Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4506z ostatnich 7 dni
21065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wiat rekreacyjnych wraz z wyposażeniem i ich montaż

Przedmiot:

Dostawa wiat rekreacyjnych wraz z wyposażeniem i ich montaż

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszyń
ul. Porucznika Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 68 3866 009 wew. 332
urzad@zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 3866 009 wew
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Zbąszyń, w związku z realizacją wydatków w ramach projektu pn. ,,Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - etap II - montaż wiat rekreacyjnych wraz z wyposażeniem i instalacją fotowoltaiczną" realizowanego w XII edycji konkursu ,,Pięknieje wielkopolska wieś" oraz w ramach Funduszu Soleckiego wyodrębnionego w budżecie gminy Zbąszyń na rok 2022 (sołectwo: Chrośnica, zadanie: Modernizacja boiska sportowego w Chrośnicy) prowadząc postępowanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wiat rekreacyjnych wraz z wyposażeniem
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wiat rekreacyjnych wraz z wyposażeniem i ich montaż na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 669/2, obręb Chrośnica. Podłoże stanowi kostka brukowa. W szczególności przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Dostawę i montaż 2 wiat rekreacyjnych utrzymanych w kształcie sześciokąta o przekątnej równej 6 mb. Wiaty muszą być wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego w kolorze dąb. Wymiary elementów konstrukcyjnych muszą być następujące: słupy nośne o przekroju 12 x 12 cm i wysokości 2 m (w kalenicy 2,90 m), krokwie o przekroju 10x5 cm oraz deski o grubości 25 mm. Pokrycie dachowe musi być wykonane z gontu bitumicznego typu plaster miodu w kolorze czarnym. Wiaty muszą posiadać ściany boczne z wypełnieniem ażurowym.
b) Dostawę i montaż elementów wyposażenia wiat na które składać się będą:
- stoły sześciokątne o przekroju 140 cm wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego w kolorze dąb - 2 sztuki;
- ławki 3 - osobowe wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego w kolorze dąb -10 sztuk;
- donice wiszące wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego w kolorze dąb - 10 sztuk.
2. Planowane roboty budowlane związane z montażem wiat należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Polskimi Normami oraz zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 3 lutego 2022 r., przyjętym bez zastrzeżeń dnia 3 lutego 2022 r.
3. Wykonawca podczas prowadzenia robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu robót; utrzymania porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie robót; przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania robót; wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego wyrobu; zapewnienia realizacji robót przez
odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników; zapewnienia odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń; uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac oraz terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.
4. Na dostarczone i zamontowane wiaty wraz z wyposażeniem należy udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Dokument nr: PPRUI.042.28.1.2022

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 5 sierpnia 2022 r. na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Zbąszyniu Ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń lub na adres mailowy: urzad@zbaszyn.pl.

Miejsce i termin realizacji:
II. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1. Termin zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się do dnia 31 sierpnia 2022 r.
2. Wykonawca obowiązany jest zgłosić gotowość dokonania odbioru co najmniej na 3 dni przed terminem określonym w punkcie 1, a Zamawiający wyznaczy termin odbiór przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do dokonania odbioru.

Wymagania:
III. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- cena: waga kryterium 100 %.
IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania;
- karty techniczne, rysunki techniczne, wizualizacje, oferowanych wiat wraz z wyposażeniem.
V. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
1. Cena wskazana przez w ofercie musi:
- być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
- uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
2. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
VIII. Termin związania ofertą:
- 30 dni, licząc od dnia ustalonego terminu składania ofert.
IX. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej Gminy Zbąszyń.
X. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

Kontakt:
XI. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Karolina Malikowska, tel. 68 3866 009 wew. 332.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.