W ramach danego kryterium Wykonawca może otrzymać punkty za doświadczenie
zawodowe osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
a) Inspektor nadzoru, wyznaczony do realizacji zamówienia
posiadający uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (branża budowlana) za zakończone
realizacje może uzyskać w tym podkryterium max. 20 pkt:
20 punktów - za doświadczenie ponad wymagane dla spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, punktowane będzie zatem dodatkowe doświadczenie jako kierownik budowy
lub inspektor nadzoru dla co najmniej 4 zakończonych robót budowlanych w obiektach
kubaturowych , zawierających w swoim zakresie: roboty ziemne, instalacje elektryczne,
wentylacyjne lub klimatyzacyjne, wod.-kan., c.o., gaz, o wartości robót co najmniej 6.000.000,00
zł brutto każda (wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż).
15 punktów - za doświadczenie ponad wymagane dla spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, punktowane będzie zatem dodatkowe doświadczenie jako kierownik budowy lub
inspektor nadzoru dla co najmniej 3 zakończonych robót budowlanych w obiektach kubaturowych
Strona 12, zawierających w swoim zakresie: roboty ziemne, instalacje elektryczne, wentylacyjne lub
klimatyzacyjne, wod.-kan., c.o., gaz, o wartości robót co najmniej 6.000.000,00 zł brutto każda
(wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż).
10 punkty - za doświadczenie ponad wymagane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
punktowane będzie zatem dodatkowe doświadczenie jako kierownik budowy lub inspektor
nadzoru dla co najmniej 2 zakończonych robót budowlanych w obiektach kubaturowych ,
zawierających w swoim zakresie: roboty ziemne, instalacje elektryczne, wentylacyjne lub
klimatyzacyjne, wod.-kan., c.o., gaz, o wartości robót co najmniej 6.000.000,00 zł brutto każda
(wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż).
5 punkty - za doświadczenie ponad wymagane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
punktowane będzie zatem dodatkowe jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru dla co
najmniej 1 zakończonych robót budowlanych w obiektach kubaturowych , zawierających w
swoim zakresie: roboty ziemne, instalacje elektryczne, wentylacyjne lub klimatyzacyjne,
wod.-kan., c.o., gaz o wartości robót co najmniej 6.000.000,00 zł brutto każda (wartość
dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż).
b) Inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (branża
sanitarna) za zakończone realizacje może uzyskać w tym podkryterium max. 10 pkt:
10 punktów- za doświadczenie ponad wymagane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
punktowane będzie zatem dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót lub
inspektor nadzoru przy kierowaniu robotami w branży sanitarnej przy min. 4 zakończonych
robotach budowlanych polegających na budowie/przebudowie, rozbudowie obiektu budowlanego,
obejmujących roboty ogólnobudowlane, instalacyjne (instalacje elektryczne, wod-kan.) i
wykończeniowe o łącznej wartości min. 4 000 000,00 PLN brutto;
7 punktów- za doświadczenie ponad wymagane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
punktowane będzie zatem dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót lub
inspektor nadzoru przy kierowaniu robotami w branży sanitarnej przy min. 3 zakończonych
robotach budowlanych polegających na budowie/przebudowie, rozbudowie obiektu budowlanego,
obejmujących roboty ogólnobudowlane, instalacyjne (instalacje elektryczne, wod-kan.) i
wykończeniowe o łącznej wartości min. 4 000 000,00 PLN brutto
4 punktów- za doświadczenie ponad wymagane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
punktowane będzie zatem dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót lub
inspektor nadzoru przy kierowaniu robotami w branży sanitarnej przy min. 2 zakończonych
robotach budowlanych polegających na budowie/przebudowie, rozbudowie obiektu budowlanego,
obejmujących roboty ogólnobudowlane, instalacyjne (instalacje elektryczne, wod-kan.) i
wykończeniowe o łącznej wartości min. 4 000 000,00 PLN brutto
1 punkt - za doświadczenie ponad wymagane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
punktowane będzie zatem dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót lub
