Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3549z ostatnich 7 dni
19478z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa linii światłowodowej sieci OST 112

Przedmiot:

Budowa linii światłowodowej sieci OST 112

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11-GO LISTOPADA 37/59
26-600 RADOM
powiat: Radom
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646126
Województwo: mazowieckie
Miasto: RADOM
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-08-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
169/ZP/2022 Budowa linii światłowodowej sieci OST 112 w relacji: KP PSP Pułtusk Ul. Daszyńskiego 19 - nowa siedziba KPP w Pułtusku Ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Budowa linii światłowodowej sieci OST 112 w relacji: KP PSP Pułtusk Ul. Daszyńskiego 19 - nowa siedziba KPP w Pułtusku Ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 [Proszę o podanie łącznej wartości z F.O. zał nr 2]. zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - załącznikiem nr 1
Opis przedmiotu zamó [...].pdf
1 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

CPV: 71000000-8, 45231600-1

Dokument nr: ID 646126, 169/ZP/2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/646126
Składania : 04-08-2022 10:00:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15 listopad 2022r.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Wydział Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie przedmiotowego zakupu p.n.: ,,Budowa linii światłowodowej sieci OST 112 w relacji: KP PSP Pułtusk ul. Daszyńskiego 19 - nowa siedziba KPP w Pułtusku ul. M. Skłodowskiej - Curie 3" - 169/ZP/2022 (Rej. 52/L/2022) poprzez platformę zakupową Open Nexus w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2021 poz. 1129 z póż zm.) prowadzonym jako zapytanie ofertowe w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy zgodnie z wewnętrznym regulaminem organizacji określonym w Decyzji Nr 5/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w KWP zs. w Radomiu.
Kod CPV: 71000000-8, 45231600-1, 32562200-2, 32412100-5;
I. OGÓLNE WYMAGANIA
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15 listopad 2022r.
2) Wymagane warunki gwarancji: minimum 60 miesięcy.
3) Kryteria wyboru ofert: cena łącznie brutto - 100 %.
4) Termin i forma płatności na rzecz Wykonawcy: Płatność przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury Vat na warunkach określonych we wzorze umowy.
Uwaga: Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prawnym.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
7) W przypadku braku akceptacji OPZ jak również niewyrażenia zgody na określone warunki udziału w postępowaniu prosimy nie składać oferty!!!
8) Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów - poza wypełnieniem formularza na stronie postępowania - platformie zakupowej Open Nexus należy dołączyć:
o Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik nr 2.
o Pełnomocnictwo /w przypadku jego udzielenia.
Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w ramach wykonywania przedmiotu umowy czynności montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych były wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), zdolnych do wykonywania przedmiotu zamówienia posiadających stosowną wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje wynikające z zakresu prac określonego w OPZ - załącznika nr 1.
II. W przypadku pytań:
- proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"
lub w szczególności:
? w sprawach merytorycznych - Tomasz Lachowski tel.: 47 701 34 25;
e-mail: tomasz.lachowski@ra.policja.gov.pl;
? w sprawach formalnych - Sławomir Majkusiak tel.: 47 701 34 52
e-mail: slawomir.majkusiak@ra.policja.gov.pl
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
? tel. 22 101 02 02
? e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
III. OGÓLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 2 ust. 1 pkt. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KWP zs. w RADOMIU:
1) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku nie wyrażenia zgody na warunki udziału - proszę nie składać swojej oferty.
2) Zamówienia realizowane przez KWP zs. w Radomiu za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl. Oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem platformy zakupowej nie będą rozpatrywane.
3) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), ewentualne załączniki oraz inne niezbędne informacje zamieszczone są na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki udziału i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
4) Oferowana przez Wykonawcę cena za towar / usługę musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty dostarczenia/dojazdu. KWP zs. w Radomiu nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia przez Wykonawcę.
5) O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w odniesieniu do ceny brutto.
6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw / usług zaoferowany asortyment i wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
7) KWP zs. w Radomiu zastrzega, że:
- wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z określonymi w danym postępowaniu kryteriami wyboru oferty;
- przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP zs. w Radomiu;
- w przypadku realizowania dostawy/ usługi niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą, zwróci przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy;
- istnieje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że dane osobowe Wykonawców składających oferty handlowe będą przetwarzane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom dla potrzeb niezbędnych do udzielenia zamówienia publicznego, a dane osobowe/ zakupowe Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą będą wykorzystane do celów realizacji umowy / zamówienia.
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności, Wzór umowy - Płatność jednorazowa - przelew do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na warunkach określonych we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Projekt umowy + wzór [...].pdf
3 Termin realizacji - max. 15.11.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Formularz Ofertowy/ Oferta cenowa - Załącznik nr 2 do Umowy - Proszę o wypełnienie, podpisanie i załączenie Formularza ofertowego - Załącznika nr 2. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Formularz ofertowy - [...].pdf
6 Oświadczenie dotyczące realizacji przedmiotu umowy - Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w OPZ i wzorze umowy. Proszę o potwierdzenie poprzez wpisanie "TAK
7 RODO - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić wpisując ,,TAK"
8 Okres wymaganej gwarancji na dostarczone komponenty i wykonane prace - min. 60 miesięcy gwarancji. Proszę zaproponować lub potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11-GO LISTOPADA 37/59
26-600 RADOM
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.