Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
18831z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy fundamentów lin odciągowych

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy fundamentów lin odciągowych

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwa Cybinka
ul. Dąbrowskiego 43
69-108 Cybinka
powiat: słubicki
068 931 11 52 wew. 47
cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Cybinka
Wadium: ---
Nr telefonu: 068 931 11 52 wew. 4
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą:
,,Wykonanie dokumentacji projektowej naprawy fundamentów lin
odciągowych przy maszcie TV przemysłowej w Cybince"
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej naprawy
fundamentów lin odciągowych przy maszcie TV w Cybince, Ul. Dąbrowskiego 43, nr.
inw. 620/140.
2. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dokonać na swój koszt
wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzyskać wszystkie wymagane prawem
decyzje administracyjne, o ile będą wymagane.
3. Kompletna dokumentacja powinna zawierać:
-projekt budowlany,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
W ilości egzemplarzy adekwatnej do wymaganych prawem decyzji
administracyjnych.
Dokumentację należy wykonać również w formie elektronicznej w formacie PDF,
kosztorys ofertowy w formacie EXCEL.

Dokument nr: SAZ.270.70.2022.PR

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy dostarczyć na adres Nadleśnictwa Cybinka, ul.
Dąbrowskiego 43, 69-108 Cybinka lub przesłać w formie elektronicznej
na adres cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl, do dnia 05.08.2022 r.
godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 20.12.2022 r.

Wymagania:
1. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dni 11
września 2019r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na
podstawie art. 2, ust. 1 pkt 1 -wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych.
2. Termin związania ofertą - 30 dni od daty składania ofert
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w tym co najmniej
jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania dokumentacji
projektowej.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
(załącznik nr 1). Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie stanowiące załączniku
nr 2 do niniejszego zapytania, oraz kopię posiadanych uprawnień.
Oferta powinna być:
? opatrzona pieczątką firmową,
? posiadać datę sporządzenia,
? zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
? podpisana czytelnie przez wykonawcę.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy środki jakie
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający
dopuszcza możliwość przeprowadzenie dodatkowych negocjacji
dotyczących ceny oferty.
6. W przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej po negocjacjach
przekroczy środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielenia
zamówienia.
VIII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena - 100,00%
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli
ofertę za pośrednictwem, poczty elektronicznej, bądź inny zwyczajowo przyjęty sposób
przez Zamawiającego.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający podpisze umowę na
wykonanie przedmiotu zamówienia, wzór umowy stanowi załącznik nr 3.
2. Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania
zadania. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym
umówieniu się z Zamawiającym.
3. Termin zapłaty za wystawioną fakturę do 21 dni od daty otrzymania.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.

Uwagi:
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1),dalej ,,RODO", informuję, że: administratorem Państwa danych
osobowych jest: Nadleśnictwo Cybinka z siedzibą ul. Dąbrowskiego43, 69-108
Cybinka, adres email: cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl ; numer telefonu: 68
391 13 07; Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji
niniejszego postępowania.
6. Nadleśnictwo Cybinka, wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z
którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych
osobowych pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl. Pełna treść informacji o
przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora oraz
na jego stronie internetowej: www.cybinka.zielonagora.lasy.gov.pl.

Kontakt:
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Paulina Rogacewicz pod numerem telefonu
068 931 11 52 wew. 47, oraz adresem email: cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.