Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
400z dziś
4057z ostatnich 7 dni
19988z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie wymiany słupów oświetleniowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie wymiany słupów oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13
78-400 Szczecinek
powiat: szczecinecki
tel. 94 37 141 65, tel. +48 94 371 41 58 fax: +48 94 374 02 54
urzad@um.szczecinek.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecinek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 94 37 141 65, t
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie wymiany słupów oświetleniowych na Ul. Boh. Warszawy w Szczecinku
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej obiektu wymiany słupów oświetleniowych na Ul. Boh. Warszawy w Szczecinku (działka nr 237/7 obręb 13 m. Szczecinek), które będą mogły samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną w zakresie:
1) demontażu 14 latarni oświetleniowych stylowych i montażu 16 nowych słupów
oświetleniowych z oprawami parkowymi na Ul. Boh. Warszawy na odcinku od pl. Wolności do Ul. S. Kisielewskiego;
2) demontażu 7 latami oświetleniowych stylowych i montażu 4 nowych słupów
oświetleniowych z oprawami drogowymi na Ul. Boh. Warszawy na odcinku od Ul. S. Kisielewskiego do Ul. Jana Pawła II.
2. Szczegółowy zakres robót określa:
1) Zał. 1 Mapka z lokalizacją słupów oświetleniowych do wymiany na Ul. Boh. Warszawy
na odcinku od pl. Wolności do Ul. S. Kisielewskiego,
2) Zał. 2 Mapka z lokalizacją słupów oświetleniowych do wymiany na Ul. Boh. Warszawy
na odcinku od Ul. S. Kisielewskiego do Ul. Jana Pawła II,
3) Zał. 3 Zakres prac związanych z wymianą słupów oświetleniowych na Ul. Boh.
Warszawy na odcinku od pl. Wolności do Ul. S. Kisielewskiego,
4) Zał. 4 Zakres prac związanych z wymianą słupów oświetleniowych na Ul. Boh.
Warszawy na odcinku od Ul. S. Kisielewskiego do Ul. Jana Pawła II.
3. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia Wykonawca, z wyłączeniem kostki brukowej betonowej wskazanej w Zał. 4, która składowana jest na terenie kotłowni MEC KR-I przy Ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku. Transport kostki brukowej z miejsca składowania na Ul. Boh. Warszawy zapewnia Wykonawca.
4. Nowe urządzenia powinny spełniać następujące wymagania:
- słupy oświetlenia parkowego o wys. 5 m winny być słupami aluminiowymi stożkowymi, o przekroju okrągłym, anodowane w kolorze grafitowym, przystosowane do montażu na prefabrykowanym fundamencie, zakończenie słupa o średnicy 60 mm; przykładowy typ
słupa: ROSA SAL-5 na prefabrykowanym fundamencie, w kolorze grafitowym: CI-65, lub równoważny;
- jako źródła światła opraw oświetlenia parkowego należy zastosować oprawy typu LED w kolorze grafitowym, o mocy całkowitej do 40 W z optyką "DM10", temperatura barwowa ok. 4000 K, strumień świetlny oprawy min. 4000 Im, stopień szczelności min. IP66, z redukcją strumienia świetlnego o 25% w godz.ch 21-5. Oprawy w słupach należy zasilić przewodami YDY2x2,5mm2. Przykładowy typ oprawy do zastosowania: Philips ClassicStreet BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK w kolorze grafitowym lub równoważna;
- słupy oświetlenia drogowego o wys. 7 m winny być słupami stalowymi ocynkowanymi, stożkowymi, okrągłymi, przystosowanymi do posadowienia na prefabrykowanym fundamencie betonowym i montażu wysięgników lub opraw. Wysięgniki powinny być wysięgnikami stalowymi ocynkowanymi z zakończeniem o średnicy 48-60 mm;
- jako źródła światła nowych opraw oświetlenia drogowego należy stosować lampy LED o mocy całkowitej do 50 W z optyką "DM12", temperaturze barwowej ok. 4 000 K, strumień oprawy min. 6 000 Im, z redukcją strumienia świetlnego o 25% w godz.ch 21-5. Oprawy powinny posiadać klasę szczelności min. IP66, być wykonane w II klasie ochronności, mieć wbudowane zabezpieczenie przepięciowe min. 6 kV. Trwałość źródeł światła powinna być nie mniejsza niż 80 000 h. Oprawy w słupach należy zasilić przewodami YDY 2x2,5mm2. Przykładowy typ oprawy do zastosowania: Philips UniStreet gen2 typu PHILIPS BGP281 T25 1 xLED69-4S/740 DM12 lub równoważna;
- jako system dodatkowej ochrony od porażeń w sieci stosować samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym TN-C. Do połączenia kabla w słupach stosować złącza izolacyjne IZK. W celu zapewnienia ochrony przy uszkodzeniu zaciski ochronne słupów połączyć z zaciskami ochronno - neutralnymi złączy słupowych IZK przewodem LgY10 mm2;
- kable przedłużać wykonując mufy z rur termokurczliwych.
5. Materiały zużyte i pochodzące z demontażu przeznaczone do utylizacji Wykonawca wywiezie poza teren prac i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.).
6. Prace związane z wymianą słupów oświetleniowych powinny być prowadzone w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowanie oświetlenia w porze świecenia.
7. Przedstawiony do zapytania ofertowego zakres prac w Zał. 3 i Zał. 4 jest tylko materiałem informacyjnym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
8. Udzielenie rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 60 m-cy.
9. Przekazanie Zamawiającemu obiektu wymiany słupów oświetleniowych w Szczecinku po podpisaniu Protokołu końcowego odbioru robót.

Dokument nr: K.7013.11.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w pok. 104 - budynek ,,A".

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek w terminie do dnia 05.08.2022 r., godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
1. Rozpoczęcie: sierpień 2022 r.
2. Zakończenie: 30.11.2022 r.

Wymagania:
IV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
VI. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.08.2022 r.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona napisem: Oferta na ,,Wymianę słupów oświetleniowych na ul. Boh. Warszawy w Szczecinku" -nie otwierać przed 05.08.2022 r., godz. 10:30.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
X. Sposób obliczenia ceny.
Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty w formularzu ofertowym, jako cenę brutto za całe zadanie objęte zamówieniem, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i niezbędne do jego zakończenia, bez możliwości jej zmiany w trakcie trwania umowy, /wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. cl.
XI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium:
Cena oferty brutto - waga 100 % Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru:
Cena najniższa spośród ofert
Cc= --............----------------------x100pktx100%
Cena badanej oferty
Oferty oceniane będą punktowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów.
XII. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Nie podlegają wykluczeniu;
- Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
1. wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu i oddaniu zgodnie z projektem budowlanym wraz z wykonawczym obiektu budowy, przebudowy lub remontu sieci elektroenergetycznej lub sieci oświetleniowej lub instalacji oświetleniowej, o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł
brutto każda, potwierdzonych, że te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków na podstawie dostarczonych oświadczeń lub dokumentów wg formuły spełnia-nie spełnia.
XIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Wykonawca złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej: ,,ustawą o szczególnych rozwiązaniach", z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
V. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: w sprawach przedmiotu zamówienia - Jan Zaremba, inspektor Wydziału Komunalnego, tel. 94 37 141 65.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.