Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
250z dziś
4668z ostatnich 7 dni
21423z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż wyświetlaczy prędkości

Przedmiot:

Dostawa i montaż wyświetlaczy prędkości

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
Tel. 22 789 70 60, Fax 22 789 70 11
a.pacek@celestynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 22 789 70 60, F
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż 2 szt. wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Celestynów przy drodze powiatowej w miejscowości Jatne (droga nr 2716W) i Stara Wieś (droga nr 2713W), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości".
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 szt. wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Celestynów przy drodze powiatowej w miejscowości Jatne (droga nr 2716W) i Stara Wieś (droga nr 2713W), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości". Dokładna lokalizacja wyświetlaczy zostanie ustalona na etapie projektu, jednak zamawiający udostępnia jako załącznik do niniejszego postepowania proponowane lokalizacje.
2. Zamawiający wymaga, aby wyświetlacz przedstawiał prędkość pojazdu oraz grafikę ,,buźki", której reakcja odzwierciedla prędkość pojazdu na drodze.
3. Zakres prac obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem projektu stałej organizacji ruchu;
2) Uzyskanie uzgodnień w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku;
3) DOSTAWA i montaż 2 szt. wyświetlaczy prędkości;
4) Wykonanie stałego zasilania wyświetlaczy:
- w przypadku lokalizacji w Starej Wsi propozycja zmian w skrzynce oświetlenia ulicznego i poprowadzenie nowego przewodu podwieszanego;
- w przypadku lokalizacji w Jatne propozycja zasilenia ze skrzynki zasilającej
świetlicę wiejską w Jatne;
5) Uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku odpowiedniego dokumentu zezwalającego na wykonanie robót.
UWAGA: Teren drogi powiatowej w miejscowości Stara Wieś został przekazany Wykonawcy przebudowy drogi.
2) Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie map do celów projektowych po stronie Wykonawcy.
4) W celu uzyskania warunków, opinii, zatwierdzeń lub uzyskania innych niezbędnych uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca uzyska upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego. Wykonawca w każdym przypadku poinformuje Zamawiającego o potrzebie uzyskania takiego upoważnienia wraz z określeniem celu i organu/instytucji. Upoważnienie po przygotowaniu i podpisaniu przez osoby reprezentujące Zamawiającego zostanie przekazane Wykonawcy.
5) Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie.
6) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje - uprawnienia do projektowania i kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
7) Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej.
8) Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania.
9) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.
10) Wykonawca we własnym zakresie ustali lokalizację zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaplecze budowy musi być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i brak dostępu osób niezwiązanych z budową.
11) Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dojazd do zaplecza placu budowy, dostęp do wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.
12) Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.
13) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko wykonawcy.
14) Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest wykonawca robót. Na każde żądanie zamawiającego lub Inspektora Nadzoru wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi normami.
15) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania podczas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie wyrobów nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021.1213 t.j z późn. zm.).
16) Wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
17) Należności za roboty zlecone przez zamawiającego innemu wykonawcy na koszt i ryzyko wykonawcy będą potrącane z faktur wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.
18) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia a ponadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac.
19) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia.
20) Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
a) organizacji i wykonywania prac,
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c) ochrony środowiska,
d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
f) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
g) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.
21) Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania podczas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie wyrobów nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994.r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
22) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (mapy, uzgodnienia, pozwolenia) w tym upusty i rabaty.
23) W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację powykonawczą.
24) W przypadku wystąpienia wad w wykonaniu Przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o ich usunięcie. Wykonawca usunie wady na własny koszt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wskazanych wad, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dokument nr: RIZPiFZ.271.53.2022

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 5 należy dostarczyć do siedziby zamawiającego tj. Urząd Gminy w Celestynowie, Ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 04 sierpnia 2022 r. godz. 12 : 00

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Ustala się termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 16.09.2022 r.

Wymagania:
realizację zamówienia poniżej kwoty, której wartość nie przekracza równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach publicznych, w oparciu o ,,Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych".
UWAGA: W celu prawidłowego wykonania zamówienia wykonawca powinien przeprowadzić wizję w terenie i zapoznać się z dokumentacją załączoną do postępowania.
4. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 48 miesięcy.
3) Wszystkie opłaty poniesione z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia m. in. wypisy, wyrysy, wnioski, upoważnienia, pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty przez różne podmioty i instytucje ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia.
III. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY.
W celu wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu do oferty załączyć należy:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty * - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał min. 1 robotę polegającą na montażu/budowie min. 2 szt. wyświetlaczy z detekcją prędkości.
3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność oryginałem przez wykonawcę.
5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
6. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym/ kosztorysowym.*
7. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
8. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
13. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca określi wartość oferty w uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost z zapytania ofertowego oraz załączników do zapytania oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.
Przy ocenie ważnych ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena - 100 %
3. Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowanie i złożenia.
5. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.
6. Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:
URZĄD GMINY W CELESTYNOWIE ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
oraz napis:
Oferta w postępowaniu pn. ,,Dostawa i montaż 2 szt. wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Celestynów" Nr postępowania RIZPiFZ.271.52.2022 Nie otwierać przez dniem 04 sierpnia 2022 r. godz. 12 : 00
7. Koperta powinna także zawierać nazwę i adres wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę wykonawcy).
8. Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem wyznaczonym do składnia ofert.
9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak określa pkt 5 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie.
10. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie terminu składania ofert.
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJACYM.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie faksem, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta wykonawcy pod rygorem nieważności musi być złożona na piśmie.
3. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
4. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej. Wszystkie zamiany dokonane przez zamawiającego stają się wiążące dla wykonawców.
5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania ofertowego niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

Kontakt:
2. Osobami upoważnioną do kontaktu z wykonawcami są:
Adriana Dębiec 22 789-70-60 wew. 119, 121 e-mail: a.debiec@celestynow.pl
Anna Pacek tel. 22 789-70-60 wew. 114, e-mail: a.pacek@celestynow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.