Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
578z dziś
4236z ostatnich 7 dni
20167z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż urządzenia

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzenia

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mykanów
ul. Samorządowa 1
42-233 Mykanów
powiat: częstochowski
34/ 3288019 w.32
bok@mykanow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mykanów
Wadium: ---
Nr telefonu: 34/ 3288019 w.32
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa i montaż urządzenia typu street workout w miejscowości Borowno Kolonia przy Ul. Ogrodowej 11 w
gminie Mykanów
2. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawę i montaż urządzenia typu street workout w miejscowości Borowno
Kolonia przy Ul. Ogrodowej 11 w gminie Mykanów
Wymiary minimalne całego urządzenia 3 m x 3m
Wyposażenie minimalne stałe:
? drążek do podciągania - 6 sztuk
? drabinka pionowa - 2 sztuki
? drabinka pozioma - 1 sztuka
? poręczę do dipów - 2 sztuki
Zamawiający wymaga aby cała konstrukcja malowana była proszkowo wraz z
podkładem antykorozyjnym
Zamawiający wymaga Certyfikatu na zgodność konstrukcji z PN-EN
16630:2015

Dokument nr: 22

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w
Mykanowie, Ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów osobiście, pocztą lub
pocztą elektroniczną na adres bok@mykanow.pl - oferta powinna być
podpisana elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy w terminie do dnia 5 sierpnia 2022r do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji całości zadania do 5 tygodni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA poniżej 130 000zł
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące.
4. Wykaz dokumentów złożonych wraz z ofertą
Wykonawca składa ofertę ( załącznik nr 1 ) a wraz z nią następujące dokumenty:a) zdjęcia , karty katalogowe , opisy , certyfikaty przedstawiające oferowane
urządzenia ( w związku z faktem iż są one podstawą do oceny - brak załączenia
opisów , zdjęć będzie powodem odrzucenia ofert - załączniki te są integralną częścią
oferty)
b) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w
imieniu firmy składającej ofertę , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych
dokumentów .
W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całości zamówienia .
Brak przekazania ww. dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W załączeniu druk oferty do wypełnienia - załącznik nr 1
W załączeniu również wzór umowy do podpisania - załącznik nr 2
Wraz z ofertą należy złożyć kartę techniczną oferowanego urządzenia lub
inny dokument opisujący urządzenie i potwierdzający spełnienie norm.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej
placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po
wyznaczonym terminie, będą zwracane bez otwierania.
7. Kryterium oceny ofert będzie cena
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia. (W kalkulacji ceny należy uwzględnić koszty transportu i
montażu).
8. Warunki ubiegania się o wykonanie zamówienia? O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy posiadają zdolność
techniczną do realizacji niniejszego zamówienia.
? Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego -
oświadczenie składane w druku oferty
9. Informacja o wynikach postępowania :
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,
którego oferta została wybrana.
Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.) - wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Uwagi:
10 . Regulacje RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w
Mykanowie jest Wójt Gminy Mykanów z siedzibą: ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów;
2) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych
osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy
Mykanów pod adresem e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl lub na adres siedziby Urzędu
Gminy w Mykanowie ul. Samorządowa 1 42-233 Mykanów;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu
związanym z procedurą udzielenia zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 r. ze zm.),
prowadzoną w formie zapytania ofertowego , zwanego ,,procedurą" na ",,D ostawę i
montaż urządzenia typu street workout w miejscowości Borowno Kolonia
przy ul. Ogrodowej 11 w gminie Mykanów
4) Procedura jest prowadzona w celu zapewnienia wydatkowania środków publicznych w
sposób oszczędny i z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów, co stanowi obowiązek Urzędu, jako jednostki sektora finansów publicznych,
określony w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2019 r. Poz. 869, ze zm.);
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu, którzy w
procedurze dokonują wszystkich czynności prowadzących do wyboru najkorzystniejszej
oferty, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, tym samym
realizując generalne zasady udzielania zamówień publicznych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie przez cały czas obowiązywania
umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia procedury oraz w celach archiwalnych, przez
okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że
przepisy szczególne stanowią inaczej;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących wynika z Pani/Pana dobrowolnego uczestnictwa w procedurze oraz jest
warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożliwość weryfikacji spełniania warunków udziału w procedurze i
dokonania oceny ofert, a także niemożność zawarcia umowy;
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane;
9) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Kontakt:
5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać
telefonicznie:
- Ewa Olejarz - ewa.olejarz@mykanow.pl /34/ 3288019 w.32

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.