Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
552z dziś
4210z ostatnich 7 dni
20141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie jednorazowego przeglądu instalacji elektrycznych

Przedmiot:

Wykonanie jednorazowego przeglądu instalacji elektrycznych

Data zamieszczenia: 2022-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 31A
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
+48 25 640 07 01, tel: (25) 640 08 81, tel.: (25) 640- 08-16, tel.: (25) 640-08-81
tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 25 640 07 01, te
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł
Sąd Rejonowy w Siedlcach zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu na przegląd instalacji elektrycznych w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach.
§ 3 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednorazowego przeglądu instalacji elektrycznych znajdujących się w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach przy Ul. Kazimierzowskiej 31A obejmujących m.in.:
o Rozdzielnice,
o Trasy kablowe,
o Oświetlenie elektryczne (zewnętrzne i wewnętrzne),
o Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
2. Szczegółowy zakres czynności określony został w Opisie przedmiotu zamówienia - zał. nr 1.
3. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną w § 15.

Dokument nr: ZW/19/2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Siedlcach przy Ul. Kazimierzowskiej 31A w Siedlcach w dniu: 05_sierpnia 2022 r. do godz. 09.30 .

Składanie ofert:
Ofertę zgodną z treścią wzoru Formularza Ofertowego wraz z załącznikami należy przesłać w postaci elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres Sądu Rejonowego w Siedlcach: tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl w terminie do dnia: do dnia 05 sierpnia 2022 r. do godz. 09.00.

Miejsce i termin realizacji:
§ 4 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dokładny termin przeglądu zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą, a upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, przy czym przegląd musi być wykonany nie później niż do dnia 19.08.2022 r.

Wymagania:
§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie poniżej kwoty z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r- Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 1129. Ze zm.).
§ 5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O oddzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) dysponuje min. 2 osobami, które mogą zostać skierowane do realizacji zamówienia, posiadające świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno -pomiarowym dla instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu do 1 kV (świadectwo E i D z Grupy 1).
2) posiada ważną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł.
§ 6 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
1. Wykonawca zobowiązany jest przesłać wraz z ofertą, następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - oferta oraz wszystkie dokumenty złożone wraz z nią powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania przedsiębiorcy.
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług minimum dwóch ;
3) Świadectwa kwalifikacyjne osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z wykazem osób) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno -pomiarowym dla instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu do 1 kV (świadectwo E i D z Grupy 1).
4) ważną polisę ubezpieczeniową potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), na okres nie krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy.
5) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
6) umowa spółki cywilnej (jeżeli dotyczy);
2. Oferta oraz dokumenty wskazanych w pkt. 2 i 5, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania, zgodnie z aktualnym odpisem w właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub udzielonym pełnomocnictwem.
§ 7 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego e-mailem na adres: tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl
2. We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę nadaną przez Zamawiającego.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść załączników do Zaproszenia do złożenia oferty. O zmianach treści załączników Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców na swojej stronie internetowej, na której udostępniona jest dokumentacja postępowania.
§ 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim w postaci skanu podpisanej oferty.
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią wzoru Formularza Ofertowego - załącznik Nr 1.
3. Wszelkie podpisy Wykonawcy lub osoby upoważnionej powinny być złożone wraz z imienną pieczątką lub być napisane w sposób czytelny.
4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia i wskazywać cenę brutto i netto. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ,,ZMIANA OFERTY".
6. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem ,,WYCOFANIE OFERTY".
7. Dokumenty informujące o wycofaniu lub zmianie oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.
8. Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) przez osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. W przypadku braku parafek (podpisów) dokonane przez Wykonawcę zmiany, poprawki lub przekreślenia w ofercie nie będą brane przez Zamawiającego pod uwagę.
9. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego załączniki, o których mowa w treści Zaproszenia do złożenia oferty.
§ 9. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
1. Jedynym kryterium wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu jest cena brutto. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, który będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania oraz złoży ofertę z najniższą ceną ofertową brutto spośród wszystkich ważnie złożonych w postępowaniu ofert.
2. W czasie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający jednorazowo wzywa Wykonawcę, którego oferta w rankingu oceny ofert została oceniona jako najkorzystniejsza, który w określonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub, który nie złożył pełnomocnictw albo, który złożył wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, który złożył wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Wezwanie nie dotyczy Formularza Ofertowego, który nie podlega uzupełnieniu lub poprawie przez Wykonawcę.
5. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełniania dokumentów lub do złożenia wyjaśnień, zgodnie z ust. 2 i ust. 4 powyżej, w przypadku gdy pomimo uzupełnienia dokumentacji lub udzielonych wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub postępowanie podlega unieważnieniu.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty i załącznikami niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia upływu terminu do składania ofert.
2. Tytuł wiadomości powinien zawierać nawę Wykonawcy oraz oznaczenie:
,,Oferta - instalacje elektryczne (ZW.19.2022)"
§ 11. ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w szczególności jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6;
2) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
3) Wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w § 9 ust. 6 pkt 3 Zaproszenia do złożenia oferty;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
§ 12: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadku o którym mowa w § 9 ust. 3 Zaproszenia do złożenia oferty, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
§ 13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej z nich poprzez opublikowanie wyniku postępowania na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł w miejscu wyodrębnionym dla przedmiotowego postępowania.
2. Zamawiający wymaga aby wybrany w postępowaniu Wykonawca podpisał z nim umowę zgodnie z załączonym do Zaproszenia do złożenia oferty wzorem (załącznik Nr 2) w terminie 3 dni roboczych
od opublikowania wyniku postępowania. O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego w postępowaniu Wykonawcę e-mailem lub telefonicznie.
3. W przypadku gdy Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że konieczne jest wdrożenie procedury wskazanej w § 9 ust. 4. W takim przypadku postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio.

Uwagi:
Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku.
od 8:00 do 18:00 w poniedziałki.
§14. KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L.2016.119.1) zwanej dalej ,,RODO" informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31a, 08-110 Siedlce, reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Siedlcach.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Siedlce jest Pan Paweł Pogorzelski, kontakt: adres e-mail: IOD-SR-Sieldce@siedlce.sr.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności weryfikacja okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 poza. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy PZP, czyli przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron. Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych,
o na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Pani/Pana, narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
o w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
§ 15. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami (w kwestiach związanych z przedmiotem zamówienia) oraz odbioru zamówienia jest: Bartosz Stańczuk tel.: (25) 640- 08-16.
2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami (w kwestiach związanych z procedurą) jest: Tomasz Rycerz - tel.: (25) 640-08-81, e-mail: tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.