inspektor nadzoru przy kierowaniu robotami w branży sanitarnej przy min. 1 zakończonych
robotach budowlanych polegających na budowie/przebudowie, rozbudowie obiektu budowlanego,
Strona 13obejmujących roboty ogólnobudowlane, instalacyjne (instalacje elektryczne, wod-kan.) i
wykończeniowe o łącznej wartości min. 4 000 000,00 PLN brutto
c) Inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (branża elektryczna) za zakończone
realizacje może uzyskać w tym podkryterium max. 10 pkt:
10 punktów - za doświadczenie ponad wymagane dla spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, punktowane będzie zatem dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika robót lub inspektor nadzoru przy kierowaniu robotami w branży elektrycznej przy
min. 4 zakończonych robotach budowlanych polegających na budowie/przebudowie, rozbudowie
obiektu budowlanego,
obejmujących roboty ogólnobudowlane, instalacyjne (instalacje
elektryczne, wod-kan.) i wykończeniowe o łącznej wartości min. 4 000 000,00 PLN brutto;
- 7 punktów- za doświadczenie ponad wymagane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
punktowane będzie zatem dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót lub
inspektor nadzoru przy kierowaniu robotami w branży elektrycznej przy min. 3 zakończonych
robotach budowlanych polegających na budowie/przebudowie, rozbudowie obiektu budowlanego,
obejmujących roboty ogólnobudowlane, instalacyjne (instalacje elektryczne, wod-kan.) i
wykończeniowe o łącznej wartości min. 4 000 000,00 PLN brutto;
- 4 punkty- za doświadczenie ponad wymagane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
punktowane będzie zatem dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót lub
inspektor nadzoru przy kierowaniu robotami w branży elektrycznej przy min. 2 zakończonych
robotach budowlanych polegających na budowie/przebudowie, rozbudowie obiektu budowlanego,
obejmujących roboty ogólnobudowlane, instalacyjne (instalacje elektryczne, wod-kan.) i
wykończeniowe o łącznej wartości min. 4 000 000,00 PLN brutto;
- 1 punkt - za doświadczenie ponad wymagane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
punktowane będzie zatem dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót lub
inspektor nadzoru przy kierowaniu robotami w branży elektrycznej przy min. 1 zakończonych
robotach budowlanych polegających na budowie/przebudowie, rozbudowie obiektu budowlanego,
obejmujących roboty ogólnobudowlane, instalacyjne (instalacje elektryczne, wod-kan.) i
wykończeniowe o łącznej wartości min. 4 000 000,00 PLN brutto;
-
W celu potwierdzenia kryterium oceny ofert Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia do
oferty dowodów potwierdzających, że roboty wykazane w ramach dodatkowego doświadczenia
stanowiącego kryterium oceny ofert, zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty.
Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena i doświadczenie stanowić będą ocenę danej oferty:
Strona 14Łączna liczba punktów: ŁLP= LPC+ LPD
gdzie:
LPC - liczba punktów na kryterium cena
LPD- liczba punktów na kryterium doświadczenie
LPŁ- liczba punktów łącznie
Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie ta oferta niepodlegająca odrzuceniu (złożona przez
Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, niepodlegającego wykluczeniu), która
spełni wymagania zapytania i uzyska największą liczbę punktów (zostanie najwyżej oceniona).
Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca : 100 pkt.
Rozdział XV. Ocena ofert
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział XVI. Inne informacje
1.Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
Zmiany treści umowy przewidziano w załączniku nr 8 do zapytania - wzoru umowy.
Informacja w zakresie możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
5. Informacja w zakresie możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacja o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie na stronie internetowej
Zamawiającego platformie SIDAS
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-klucze

Kontakt:
3.Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Imię i nazwisko: Joanna Kujawa-Popowska, e-mail:j.kujawa-popowska@gmina-klucze.pl
Stanowisko służbowe: Inspektor
Tel. (32) 642 85 08 wew.36, e-mail: inwestycje@gmina-klucze.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.