Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
803z dziś
5228z ostatnich 7 dni
22069z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonaniu usługi koszenia traw za pomocą koszarko - rozdrabniarki

Przedmiot:

Wykonaniu usługi koszenia traw za pomocą koszarko - rozdrabniarki

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel.: 59 84 05 327 fax.: 59 84 05 380
biurofunduszy@apsl.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 59 84 05 327 f
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
usługa polegająca na:
Wykonaniu usługi koszenia traw za pomocą koszarko - rozdrabniarki odpowiedniej
do wielkości obszaru, tj. 37,39 ha
Termin koszenia 06.08 - 12.08. 2022
Przedmiotowa usługa musi zostać wykonana na części obszaru należącym do Akademii Pomorskiej w Słupsku, woj. zachodniopomorskie, powiat szczecinecki, gmina Grzmiąca, obręb ewidencyjny Grzmiącą, numer obrębu ewidencyjnego 0013, numer działki ewidencyjnej, na której położona jest działka rolna: 321505_2.0013.187/5; hektarów 35, arów 59.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być dostarczona listownie lub osobiście do dnia05.08.2022r. do godz.10.00
na adres:

Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
pokój nr 35 - Kancelaria Ogólna

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Zapytanie ofertowe pn.: Usługa polegająca na koszeniu traw za pomocą koszarko-rozdrabiarki.
Nie otwierać przed dniem: 05.08.2022 r. godz. 10.30.
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12.08.2022 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 PLN (art. 2 ust. 1 pkt. 1).
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.
VII. ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Z możliwości realizacji Przedmiotu Zamówienia wyłącza się osoby, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. ((Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej ,,ustawą sankcyjną" z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
3. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 6. Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
4. Oferta wykonawcy, o którym mowa w pkt 2 zostanie odrzucona.

VIII. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) cena - 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub umieści informacje na stronie internetowej.

X. DODATKOWE INFORMACJE
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

..................................................................

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.