Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
803z dziś
5228z ostatnich 7 dni
22069z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
07-200 Wyszków
powiat: wyszkowski
tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05, tel.: 29-743-76-69, tel.: 29-743-76-86
zp@szpitalwyszkow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyszków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (29) 743 76 11
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonania zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach, kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowlanego ,,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień na Ul. Gen. Józefa Sowińskiego 63" (w tym dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami)".
2. Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi instalacjami spełniającymi wymagania określone w normach i przepisach odnoszące się do przedmiotu zamówienia oraz zawierające wszystkie wymagane opinie, decyzje i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
3. Udział w przeprowadzanym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania budowlanego pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie poprzez budowę dwuprzystankowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo do Poradni Leczenia Uzależnień na Ul. Gen. Józefa Sowińskiego 63" w zakresie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących w/w dokumentacji, opisu przedmiotu zamówienia oraz sporządzenia analizy ofert w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Komisję Przetargową.
4. Sprawowanie nadzoru autorskiego.
Podstawowe akty prawne
Dokumentacja będzie zrealizowana zgodnie z polskim prawem, a w szczególności poniższymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz. 2072 ).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650).

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku
(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1388).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r.. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 811 ze zm.).
Polskie normy wprowadzające normy europejskie zharmonizowane z dyrektywą 95/16/WE dla dźwigów elektrycznych.
Termin realizacji zamówienia
(okres, data)

1. Termin złożenia kompletnej dokumentacji projektowej do wydziału architektury w celu uzyskania pozwolenia na budowę nie dłuższy niż 21 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (oprócz decyzji pozwolenia na budowę) nie dłuższy niż 31 dni od dnia podpisania umowy.

3. Termin wykonania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie dłuższy niż 60dni od dnia podpisania umowy, nie dłuższy jednak niż do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (w przypadku wydania decyzji pozwolenia na budowę przed terminem ustawowym)
4. Całkowity termin wykonania umowy (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę robót budowlanych) - Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić terminu zakończenia zadania inwestycyjnego.

CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71210000-7, 71248000-8, 71310000-4

Dokument nr: DEZ/Z/341/PU-30/2022

Składanie ofert:
Sposób złożenia oferty
(miejsce, termin, forma)
1. Oferty należy złożyć do dnia 05.08.2022 roku do godz. 10.00
2. Oferty należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w języku polskim, w postaci elektronicznej.
3. Ofertę należy złożyć na adres: zp@szpitalwyszkow.pl.

Wymagania:
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę w/w opracowania dla SPZZOZ w Wyszkowie.
Opis kryteriów wyboru Wykonawcy
C - Cena - 100 % (maximum 100 pkt.)
Wartość punktowa dla kryterium ,,Cena" będzie wyliczana według wzoru:

C min
C = ?????????????? x 100
C of

C - liczba punktów ocenianej oferty (do drugiego miejsca po przecinku)
C min - najniższa cena spośród oferowanych
C of - cena z ocenianej oferty

Warunki udziału - wymogi
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
a) posiada doświadczenie w projektowaniu budynków, obiektów budowlanych i konstrukcji dźwigów osobowych w obiektach użyteczności publicznej. Zrealizował w terminie ostatnich 5 lat minimum 2 zadania, każde z zadań o wartości, co najmniej 200.000 zł.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożony wraz z referencjami Załącznik nr 5
b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają wymagane prawem uprawnienia tj.: uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania w poszczególnych branżach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającymi poniższe kwalifikacje:
1) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe i posiada aktualny wpis do rejestru zawodowego;
2) osobą posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe i posiada aktualny wpis do rejestru zawodowego;
3) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe i posiada aktualny wpis do rejestru zawodowego.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożony wraz z referencjami Załącznik nr 4
Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do przedłożenia kopii uprawnień osób, o których mowa powyżej.
c) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące zakresem przedmiot zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000 zł.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie kopia aktualnej na dzień składania oferty polisy wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
d) posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację zamówienia, spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożony Załącznik nr 2
Zamawiający, zaznacza, że wskazane jest, ze względu na specyfikę miejsca w którym będzie montowana platforma z szybem, rozeznanie w celu właściwego określenia zakresu opracowania przez projektanta.
Brak uczestnictwa w wizji lokalnej nie powoduje odrzucenia oferty.
Do opracowań należy załączyć stosowne uprawnienia oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób realizujących projekt.
Istotne warunki zamówienia
1. Termin płatności: 60 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy.
4. Sposób przygotowania oferty:
Oferta może być podpisana tylko przez osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
5. Oferta powinna zawierać:
a) Załącznik nr 1 - Formularz oferty
b) Załącznik nr 2 - Potwierdzenie spełnienia warunków
c) Załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia -wymagane uprawnienia
d) Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - doświadczenie
e) Polisę ubezpieczeniową wraz z potwierdzeniem zapłaty.
f) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.
6. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści zapytania,
c) Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełnia warunków udziału w postępowaniu,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.
Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru:
Zamawiający będzie miał prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zapytania,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) postępowanie będzie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Warunki odwołania postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy dokonali złożenia oferty.

Pozostałe wymagania
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
SPZZOZ w Wyszkowie zastrzega sobie prawo zmiany terminów składania ofert, poprawy w złożonych ofertach oczywistych błędów rachunkowych, wystąpienia do Wykonawców (Oferentów) o wyjaśnienia i uzupełnienia ofert, negocjacji ceny i warunków wykonania, zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, a także odwołania, unieważnienia postępowania lub odmowy podpisania umowy bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osoby do kontaktów:
Joanna Wilk tel.: 29-743-76-69
Marek Jasiński tel.: 29-743-76-86
Andrzej Skoczeń tel: 29-743-76-67

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.